Lunchroom Bijzonder moet medio 2015 verhuizen

College Westland

Westland 17.01.2015 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft B&W vragen gesteld over het gedwongen vertrek van Lunchroom Bijzonder in De Lier.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Kunt u een indicatie geven van de periode dat Lunchroom Bijzonder nog gebruik kan maken van de huidige locatie, zodat zij weten hoeveel tijd er nog resteert om te zoeken naar een nieuwe locatie?

Antwoord 1

Stichting Bijzonder maakt gebruik van het pand Hoofdstraat 8 te de Lier. Omdat Hoofdstraat 8 onderdeel is van de herontwikkeling van de gemeentekantoorlocatie De Lier gaat het hier om tijdelijk gebruik. De stichting heeft daartoe een contract ondertekend met de beheerder Camelot waarin onder andere een opzegtermijn van vier weken is opgenomen.

Aan de stichting is in maart 2014 medegedeeld dat de start van de sloop is gepland medio 2015. Naar verwachting kan de stichting tot 1 juli gebruik maken van de locatie aan Hoofdstraat 8. De exacte datum is afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure en de verkoop van de woningen. De woningen gaan pas in de verkoop als het bestemmingsplan onherroepelijk is en er zal pas gesloopt worden als 80% van de woningen is verkocht. Gezien de positieve reacties tijdens de informatieavonden, georganiseerd door de ontwikkelaar, is er vooralsnog geen reden om de planning bij te stellen.

Vraag 2

Ofwel kunt u als u de vergunningsaanvraag tot sloop in behandeling neemt rekening houden met de belangen van de Lunchroom mede gelet op het bijzondere karakter van de Lunchroom in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Antwoord 2

Voor de sloop is geen vergunning nodig. Wel is er een meldingsplicht. Een plan van aanpak en diverse onderzoeken vormen een onderdeel van deze melding. Indien de stukken naar behoren zijn ingediend en voldoen aan het gemeentelijk beleid, dan kan gestart worden met de sloop. Zoals aangegeven is dat naar verwachting medio 2015.
De gemeente is zich bewust van het bijzondere karakter van de Lunchroom en hoewel de gemeente geen verplichtingen heeft aan de stichting is op alle niveaus getracht om de stichting te ondersteunen in haar zoektocht naar een permanente locatie. Dit zullen wij ook de komende maanden blijven doen.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak