Vleermuizen ontdekken Vlotwateringbrug

Gemeente Westland

Monster 10.10.2017 - De eerste vleermuizen zijn gesignaleerd in de Vlotwateringbrug in de Westlandse Poelzone. Dat bleek kort na de officiële opening

van het gebied zaterdag jongstleden. Ecologen van de gemeente Westland hebben zich in augustus nog toegelegd op het lokken van de vleermuizen. Die inzet wordt nu door de diertjes beloond, want inmiddels zijn de eerste vleermuiskeutels gevonden.

Twee jaar geleden opende de Gemeente in de Poelzone de Vlotwateringbrug, in de volksmond ook wel de ‘vleermuisbrug’ genoemd. De brug is niet alleen een verbinding van A naar B, maar is samen met vleesmuisdeskundigen zo ontworpen dat vleermuizen er een zomer- en winterverblijf kunnen hebben en kraamkamers inrichten. De brug is bekroond met een architectuurprijs, de ARC15 Detail Award.

Zaterdag 7 oktober vond de feestelijke opening van de Poelzone plaats. Vertegenwoordigers van provincie, Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Glaskracht Westland en gemeente waren het unaniem eens dat de voor Nederland unieke publiek-private samenwerking een mooi en groen stuk Westland op heeft geleverd waarin natuur, recreatie en glastuinbouw zijn samengebracht. Wethouder Theo Duijvestijn: “De Poelzone is een uitstekend voorbeeld waarbinnen verschillende belangen met elkaar verenigd zijn en het optimaal is samengewerkt. De combinatie van glastuinbouw, natuur en recreatie zorgt voor een unieke omgeving, een project om trots op te zijn.”

In 2008 stond de Poelzone er minder florissant voor. De glastuinbouwbedrijven waren slecht verkaveld, slecht ontsloten en kansen op het gebied van onder meer duurzaamheid werden gemist. De afvoercapaciteit van de watergangen was onvoldoende en daarbij was de Westlandse kust afgesloten van de omgeving.

De beperkte ruimte in Nederland vraagt om slimme en duurzame combinaties van wonen, werken, groen, recreatie en verkeer. De herontwikkeling van de Poelzone was daarom met uiteenlopende belangen van partijen als diverse overheden, bedrijven en omwonenden een uitdagende opgave waarbij veel partijen van elkaar afhankelijk waren voor het bereiken van succes. Gedeputeerde Adri  Bom van provincie Zuid-Holland vatte dit tijdens de opening in twee zinnen samen: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Het welslagen van het project Poelzone wordt nu symbolisch bekroond door de komst van de vleermuis naar de Vleermuisbrug.