Gemeente wil passende oplossing voor bomen(kap) Stokdijkkade

College Westland

Naaldwijk 21.12.2017 - De fractie Westland Verstandig heeft in november vragen gesteld aan B&W over het rooien van bomen door Arcade aan de Stokdijkkade te Naaldwijk.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het College bereid om met Arcade overleg te voeren omtrent het behoud van de bomen en mogelijkerwijs te volstaan met een flinke snoeibeurt?

Antwoord 1

Ja, er is overleg met Arcade over deze bomen. Er is door gemeente Westland aangegeven dat wij graag meedenken over hoe om te gaan met de ervaren overlast. De bomen zijn waardevol en beeldbepalend en het kappen of snoeien hiervan zou een ingrijpende verandering voor het straatbeeld betekenen.  

Géén bomen kappen aan de Stokdijkkade

Vraag 2

Is het College bekend met klachten van omwonenden met betrekking tot de bomen? Arcade voert dat als grond op voor haar voornemen. Is het College bereid om zelf of middels Arcade met die personen te overleggen over de aard van hun klachten en of deze opgelost kunnen worden met behoud van de bomen?

Antwoord 2

Ja, het college is via Arcade op de hoogte gebracht van klachten van bewoners. De gemeente is in overleg met Arcade hoe om te gaan met de ervaren overlast.

Vraag 3

Is het College het met onze fractie eens dat het handhaven van de bomen aan de Stokdijkkade belangrijk is voor een groen Westland?

Antwoord 3

Gemeente Westland vindt de bomen aan de Stokdijkkade waardevol en beeldbepalend.

Vraag 4

Is uw College bereid om de kapvergunning als deze zou worden aangevraagd, na afweging van alle belangen te weigeren?

Antwoord 4

Gemeente Westland wil graag in samenwerking met Arcade naar een passende oplossing zoeken waarbij het behoud van de bomen het uitgangspunt is. Wanneer blijkt dat de bomen juridisch eigendom van Arcade zijn, is er op dat moment geen kapvergunning nodig om de bomen te mogen kappen. In januari wordt dit eigendomsvraagstuk onderzocht door het kadaster. De gemeente blijft echter in overleg met Arcade om de kap van de bomen te voorkomen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven