College Maassluis beantwoord vragen over verkeersveiligheid

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/12/2017 06:26

Maassluis 05.12.2017 - Het CDA in Maassluis heeft collegevragen gesteld omtrent de toepasbaarheid van vernieuwende technieken op het gebied van verkeersveiligheid

binnen Maassluis. Zie onderstaande beantwoording.

1. In andere gemeenten wordt gewerkt met het terugdringen van de snelheid door het aanbrengen van optische illusies op wegen. Zoals het voorbeeld hieronder. Bent u bekend met deze mogelijkheden zoals het optisch versmallen van de weg middels een aangepaste belijning of kleuring om snelheid te doen laten afnemen? En zo ja, kunt u aangeven of dit ook toepasbaar is in Maassluis en op welke locaties?

Wij zijn inderdaad bekend met deze typen van maatregelen. Deze maatregel komt op een aantal plaatsen in Nederland voor, met name op secundaire wegen in het buitengebied om de snelheid van autoverkeer af te remmen in relatie tot het langzame verkeer, dat ook op die weg aanwezig is. Vaak kent het middengedeelte dan een ruw of een klinkerprofiel om een extra snelheidsreductie te realiseren. Wij zien in de gemeente Maassluis echter weinig buitenwegen waar deze maatregel goed toepasbaar zou kunnen zijn. In Maassluis is overwegend sprake van een stedelijke structuur waarbij eenduidigheid in de verkeerstechnische kenmerken een vereiste is.

Wel willen we wijzen op de plannen voor herinrichting van de centrumroute (Verkeerskundige visie, mei 2016). Ten opzichte van de huidige inrichting van de Centrumroute wordt de ruimte voor het autoverkeer ingeperkt. Concreet betekent dit dat de rijbaanbreedte wordt geminimaliseerd naar het minimum van 2,90 meter en dat er een smalle, slecht overrijdbare middengeleiding (bijvoorbeeld een strook hoger gelegen kinderkopjes, ook wel een rammelstrook genoemd) over het grootste gedeelte van de route wordt aangebracht. De breedte van de P.C. Hooftlaan en de Wagenstraat biedt tevens de mogelijkheid om een groene middenberm te creëren op de plaatsen waar geen uitwisseling plaatsvindt. Dit vergroot de verkeersveiligheid en het wegbeeld blijft daarbij herkenbaar voor de gebruikers.

2. Innovaties op het gebied van verkeer vragen om een inpassing in het gehele beleid. Bent u bereid optische illusies en andere verlichtingsinnovaties ter bevordering van de verkeersveiligheid mee te nemen in de nieuwe uitwerking of actualisatie van de wegenstructuurvisie?

Innovatieve concepten ten aanzien van verkeersveiligheid zullen zeker in de nieuwe Wegenstructuurvisie aan de orde kunnen komen. Daarbij wordt wel aangetekend dat de visie een bepaald abstractieniveau zal kennen. Daarnaast is het van belang om bij dit soort concepten probleemgericht te focussen en na te gaan wat de optimale oplossingsrichting is voor een concreet (te verwachten) veiligheidsprobleem. Tenslotte is de robuustheid van een aantal van de getoonde innovaties nog onvoldoende (niet bestand tegen de belasting bij/door intensief verkeer).

Collegevragen inzake 3D-zebrapad

3. Specifiek noemen wij de oversteek naar de sportcomplexen aan de dr. Albert Schweitzerdreef. Er wordt daar vaak hard gereden, een veilige oversteekplaats is daar zeer gewenst. De situatie daar maakt deze locatie naar onze mening zeer geschikt voor het aanleggen van een zebrapad met een optische illusie. Kunt u onderzoeken of dit toepasbaar is op deze locatie en deze bij geschiktheid ook laten aanbrengen?

Wij denken niet dat het gebruik van een zebrapad met een optische illusie een positief effect zal hebben op de verkeersveiligheid. Ten eerste zal het niet werken op de Albert Schweitzerdreef omdat dit een tweerichtingsweg is en de optische illusie werkt maar één kant op. Daarnaast kan het effect ook te sterk werken. Een bestuurder kan de illusie aanzien voor echte blokken op de weg en kan dan een noodstop maken. Ook zal de wettelijkheid van de oversteek verdwijnen omdat de vormgeving niet voldoet aan de normen voor het ontwerp van een voetgangersoversteekplaats.

Wel zijn wij het met u eens om extra aandacht te geven aan een veilige oversteek van de Albert Schweitzerdreef ter hoogte van het MSV-complex. Daar zal een zebrapad worden aangelegd en de eis van goede zichtbaarheid in de donkere uren zal daarbij worden meegenomen. Daarvan zijn concrete en robuuste toepassingen in beeld. Streven is om dit in 2018 te realiseren.

4. Het CDA Maassluis denkt dat er andere locaties naast de dr. Albert Schweitzerdreef zijn binnen de stad waar een oversteekplaats met deze 3D optische illusie kan worden toegepast. Graag zien wij nog twee locaties waar deze 3D techniek wordt aangebracht. Kunt u daarbij direct en ook op langere termijn metingen doen om het effect van de maatregelen te meten?

Het voornemen is om door te gaan met snelheidsmetingen op een aantal wegen waar wordt geklaagd over hoge snelheden. Op basis van de resultaten zal een programma worden opgesteld om de veiligheid bij oversteken te vergroten met de meest adequate maatregelen.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,

de secretaris, de urge ester,

A.L. Duijmaer van Twist Dr. T (E•.o) Haan

2/2