B&W Maassluis heeft bedenkingen over windmolens

Geplaatst door Westlanders.nu op 26/07/2013 15:16 - Gewijzigd op 26/07/2013 15:42

Maassluis 26.07.2013 - De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de mogelijke plaatsing van windmolens langs de A20. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.  

Vraag 1: Bent u op de hoogte van het verzoek van de provincie aan de gemeenten Westland en Midden-Delfland om windmolens te plaatsen langs de A20? Zijn er naast deze locatie nog andere locaties langs de gemeentegrenzen waar windmolens worden overwogen? Welke acties heeft u hieraan verbonden?

 

Wij zijn officieel niet op de hoogte gesteld van dit verzoek, maar hebben via de media vernomen dat de provincie een dergelijk verzoek heeft gedaan. Op het grondgebied van Hoek van Holland nabij de Oranjeplassen is de gemeente Rotterdam ook van plan windmolens te realiseren. Hiervan hebben wij u tijdens de behandeling van de Kadernota en de beantwoording van de vragen in dit kader op de hoogte gesteld. Samen met de stadsregiogemeenten is een windmolenconvenant aangegaan waarbij dit gebied is aangewezen als ontwikkelgebied voor windenergie.

De provincie wil 9 megawatt aan windenergie realiseren op de A20-locatie. Dit is afhankelijk van de opbrengst per molen maar op dit moment gaat men uit van 3 molens.

Ten aanzien van de locatie langs de A20 hebben we contact gehad met de buurgemeenten. Rond de locatie van de windmolens bij Hoek van Holland hebben er diverse bestuurlijke overleggen plaatsgevonden met zowel de deelgemeente Hoek van Holland als de gemeente Rotterdam.

Vraag 2: Is een dergelijk verzoek ook aan Maassluis gedaan?

Nee, de gemeente Maassluis heeft hierover geen bericht ontvangen van de provincie. Wellichte ten overvloede merken wij op dat in hierboven genoemd convenant geen windmolens op het grondgebied van de gemeente Maassluis zijn opgenomen.

Vraag 3: Bent u op de hoogte van het standpunt van de gemeenteraad van Westland ten aanzien van de plaatsing van windmolens op Westlands grondgebied?

De gemeente Westland wenst in de hele gemeente, dus ook voor de A20-locatie, geen grote nieuwe windmolens.

Vraag 4: En kent u standpunt van het college van B&W van Midden-Delfland ten aanzien van de plaatsing van windmolens op Westlands grondgebied?

De gemeenteraad van Midden-Delfland heeft besloten de realisatie van windturbines langs de A20 tussen de Westgaag en de Coldenhovelaan in ruimtelijk opzicht niet mogelijk te maken.

Vraag 5: Hoe luidt uw standpunt ten aanzien van de plaatsing van windmolens? En indien u nog geen standpunt heeft, op welke termijn bepaalt u dit dan en gaat u dit kenbaar maken bij de provincie?

Ten aanzien van de locatie langs de A20 hebben wij onze bedenkingen. De windmolens liggen niet op ons grondgebied, maar liggen wel op een dusdanige afstand van Maassluis dat de invloedssfeer over ons grondgebied - en dan voornamelijk de Dijkpolder - valt.

De standpunten van de gemeenten Westland en Midden Delfland zijn helder en wij delen deze dan ook. Beide gemeenten zullen dit kenbaar maken aan de provincie. De provincie heeft onze mening over de betreffende locatie niet gevraagd en dit is in dit stadium ook niet aan de orde.

Mede gelet op de heldere standpunten van genoemde gemeenten achten wij het niet zinvol om op dit moment aan de provincie een gemeentelijk standpunt mee te delen. Uiteraard zullen wij deze case nauwkeurig volgen en - zo nodig - in overleg met de raad de belangen van Maassluis behartigen.

Vraag 6: Dergelijke windmolens zijn zeer bepalend in het landschap. Heeft u met de ontwikkelaar van de Dijkpolder al overleg gehad over deze windmolens? Zo nee, gaat u dat nog doen? Zo ja, hoe luidt het standpunt van de ontwikkelaar?

Ja, met de ontwikkelaar is hierover gesproken. De ontwikkelaar maakt zich zorgen. Er wordt een specifiek, hoogwaardig en bijzonder woonmilieu gerealiseerd in de Dijkpolder. Op korte afstand hiervandaan windmolens realiseren wordt niet ervaren als een passende ontwikkeling.

Vraag 7: Heeft u geverifieerd bij de provincie in hoeverre de zienswijze van de provincie op het bestemmingsplan Dijkpolder zich verhoudt tot het voornemen van het plaatsen van windmolens langs de A20? Hoe luidt het standpunt van de provincie hierin?

De zienswijze staat hier geheel los van. Deze heeft betrekking op de woningbouwprogrammering in de Dijkpolder. De beoogde locatie van de windmolens zorgt niet voor wettelijke milieubelemmeringen voor de woningbouwlocatie.