College; overlast Nachtegaalstraat valt mee

College Westland

Honselersdijk 19.06.2017 - De fractie Westland Verstandig heeft in mei collegevragen gesteld over aanhoudende overlast in de omgeving van de Nachtegaalstraat te Honselersdijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Waarom worden de camera’s niet permanent gehandhaafd in de buurt; Er hebben camera’s gestaan rond de jaarwisseling maar ook die zijn weer weggehaald; Camera’s werken goed en waarom worden die niet vooralsnog permanent geplaatst?

Antwoord 1

Cameratoezicht is het ultimum remedium in situaties waarin andere maatregelen niet of onvoldoende effect hebben gesorteerd. Daar is hier geen sprake van.

Collegevragen inzake inval arrestatieteam Nachtegaalstraat Honselersdijk

Vraag 2

Waarom wordt er niet gehandhaafd bij de speeltuin en wordt de speeltuin nog steeds gebruikt door jongens ouder dan 12 jaar en vinden er nog steeds bijeenkomsten plaats in en rondom die speeltuin van de betreffende personen om daar zaken te doen die het daglicht niet kunnen verdragen?

Antwoord 2

Politie Westland heeft de afgelopen periode gericht gesurveilleerd in de Nachtegaalstraat. Daarbij zijn geen overlastgevende jongeren aangetroffen terwijl ze op diverse tijden, variërend van de ochtend tot de nacht, gecontroleerd hebben. Er was rond 25 april jl. een incident waarvan de gemeente aangifte van vernieling heeft gedaan. Ook de wijkagent is meerdere malen ter plaatse geweest. Hij was daarbij aanspreekbaar en heeft behoudens normale jeugd die speelt geen overlastgevers of incidenten waargenomen. Overigens heeft niet alleen de politie gericht aandacht voor de speeltuin en de omgeving. Dit geldt ook voor Boa’s, jongerenwerk en buurtpreventie.

Vraag 3

Waarom treedt de politie niet adequaat op en waarom onthoudt de wijkagent zich van acties en is hij niet of nauwelijks aanspreekbaar voor de angstige en ongeruste buurtbewoners althans wil hij geen actie ondernemen als zij met concrete zaken komen?

Antwoord 3

Dit beeld wordt niet herkend. Er wordt wel degelijk door politie gehandeld op basis van ontvangen meldingen, zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2. Daarnaast wordt ook gesurveilleerd in dit gebied.

Vraag 4

Lijkt het niet goed om deze wijkagent te vervangen en een andere wijkagent in de Vogelbuurt in te zetten?

Antwoord 4

De teamleiding van het basisteam Westland heeft aangegeven het onbehoorlijk en teleurstellend te vinden dat het functioneren van een wijkagent via openbare raadsvragen ter discussie wordt gesteld. Wij achten het eveneens ongepast dat deze vragen op deze wijze door u worden gesteld. Het tast het gezag van de politie aan.

Vraag 5

Waarom treedt de Gemeente niet adequater en sneller op als bijvoorbeeld door de Gemeente danwel Vitis een plantenbak wordt geplaatst – met goede bedoelingen overigens – maar welke plantenbak dan direct door de hierboven genoemde mannetjes van alle planten wordt ontdaan en vervolgens gebruikt wordt als “plasbak”? Vervolgens wordt de plantenbak verschoven zodat deze op een hinderlijke plek komt te staan? Waarom wordt hier niet naar de bewoners geluisterd?

Antwoord 5

In overleg met wethouder Meijer is besloten de plantenbakken weer te vullen en op de juiste plek terug te zetten. Immers, deze plantenbakken hadden tevens tot doel om het parkeren op het trottoir tegen te gaan.

Vraag 6

De bewoners zijn voornemens om zelf op 3 juni a.s. een bijeenkomst te organiseren waarbij zij zowel de Gemeente, Vitis, Vestia, Politie als de pers gaan uitnodigen om hun ongenoegen te uiten en ook te bezien wat er verder gedaan kan worden. Voor de bewoners is de maat vol en zij wensen niet nog langer op deze wijze “aan het lijntje” te worden gehouden. Is de Burgemeester bereid om bij die bijeenkomst aanwezig te zijn? Is de Burgemeester ook bereid om eventueel de Politie te vragen aanwezig te zijn?

Antwoord 6

Wij hebben geen uitnodiging ontvangen.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak