Europese aanbestedingen voor het bedrijfsleven

Geplaatst door Westlanders.nu op 19/03/2013 11:36 - Gewijzigd op 19/04/2013 16:22

Westland 19.04.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft in een op 19 maart 2013 ontvangen brief vragen gesteld over het effect van Europese aanbestedingen voor het Westlandse bedrijfsleven.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoordt het college deze vragen als volgt:

Voordat tot daadwerkelijke beantwoording van de vragen wordt overgegaan brengen we de volgende punten onder uw aandacht.
Bij het opstellen van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven nauw betrokken geweest. Partijen als de Kamer van Koophandel, MKB, VNO-NCW en Bouwend Nederland hebben ingestemd met het nieuwe beleid.

Verder is het goed om te vermelden dat Europees aanbesteden geen keuze is, maar volgens Europese wetgeving een verplichting. Een Europese aanbesteding is verplicht als de waarde van de opdracht gelijk is aan het drempelbedrag voor Europees aanbesteden of dit drempelbedrag te boven gaat. De gemeente hanteert het voorzichtigheidsbeginsel bij het ramen van de waarde van de opdracht om te voorkomen dat zij in strijd met het Europese recht handelt. Dit betekent dat, wanneer de waarde van de opdracht de financiële drempel voor Europees aanbesteden benadert, de opdracht Europees in de markt wordt gezet.

In opdracht van uw raad controleert de accountant jaarlijks, in de vorm van een intensieve controle, of de regels die van toepassing zijn op Europese aanbestedingen door onze organisatie op een correcte wijze worden nageleefd.

Wij beperken het overzicht van de Europese aanbestedingen tot de jaren 2011 en 2012. 

Vraag 1.

Kan een opgave verstrekt worden van de Europese aanbestedingen zoals die tot nog toe hebben plaatsgevonden?

Ja. Een overzicht van de in 2011 en 2012 gehouden Europese aanbestedingen is weergeven op de bijlage bij deze brief.

Vraag 2.

Kan per Europese aanbesteding de uitkomst worden aangegeven en met name of de partij die uiteindelijk de opdracht verkreeg uit het Westland afkomstig is danwel binding heeft met het Westland? Profiteren de Westlandse bedrijven hiervan? Kan ook een overzicht gemaakt worden van de verliezende partijen, met andere woorden partijen die nu de opdracht hebben en die na Europese aanbesteding dat niet meer hebben? Kan er een balans gemaakt worden hoe dat uitpakt ten opzichte van bestaande Westlandse bedrijven?

Op de bijlage bij deze brief is het gevraagde weergegeven.

In de periode 2011-2012 hebben 18 Europese aanbestedingen plaatsgevonden. Hiervan heeft definitieve gunning plaatsgevonden aan 4 Westlandse bedrijven. Aan 4 Westlandse bedrijven is niet gegund en is definitief gegund aan een partij buiten het Westland. Bij 10 Europese aanbestedingen hebben geen Westlandse partijen ingeschreven.

Vraag 3.

Welke financiële effecten heeft de Europese aanbesteding in de regel? Levert het financieel gewin op, in zoverre dat de uiteindelijke aanbestedingsprijs lager uitvalt dan de voordien overeengekomen prijzen?

Wij merken dat het huidige economische klimaat de prijzen drukt en dat dit voor de gemeente financiële voordelen met zich mee brengt. Dit staat los van het feit of een aanbesteding nu Europees, openbaar of onderhands is.

Vraag 4.

Welke Europese aanbestedingen zijn er tussen nu en maart 2014 nog te verwachten dat de Gemeente gaat doen? Kan daarvan een opgave gedaan worden? Kan ook aangegeven worden wat de reden is waarom Europees aanbesteed gaat worden anders dan natuurlijk de contractsomvang?

De volgende Europese aanbestedingen tot en met maart 2014 zijn gepland danwel in voorbereiding. Dit overzicht kan wijzigen als gevolg van actuele ontwikkelingen.

  1. Beveiliging met bijbehorende dienstverlening;
  2. Leerlingenvervoer;
  3. Accountantsdiensten;
  4. Aardgas;
  5. Brandverzekering;
  6. Herhuisvesting ambtelijke organisatie;
  7. en een aantal aspecten met betrekking tot interne bedrijfsvoering.

De totale contractwaarde van de opdracht bepaalt of er al dan niet Europees aanbesteed moet worden. Voor ‘leveringen’ en ‘diensten’ geldt voor de periode 2012/2013 een drempelbedrag van € 200.000,--. Voor ‘werken’ is het drempelbedrag € 5.000.000,--. Onder deze drempels mag Europees aanbesteed worden, maar dit is niet verplicht.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak