Plan van aanpak tegen drugscriminaliteit op bedrijventerreinen in de maak

College Westland

Westland 04.01.2018 - De fractie CDA Westland heeft in december collegevragen gesteld over ondermijnende activiteiten op bedrijfsterreinen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1
Is het college het met ons eens dat genoemde vormen van criminaliteit een ondermijnend effect hebben en daarom streng bestreden moeten worden?

Antwoord 1
Ja. Ondermijning is ook als prioriteit benoemd in het Westlands Veiligheidsbeleid 2015-2018, waarbij de focus ligt op hennepteelt en mensenhandel. Voor de bestuurlijke aanpak van drugscriminaliteit is op 1 september 2016 het “Damoclesbeleid gemeente Westland” vastgesteld (artikel 13b Opiumwet). Op basis hiervan heeft de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan de mogelijkheid om woningen en lokalen, wegens geconstateerde drugscriminaliteit, te sluiten.

Acht aanhoudingen bij ontmanteling groot regionaal drugsnetwerk

Vraag 2
Is het college bereid hierover het gesprek aan te gaan met de BIZ’en en/of de gezamenlijke ondernemers van bedrijfsterreinen?

Antwoord 2
Ja. In de aanpak van ondermijnende criminaliteit is het van belang dat iedereen, dus ook ondernemers en de BIZ'zen van bedrijventerreinen, zich meer bewust worden van de aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit in de maatschappij. Mogelijke signalen moeten gemeld worden bij politie en/of gemeente. Zonder deze signalen is het zeer moeilijk om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. We moeten het samen doen. Door het geven van voorlichting en door in gesprek te gaan met partijen kunnen we deze bewustwording voeden en mensen aanzetten tot actie. Dit wordt al gedaan m.b.t. tot de aanpak van OMG's (Outlaw Motorcycle Gangs) die zich gevestigd hebben of willen vestigen op bedrijventerreinen.

Het creëren van meer bewustzijn wordt als actiepunt meegenomen in het plan van aanpak dat wordt opgemaakt voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Westland.

Vraag 3
Is het college bereid voortvárend aan de slag te gaan met het opstellen van een plan van aanpak tegen ondermijnende activiteiten in Westland? Zo ja, hoe ziet dat plan van aanpak in hoofdlijnen eruit?

Antwoord 3
Ja. Er wordt al veel gedaan aan de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit in het Westland. Dit doen we samen met onze (veiligheid)partners. Om beter zicht te krijgen op de aanwezigheid van ondermijnende criminaliteit in het Westland wordt een omgevingsanalyse gemaakt. Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Hierin staat aangegeven wat we tot nu toe hebben bereikt, welke knelpunten we constateren, waar we in de komende járen op in willen zetten met de daarbij behorende actiepunten en wat er mogelijk nog op ons af gaat komen. Bij het opstellen van dit plan wordt rekening gehouden met alle ontwikkelingen die regionaal en landelijk op dit vlak spelen.

Wanneer dit plan gereed is, zal het ter informatie met de raad gedeeld worden.