Collegevragen inzake pauzewoningen in Westland

CDA Westland

Westland 12.10.2017 - Het zal u niet ontgaan zijn dat er een explosie op de koopwoningmarkt is ontstaan, en dat deze nog even lijkt te duren.

Aan de ene kant is het mooi om te zien dat de koopwoningmarkt weer terug komt op het niveau van 2008: er staan minder hypotheken onder water, en de doorstroming binnen de huizenmarkt komt zo goed op gang.

Collegevragen inzake pauzewoningen in Westland

Aan de andere kant zien we landelijk dat deze ontwikkeling ook leidt tot knelpunten. Vooral in noodsituaties, bij scheiding en andere urgente huisvestingsvragen zijn mensen vaak aangewezen op sociale huur, particuliere huur of goedkope koop. Door de ontwikkelingen in de woningmarkt ontstaan echter de volgende gevolgen:

• Door de stijgende prijzen voor koopwoningen zijn er minder goedkope koopwoningen beschikbaar voor deze groep.

• Tijdens de crisis werden leegstaande koopwoningen uit noodzaak tijdelijk verhuurd (particulier). Dit aantal woningen neemt door de aantrekkende markt ook sterk af.

• De aantrekkende economie en minder woningen onder water staan blijken ook nog eens te leiden tot meer scheidingen, doordat huizen een stuk voordeliger verkocht kunnen worden. 

Door deze ‘excessen’ lopen wachttijden op en zijn er minder woningen beschikbaar voor één en tweepersoonshuishoudens. Onze fractie krijgt geluiden binnen dat deze situatie ook gaande is in Westland.

In enkele gemeentes in Nederland zijn er voor deze doelgroepen specifieke Pauzewoningen. In bijvoorbeeld Zwolle en Arnhem zijn er samen met particuliere initiatiefnemers waarbij woningen gelabeld kunnen worden als ‘pauzewoning’. Via (vaak) tijdelijke huurcontracten hebben mensen in noodsituaties de kans om kort te settelen en op zoek te gaan naar de juiste koop- of huurwoning om de woningmarktcarrière voort te zetten. In Westland kennen we deze structuur (vrijwel) niet. Het zou waardevol zijn om een pilot te organiseren op een locatie met leegstaand vastgoed in Westland, waarna een zelfde concept uitgerold kan worden naar een nieuwbouwsituatie.

Daarnaast meldt ook het nieuwe Regeerakkoord dat er meer betaalbare particuliere huurwoningen moeten komen, en reikt daarbij elementen aan die wij in eerdere vragen omtrent particuliere huur al hebben genoemd.

Dit brengt de CDA fractie tot de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de gevolgen van de aantrekkende woningmarkt zoals hierboven is geschetst, en onderkent zij deze?

2. Wat zijn de ervaringen van het college in Westland wanneer het gaat om deze gevolgen?

3. Is het college het met ondergetekende eens dat het concept ‘pauzewoningen’ in Westland een goede manier is om voor eigen behoefte (tijdelijke) woonoplossingen te kunnen bieden?

4. In het college bereid om (in navolging op de eerdere vragen omtrent particuliere huur):

a. Te onderzoeken wat de mogelijkheden omtrent pauzewoningen zijn in Westland?

b. Een pilotlocatie aan te wijzen en tijdelijk te labelen voor ‘pauzewoningen’ om ervaring op te doen?

c. In gesprek te gaan van particuliere initiatiefnemers om te komen tot dit type woning, tijdens en na de pilot?

d. Dit onderwerp te betrekken bij de evaluatie van de woonvisie?

Namens de fractie van CDA Westland,

Dennis Chafiâ