Brandweer Naaldwijk verhuizen naar Vierschaar geen optie

College Westland

Naaldwijk 21.12.2017 - De fractie Westland Verstandig heeft in november collegevragen gesteld over de voortgang van het 55+-project ’s-Gravenzandseweg Naaldwijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het College bereid om te bezien of op zeer korte termijn de herhuisvesting van de brandweer ook op de locatie aan de Vierschaar mogelijk is en of daar eventueel een deel van het nu toch al leegstaande politiebureau, wat in ieder geval veel te groot is volgens de laatste berichten, in de behoefte van de brandweer kan voorzien?

Antwoord 1

De locatie Vierschaar is al eerder als alternatief voor de brandweer bekeken. Het zoekgebied voor een nieuwe kazerne is echter beperkt tot een straal van 200 m rond de huidige kazerne, omdat anders de wettelijk vastgestelde opkomsttijden in het verzorgingsgebied niet worden gehaald. Dit komt mede doordat de kazerne in Naaldwijk volledig werkt met vrije instroom-vrijwilligers. Bij een locatie op grotere afstand van de huidige kazerne duurt het aanzienlijk langer voordat de vrijwilligers de tankautospuit kunnen bemensen. Op basis van de wettelijk vastgestelde kaders op het gebied van opkomsttijden voor de brandweer is de locatie aan de Vierschaar dus afgevallen.

Vraag 2

Is het College bereid om te bezien wat het kostenplaatje zal zijn, ervan uitgaande dat dan waarschijnlijk op de huidige locatie aan de ’s-Gravenzandseweg meer woningen gerealiseerd kunnen worden dan wel meer groen kan worden tot stand gebracht, zodat de leefomgeving verfraaid kan worden?

Antwoord 2

Deze vraag is niet meer relevant, omdat de locatie Vierschaar niet geschikt is.

Vraag 3

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een brandweerkazerne niet op de huidige plek gehandhaafd moet blijven, maar veeleer aan de rand van woongebieden moet komen te staan en liefst bij een uitvalsweg?

Antwoord 3

De voorkeur is dat brandweerkazernes nabij een uitvalsweg gesitueerd worden. Echter zijn de voorwaarden die gesteld worden vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden leidend. Hierbij zijn de opkomsttijden voor een vrijwilligerskazerne van groot belang.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven