Collegevragen inzake woningbouwontwikkelingen zonder bestemmingsplan

CDA Westland

Westland 22.12.2017 - Dat het beter gaat met de economie is ook te merken aan het aantal initiatieven van projectontwikkelaars om woningbouwprojecten te kunnen uitvoeren.

Nu is daar op zichzelf gezien niets op tegen of is dit zelfs te bevorderen. In het geval echter dat er al plannen worden gepresenteerd over locaties waarop nog geen woonbestemming ligt, dan ligt dit toch anders.

Zo gaan er nu in Wateringen plantekeningen rond over de voormalige locatie van garage Dries aan de Kerklaan voor de bouw van een appartement van 5 hoog. In de gepresenteerde vorm heeft deze volgens omwoners een behoorlijk impact op de naastliggende woningen. De fractie van CDA Westland wil over het plan zelf nu nog geen waardeoordeel geven, maar het stoort ons wel dat er in het bestemmingsplan en structuurvisie nog helemaal niets beschreven is over deze locatie, behalve dat er nog steeds een bedrijfsbestemming op gevestigd is.

Wij gaan ervan uit dat de Raad nog steeds (in ieder geval tot aan de invoering van de nieuwe omgevingswet in 2021) de randvoorwaarden stelt van wat en waar een ontwikkeling gaat plaatsvinden en daar dan ook de randvoorwaarden voor stelt. Bij vaststelling van een nieuwe woonbestemming - welke op deze locatie overigens een heel logische bestemming is - dus waaraan deze woningbouw moet voldoen.


Foto Googlemaps

Een tweede voorbeeld is de Wittebruglocatie in Kwintsheul. Ook daar wordt nu een woningbouwproject gepresenteerd, zonder dat er een woonbestemming met officiële randvoorwaarden voor bestaat. Van deze locatie is overigens wel bekend dat hier mogelijk toekomstige woningbouw kan gaan plaats vinden. Dat geldt ook voor de Verkade-locatie aan de overkant van de weg. Hier bestaan echter naar beste weten nog geen plannen voor. Daar deze locaties naast elkaar liggen is een gezamenlijke ontwikkelrichting zeer wenselijk voordat er afzonderlijk en zonder randvoorwaarden vooraf al plannen gepresenteerd worden.

Voor Kwintsheul is het bijvoorbeeld zeer wenselijk om een nieuw groot appartement te bouwen om ook voor oudere Heulenaars een mooie kans op doorstromen binnen het eigen dorp mogelijk te maken. Maar waar kan dat dan het beste? En is dat nog mogelijk als afzonderlijke bouwplannen voorrang krijgen en geaccepteerd worden zonder dat er eerst een visie, al dan niet al met vastgestelde randvoorwaarden via een bestemmingsplan op wat echt gewenst is, bekend is?

Wij hebben hierom de volgende vragen:

1. Hoe gaat u om met genoemde woningbouwplannen in Wateringen en Kwintsheul?

2. Bent u het met ons eens dat er eerst een ontwikkelrichting, al dan niet al vastgelegd in een bestemmingsplan, bekend moet zijn voordat er nieuwe plannen gepresenteerd kunnen worden, plannen waarvan de omwoners vaak nu al denken dat die reeds door de gemeente zijn goedgekeurd?

3. Hoe wilt en kunt u omgaan om voor Kwintsheul een gezamenlijk woningbouwvisie te maken voor de locaties Wittebrug en Verkade, al dan niet nog meenemende de Driesprong locatie, om daarmee een goede afstemming voor de verschillende behoeftes te kunnen invullen?

Wij zien uw antwoord graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fractie van CDA Westland,

Jan van Rossum