Tarief zuiveringsheffing blijft gelijk

HH Delfland

Den Hoorn 16.11.2017 - Het algemeen bestuur van Delfland heeft ingestemd met het voorstel van het college de zuiveringsheffing voor langere tijd te bevriezen.

Het tarief voor de zuiveringsheffing is 93,50 en daarmee in 2018 gelijk aan het tarief van dit jaar. De watersysteemheffing bedraagt in 2018 € 121,47 per huishouden. De stijging blijft binnen de eerder afgesproken 1,5 procent.

Geen kwijtschelding meer voor zuiveringsheffing in 2017

Delfland wil iets doen aan de hoogte van de waterschapsbelasting en tegelijkertijd de schuldenlast afbouwen. Door het realiseren van besparingen en structureel lagere uitgaven is rond 2020 voldoende opgebouwd om een flink deel van de schuld af te lossen. Zo ontstaat ruimte om in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen. En dat is nodig, want de gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar, ook in deze regio.

In het recente verleden is veel geïnvesteerd in het verbeteren van het watersysteem en het verwerken van de toenemende hoeveelheid afvalwater. Ook voor de toekomst wil Delfland veilig stellen dat inwoners hier kunnen wonen en werken. In een regio die door de ligging en nog steeds toenemende bebouwing extra kwetsbaar is voor hevige neerslag is het zaak te blijven investeren en te werken aan verbeteringen.

Niet alleen in het watersysteem van sloten en vaarten en afvoercapaciteit van regenwater, maar met maatregelen in de openbare ruimte en particuliere grond. Met onze kennis en know how kunnen wij inwoners, bedrijven en gemeenten de helpende hand bieden bij het toekomstbestendig inrichten van de ruimte.