Midden-Delfland eerste Bijzonder Provinciaal Landschap van Nederland

Provincie Zuid Holland

Midden Delfland 16.11.2017 - Feest in Midden-Delfland! Dit groene gebied in de Randstad kreeg als eerste in Nederland de titel Bijzonder Provinciaal Landschap.

Het feestelijke moment rond de aanwijzing van Midden-Delfland tot Bijzonder Provinciaal Landschap vond plaats midden in het gebied, bij melkveehouder Arie van den Berg van Hoeve Ackerdijk. Onder de aanwezigen waren burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland, burgemeester Marja van Bijsterveldt van buurgemeente Delft, gedeputeerde Han Weber en vertegenwoordigers van de Midden-Delfland Vereniging en van natuurorganisaties.

Het mooie aan de aanwijzing van Midden-Delfland tot Bijzonder Provinciaal Landschap vind ik, dat de gebiedspartners het initiatief hebben genomen”, vertelt gedeputeerde Han Weber. “Wij hebben dit als provincie uiteraard omarmd. Midden-Delfland heeft omliggende steden als Rotterdam, Delft en Den Haag veel te bieden. Dit open groene landschap biedt  ruimte voor rust en actieve recreatie  – kwaliteiten die niet altijd vanzelfsprekend zijn in dit drukke deel van Zuid-Holland. De initiatiefnemers willen die kwaliteiten inzetten om het gebied te beschermen, versterken en ontwikkelen.

De provincie heeft de initiatiefnemers 2 concrete ‘ontwikkelopgaven’ meegegeven. De eerste is het zoeken van aansluiting bij de behoefte aan groen van de omliggende steden. Daarnaast heeft de provinice de noodzaak onderstreept van onafhankelijke kwaliteitsborging. Dit zou bijvoorbeeld ingevuld kunnen worden door de polderarchitect van Midden-Delfland.

Wethouder Govert van Oord (Midden-Delfland): “De Metropoolregio Rotterdam Den Haag verstedelijkt in hoog tempo verder. Daarmee wordt een goede leefomgeving van cruciaal belang. Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland is de groene long van dit verstedelijkt gebied. Met de aanwijzing van dit Bijzonder Provinciaal Landschap werken we krachtig verder aan een agrarisch- en natuurgebied van hoge kwaliteit, met goede recreatieve voorzieningen voor de stad.”

Wet Natuurbescherming

De aanwijzing van een gebied tot Bijzonder Provinciaal Landschap is een relatief nieuwe bevoegdheid van provinciebesturen en wordt verleend op grond van de Wet Natuurbescherming. Deze titel onderstreept de bijzondere landschappelijke kwaliteit van het gebied en de energie in het gebied om die kwaliteit te beschermen en te ontwikkelen. Met deze titel kan een gebied zich ook profileren, wat onder meer kansen biedt voor recreatie en toerisme.

Investeren

Twintig partijen hebben in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen om Midden-Delfland aan te wijzen als eerste Bijzonder Provinciaal Landschap in Nederland. De provincie is het met de indieners eens dat het hier om een bijzonder gebied gaat. Ook de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, Harm Veenenbos, ondersteunt de aanvraag. Het ‘bidbook’ dat bij de provincie is ingediend bevat concrete acties en investeringen op het gebied van landschap, landbouw, recreatie en natuur.

Aan de slag

De gebiedspartners gaan de komende 8 jaar met die acties aan de slag. Na 4 jaar volgt een tussentijdse evaluatie. Daarbij wordt vooral gelet op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en op het effect op de verbinding tussen stad en groene ruimte. Eerder al hebben de gebiedspartners van Midden-Delfland laten zien dat zij vanuit een integrale gebiedsbenadering kunnen toewerken naar perspectief voor landschap, bereikbaarheid en economie. Het IODS-programma dat gaat over inpassing van de A4 Delft-Schiedam en ontwikkeling van recreatie, natuur en een duurzame toekomst voor de melkveehouderij is daarvan een goed voorbeeld.