Geen maatregelen gemeente tegen drukke Burgemeester Kampschoërstraat

College Westland

Monster 11.01.2018 - De fractie Westland Verstandig heeft in augustus collegevragen gesteld over geluids- en verkeersoverlast aan de Burgemeester Kampschöerstraat.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Algemeen

Gebiedsontwikkelingen en autonome groei van mobiliteit is een landelijk verschijnsel. In Westland en ook de Burgemeester Kampschöerstraat wordt het daardoor steeds drukker. Naar verwachting zal de aanleg van de rotonde Emmastraat/Zwartendijk zorgen voor minder drukte op de Burgemeester Kampschöerstraat. Aanleg van deze rotonde loopt, vanwege stagnatie met grondverwerving, aanzienlijke vertraging op. Realisatie van de rotonde wordt daardoor in 2019 verwacht.

Vraag 1

Is het College het met de fractie eens dat er te veel verkeer door de Burgemeester Kampschöerstraat in Monster gaat en dat die weg niet bestemd is voor het vele verkeer wat thans gebruik moet maken van die weg?

Antwoord 1

Nee, het college is dat niet met u eens gezien het volgende. De Burgemeester Kampschöerstraat is ingericht als een erftoegangsweg, maar heeft een ontsluitende functie op de Emmastraat(N211) voor zowel het verkeer uit de woonwijk als verkeer naar en van het centrum. Recente metingen geven aan dat er 4545 motorvoertuigen per etmaal (mvtg/etm) gebruik maken van de Burgemeester Kampschöerstraat. De maximale capaciteit van een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom is 6.000 mvtg/etmaal. Dit geeft aan dat de weg voldoende capaciteit heeft om het gemotoriseerd verkeer af te wikkelen.

Vraag 2

Is het College bereid om eventueel in een raadswerkgroep te bespreken op welke wijze in Monster een betere verkeerscirculatie kan plaatsvinden, waarbij minder overlast wordt veroorzaakt? Die mogelijkheden zijn er.

Antwoord 2

Nee, zoals reeds meerdere malen is aangegeven, wordt deze collegeperiode prioriteit gegeven aan het uitvoeren van diverse wegeninfraprojecten, waaronder het verkeersplan Monster.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

A.C. Spindler

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven