Maatregelen college Maassluis ter verbetering Burgemeesterswijk

College Westland

Maassluis 18.12.2017 - De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het wijkbezoek in de Burgemeesterswijk.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Sinds de nieuwbouw in de Burgemeesterswijk wonen er veel gezinnen met jonge kinderen.  Op het kruispunt Kwartellaan - Buizerstraat - Burgemeester Rippingstraat steken nu veel mensen over, ook kinderen die van en naar school lopen. Die oversteek wordt als onveilig ervaren (foto 1). Het voetpad vanaf de Burgemeester Rippingstraat sluit niet logisch aan en er is geen zebrapad (voetgangers oversteekplaat VOP) aanwezig. Is het mogelijk om hier een VOP / verkeersdrempel / verkeersplateau aan te leggen om de veiligheid van het langzaam verkeer te vergroten? 

We onderzoeken of dit een veilige optie is en treden hierover in overleg met de politie. Wetende dat de reconstructie van de Kwartellaan nog volgt, kunnen we hier op dit moment niet dure grootschalige investeringen doen, maar wel onderzoeken wat eenvoudige ingrepen op korte termijn kunnen zijn, die het veiligheidsgevoel kunnen vergroten.

2. De bewoners van de nieuwe wijk geven ook aan dat er vaak veel te hard wordt gereden over de Kwartellaan. Is het mogelijk om daar meer maatregelen te treffen, om de maximale snelheid binnen de perken te houden en daarmee de geluidsoverlast terug te dringen en de veiligheid en luchtkwaliteit te vergroten? 

Er zijn rond de zomer van 2016 verkeersdrempels aangebracht om de snelheid te reduceren. Bij de reconstructie van de Kwartellaan zal het ontwerp van de weg aangepast worden. De oversteekpunten zijn daarbij belangrijke aandachtgebieden.

3. Bewoners klagen ook over de onveiligheid voor fietsers op de Kwartellaan, een weg waar 50 km/h mag worden gereden, maar waar ondanks het vastgestelde fietsbeleid nog geen losliggend fietspad ligt. Daarom wijzen wij u opnieuw op ons pleidooi om een losliggend fietspad aan de westzijde van de Kwartellaan, zoals bepleit in de unaniem aangenomen motie “fietspad langs de Kwartellaan” van 11 november 2015. Ook de bewoners vragen daar naar. Kunt u toezeggen dat dit fietspad, nu de bouwweg is verdwenen, ook zo snel mogelijk zal worden aangelegd? 

Dit wordt meegenomen bij de reconstructie van de Kwartellaan. Vooruitlopend hierop verkennen we nog wel de mogelijkheid om een vrijliggend fietspad in de grasberm aan te leggen. Als dit tot de mogelijkheden behoort, dan wordt dit fietspad eerder gerealiseerd.

4. De nieuwe singel langs de Kwartellaan, de Kwartelsingel, functioneert nog niet optimaal: het waterniveau in de Singel daalt steeds onverklaarbaar en het riet wordt niet gesnoeid zodat er bijna geen water meer te zien is (foto 2). We begrijpen van bewoners dat het Hoogheemraadschap en de gemeente er mee bezig zijn. Kunt u verklaren wat er aan de hand is en wat u er aan doet zodat de Kwartelsingel ook een mooie singel blijft voor de omwonenden?

De Kwartelsingel is technisch gezien geen singel maar een vijver voor de opvang van hemelwater. Er waren problemen met de aanvoer van vers water bij droogte en de afvoer van overtollig water bij neerslag:

* De toevoer van schoon water vanuit de boezem (Nieuwe Water langs de Weverskade) is geblokkeerd geweest, waardoor er geen verversing plaats vond. Dit is inmiddels opgelost door een  andere pomp te plaatsen.

* De afvoer zou gereguleerd moeten worden op een bepaalde hoogte. Het waterniveau blijft ondanks de aanvoer steken op een te laag peil en er lekt dus ergens water weg. Dit gebeurt allemaal niet zichtbaar onder de grond. De komende maanden wordt geprobeerd om het lek te vinden en te dichten. 

* Riet en beplanting zijn beter te regulieren met de juiste waterdiepten. Er is inmiddels reeds onderhoud gepleegd aan de oeverbegroeiing.

5. Zoals we ook deze zomer in vragen stelden lijkt het erop dat de nieuwe wijken nog niet goed in de beheersplannen op te zijn genomen. Er zijn ter hoogte van o.a. Burg. Lotsystraat, Burg. Rippingstraat, slecht onderhouden (voet)paden, te hoge onkruid tussenbermen, voetpaden. Ter plaatse van Burg Dommisseplantsoen tussen de woningen worden de beplanting/onkruid onvoldoende bijgehouden. Bewoners nemen daar nu – zonder wijkdeal- zelf het beheer ter hand omdat het er anders niet uit ziet (foto 3 en 4). Kunt u toezeggen dat deze delen van de wijk beter worden opgenomen in de onderhoudsplanning van de buitendienst?

De genoemde onderdelen zijn nog niet allemaal naar de gemeente overgedragen. De stukken die in onderhoud van de gemeente zijn, zijn inmiddels opgenomen in het reguliere onderhoudsregime van het groen en de onkruidbestrijding. Omdat de stukken groen na het project niet altijd goed aanslaan en/of vervuild zijn met onkruid, wordt de beplanting soms omgevormd. Dit kan worden gedaan via een wijkdeal met de bewoners of door de gemeente zelf.

Over het onderhoud van de stukken die nog niet zijn overgedragen, is de gemeente in contact met de ontwikkelaar.

6. In onze vragen van september 2016i over een ander deel van de Burgemeesterswijk stelden wij vragen over de gebrekkige afwatering. Het moderne rioolsysteem met waterdoorlatende verharding, zonder kolken in het wegdek, zorgt ook in het nieuwe deel van de wijk voor zeer slechte afwatering. Daardoor staat het water tot wel 25 cm hoog in de straten, bijvoorbeeld ter hoogte van het Schelvisvangerhof en op de rijweg ter plaatse van nieuwbouw aan de Burgemeester Schwartzlaan (foto’s 5, 6). U antwoordde vorig jaar december dat u ‘het heeft besproken’ en ‘wij zullen hier gepaste maatregelen nemen’. Wat is er gedaan op dat terrein en gaat u doen om te zorgen dat dit nieuwe drainage systeem in de hele wijk ook goed gaat werken? Of kunt op een andere manier zorgen (extra kolken?) dat bewoners zonder kaplaarzen met droge voeten de auto’s in kunnen komen?

De wateroverlast in de Burgermeesterswijk heeft te maken met een keuze voor Aquaflow om het hemelwater te bergen en vertraagd af te voeren naar de Kwartelsingel. Daar waar het systeem niet goed functioneert worden in samenwerking met de Ontwikkelings Combinatie Burgermeesterswijk traditionele kolken toegevoegd, om zo de werking van de hemelwaterafvoer te verbeteren. Bij de Burgemeester Overvoordelaan zijn daarom in week 47 van dit jaar extra kolken geplaatst, waardoor het probleem verholpen moet zijn.

7. Het tunneltje onder het spoor door blijft een locatie waar veel bewoners zich niet op hun gemak voelen. Dat wordt versterkt doordat de verlichting het weer niet doet en de blinde bocht onoverzichtelijk is. Kunt u ervoor zorgen dat de verlichting het weer doet en een spiegel ophangen in de hoek, zodat de sociale veiligheid wordt vergroot?

Er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing voor de verlichting in het tunneltje. Door vernieling en waterschade is de verlichting niet eenvoudig te repareren en zal dat in etappes moeten gebeuren. Daardoor is nu niet exact aan te geven warnneer de reparatie afgerond is.

Ten aanzien van het aanbrengen van een spiegel ten behoeve van de sociale veiligheid: de wijkregisseur van de gemeente heeft contact gehad met de beheerder van wegen en kunstwerken en de wijkagenten. In het verleden heeft er een spiegel gehangen. Deze spiegel werd echter constant gesloopt en de kosten van vervanging zijn aanzienlijk. Daarnaast zijn de afgelopen jaren, volgens de politie en handhaving, geen meldingen geweest m.b.t. verzoeken over de plaatsing van een spiegel. Daarnaast wordt de locatie door handhaving meegenomen in de surveillance.