Luisteren!

Hans van den Berg

's-Gravenzande 07.09.2017 - Dat is belangrijk, goed kunnen luisteren naar een ander, goed horen en aandacht hebben voor wat een ander te zeggen heeft.

Luisteren is iets dat een mens moet leren; de lessen beginnen al op heel jonge leeftijd en kunnen tot op hoge leeftijd doorgaan. Luisteren heeftverschillende betekenissen; een daarvan is aandacht hebben voor de ander en een tweede is: horen en er naar handelen, gehoorzamen! 'Luister naar wat ik zeg', zeggen we tegen onze kinderen en daar bedoelen we mee: hoor en gehoorzaam, het heeft met gezag te maken en daar valt heel wat over te schrijven, want er is ontzettend veel mis mee in ons land, en in deze wereld! Maar daar wil ik het nu niet over hebben.

 

Luisteren is je oren gebruiken en horen, het is opletten en aandacht hebben. En het kan van alles zijn: iemand die wat te vertellen heeft, of die iets op schrift heeft gesteld, dingen die gebeuren, om ons heen of in de wereld. En vooral dat laatste vraagt onze aandacht, want er gebeurt wat! En als we goed luisteren naar wat er gebeurt in de wereld, dan kunnen we daaraan afmeten hoever het gesteld is met de tijd die wij nog krijgen, voordat deze periode wordt afgesloten! Bij dat alles is de Bijbel essentieel; Gods Woord vraagt om geloof, en dat geloof komt als we gaan luisteren! "Zo komt dan het geloof door het horen, en het horen door het Woord van God." [Rom. 10:17] Dus je hoeft nooit zonder geloof te zitten, het komt! Als je het niet hebt dan kun je het krijgen! Hoe? Door te horen. Wát te horen? Het Woord van God. Zie je hoe belangrijk horen/luisteren is, ook, en zéker ook, voor deze tijd?

Een nieuw begin met Pasen

 

Wanneer Jezus op aarde is en in Israel de mensen onderwijst en ook vertelt over Zijn terugkomst naar de aarde, dan noemt Hij ook de tekenen die er zullen zijn die Zijn komst aankondigen. Die "tekenen der tijden" zijn gebeurtenissen die met het oog waarneembaar zijn en die in deze tijd plaatsvinden. Vele christenen in de hele wereld verwachten en zien met verlangen uit naar de beloofde terugkomst van de Here Jezus. En alle tekenen wijzen er op dat het zeer nabij is! Het is als het kraken van de voetstappen van Jezus, Die naderbij komt! Maar als je niet gelooft  dan kan ik me voorstellen dat al die tekenen je niets zeggen en je het kraken niet hoort! . Daarom is het van zo groot belang dat je gaat luisteren naar de Bijbel, het Woord van God, want dan komt het geloof!

In dat Woord noemt Jezus tal van tekenen; ze vinden nu plaats: aardbevingen, oorlogen, het ene volk zal tegen het andere opstaan, hongersnoden, besmettelijke ziekten, natuurrampen, enz. " Er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen velen misleiden. De wetteloosheid zal toenemen, en daardoor zal de liefde van velen verkoelen." [Mat. 24: 12]

 Wanneer je oplet zie je al deze dingen gebeuren; goed beschouwd zou je dus eigenlijk niet meer hoeven te geloven, want de Bijbel leert dat "geloof is een bewijs van de zaken die men niet ziet." [Heb. 11:1] Hoewel  er zoveel voorzeggingen uit de Bijbel werkelijkheid worden, is het helaas niet zo dat velen zich nu alsnog tot God bekeren. Was het maar zo! Jezus sprak er ook Zijn twijfel al over uit;

 

Na een gelijkenis over recht en onrecht, en met de toezegging dat God in deze wereld zo spoedig mogelijk recht zal verschaffen aan Zijn uitverkorenen vraagt Jezus Zich af: " Zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op aarde vinden? [Luk. 18:8] Een logische vraag, want één van de tekenen van de eindtijd is de afval van het geloof dat massaal zal plaatsvinden! " De wetteloosheid [rebellie tot God]zal toenemen, en de liefde van velen [tot God en Zijn gebod] zal verkoelen." [Mat. 24:12] Wil je een duidelijker teken, in deze tijd? Tallozen hebben de kerk verlaten en hebben niets meer van waar ze eens belijdenis van deden! Velen zijn als de Israëlieten, ruim 2000 jaar geleden, die, na zólang wachten niet meer geloofden in de komt van de Messias. Maar de Zoon van God kwam wél! " Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven." [Joh. 1:11-12]

Luisteren, daar komt het op aan; [opnieuw] gaan horen naar het Woord van God, dán komt het geloof, en dan ga je in Zijn Naam geloven! De inhoud van de Bijbel bevat de absolute Waarheid!

De profetieën die er in zijn opgeschreven zijn voor een groot deel al werkelijkheid geworden, en de overigen zullen de komende tijd vervuld gaan worden. Niet één is er overbodig of dient te vervallen!

Trouwens, Jezus doet een duidelijke uitspraak over de inhoud van de Bijbel, waaruit blijkt hoe het één samenhangend geheel vormt waaraan niets veranderd zal worden, totdat....! " Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan , zal er niet één jota of één tittel van de Wet [Oude Testament] voorbijgaan, totdat het alles geschied is." [ Mat.5:18] Zie je hoe belangrijk het is om te gaan l u i s t e r e n ?

"Zo komt dan het geloof door het horen, en het horen door het Woord van God." [Rom. 10:17] Wanneer het geloof is gekomen dan ga je zien! De tekenen van de tijd, de wonderbare weg die God gaat met Zijn volk Israel, nog altijd. Alles wat de profeten eeuwen geleden al voorzegden over dit bijzondere volk, over het zo betwiste land Israel en over de twistappel Jeruzalem, het gebeurt nu allemaal voor onze ogen! Kletspraat om vol te blijven houden dat de kerk in de plaats van Israel zou zijn gekomen, een grove leugen, bedacht door de vader van de leugen, Satan, zoals Jezus hem noemde!

Door te luisteren ga je de tekenen der tijden onderkennen en beseffen dat het twee voor twaalf is op Gods klok! Let op Israel, dan heb je de juiste tijd! Jezus gaat spoedig terugkomen! Zal Hij geloof vinden op aarde, bij jou?

Ga luisteren, en komt tot geloof, voor het eerst of opnieuw. Ga een Alfacursus volgen die deze maand weer op heel veel plaatsen in ons land gegeven gaat worden! Of ga een Bijbelstudie volgen, het is zo belangrijk om de Waarheid te leren kenen!

Ga HOREN en onderkent, dat Gods Woord geen leugens kent! En wees op tijd, JEZUS KOMT!

 Eens zal op de grote morgen

  klinken het bazuingeschal,

  dan zal Jezus wederkomen

  als de Rechter van 't heelal.

 

    Wie zal op die grote morgen

    buigen voor die Majesteit?

    Wie zal op die grote morgen

    vluchten voor die heerlijkheid?

 

  Eens zal op de grote morgen

  't mensdom zwijgen, eind'lijk stil:

  dan zal Jezus Christus vragen:

  "Wat deed u om Mijnentwil?"

 

  Eens zal op de grote morgen

  Jezus macht worden erkend:

  dan zal ieder mens beseffen,

  dat Gods woord geen leugens kent.

 

  Eens zal op de grote morgen

  blank en bruin worden vereend:

  kleur of ras is niet belangrijk,

  maar Gods gunst aan ons verleend [Joh. De Heer 199]

 

H. van den Berg, tel. 06-15062838

E-mail: berg.services@telfort.nl