Reuzenpanty moet vervuiling vijver bij Rubenslaan tegen gaan

Gemeente Westland

Monster 21.09.2017 update - Om te voorkomen dat vervuild water uit het riool in de vijver aan de Rubenslaan terechtkomt,

is donderdagochtend een “vuilfuik” geplaatst.

Het instrument lijkt op een reusachtige panty, gemonteerd in de riooloverstort op de kruising van de Rubenslaan en de Molenstraat in Monster. Deze innovatie om waterkwaliteit van vijvers te verbeteren is een noviteit die voor het eerst in Westland wordt toegepast. De komende drie jaar evalueert de gemeente, in samenwerking met Delfland, jaarlijks deze pilot.

 De vuilfuik werd geplaatst onder brede belangstelling van de omwonenden, wethouder Bram Meijer, de bedenker van de vuilfuik (Sweco) en medewerkers van het Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeente Westland. Wethouder Bram Meijer (waterkwaliteit): “In Westland vind je op tal van fronten innovatie, zo ook in het waterbeheer. Deze reuzenpanty die we samen met Delfland plaatsen is daar een fraai voorbeeld van. Het vuil blijft achter in de fuik, en zo blijft de vijver vrij van afval en troep die er niet in thuishoort. Zo zorgen we voor een schone vijver, met minder kans op stank en overlast, en dat op een milieuvriendelijke manier.”

Samenwerking

De overstort aan de Rubenslaan heeft al langer de aandacht. De waterkwaliteit  in de vijver is minder goed dan gewenst, vooral het zuurstofgehalte is erg laag. Daar zijn meerdere oorzaken voor, maar de aanwezigheid van een riooloverstort is zeker niet bevorderlijk. Er zijn verschillende maatregelen onderzocht  om  de vijver schoner te krijgen. Zo is het water in de vijver ververst met schoner water en is er gebaggerd om de vervuiling die naar de bodem was gezakt te verwijderen. Er is zelfs gekeken of de overstort verplaatst of gesloten kon worden. Dat is echter niet mogelijk, , daarmee zou er in de woonkern wateroverlast optreden.

Delfland kreeg enige tijd geleden de innovatieve en relatief goedkope vuilfuik onder de aandacht en legde deze optie aan de gemeente Westland voor om te proberen aan de Rubenslaan. Tussen Westland - als rioolbeheerder- en Delfland -als waterkwaliteitsbeheerder- is afgesproken om gezamenlijk ervaring op te doen met een relatief simpele en doeltreffende methode om het verspreiden van vuil te beperken. Door samen te werken kan goed worden gemonitord wat de effecten zijn en welke gebeurtenissen leiden tot overstorting. Ook kan worden onderzocht of het afvangen van vaste delen de waterkwaliteit voldoende verbetert. Naar verwachting draagt dit in ieder geval bij aan het beperken van zichtbare vervuiling.

Naast de vuilfuik zijn er andere maatregelen genomen om de waterkwaliteit en – kwantiteit te verbeteren, zoals doorspoelen met schoon water en vaker baggeren.

Vuilfuik

De Vuilfuik is een filter in de vorm van een grote panty die aan de rand van een riool overstort hangt. Als het riool overloopt, dan loopt het rioolwater over via de vuilfuik. Het water kan doorstromen naar het oppervlaktewater, maar de vaste rioolresten blijven achter in de vuilfuik. Hierdoor voorkomt de vuilfuik stankvorming en vervuiling van het oppervlaktewater, en wordt ook vissterfte tegengegaan. Na enkele overstortingen kan de vuilfuik eenvoudig worden vervangen. De Vuilfuik is een innovatief systeem dat is bedacht door Sweco, voormalige Grontmij.

Het water kan doorstromen naar het oppervlaktewater, maar de rioolresten blijven achter in de vuilfuik. Hierdoor voorkomt de vuilfuik stankvorming en vervuiling van het oppervlaktewater, en wordt ook vissterfte tegengegaan. Na een overstorting wordt de vuilfuik eenvoudig vervangen.