Stand van zaken verkeersontsluiting Bakkershof

College Westland

Wateringen 15.06.2017 - De fractie CDA Westland heeft in februari collegevragen gesteld over ontsluiting van Bakkershof in Wateringen voor ouderen en mindervaliden.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Inleiding voorafgaand aan beantwoording

Over het realiseren van een goede ontsluiting van de Bakkershof zijn meerdere malen vragen gesteld. Ook is het onderwerp aan de orde geweest in de raadscommissie Ruimte (7 februari). Tijdens de commissie Ruimte is door wethouder Meijer aangegeven dat momenteel een project loopt waarbij integraal wordt gekeken naar de ontsluiting van het gebied en de vervanging van de bruggen. Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering van het project worden de belangen van omwonenden en gebruikers van de bruggen meegenomen. Hiertoe vindt regelmatig afstemming plaats met bewoners. Ook houden wij contact met Wonen Wateringen.

Vraag 1

Bent u het met de fractie van CDA Westland eens dat de ontsluiting voor oudere bewoners en mindervaliden van Bakkershof ontoereikend is?

Antwoord 1

Zie inleidende tekst.

Vraag 2

Is het mogelijk de betonnen brug naar de Herenstraat te vervangen door een brug waarbij de gebruikers geen hoogte hoeven te overwinnen? Zo ja, wanneer?

Antwoord 2

Zie inleidende tekst.

Vraag 3

Bent u het met ons eens dat het voor veel ouderen en mindervaliden vanuit Bakkershof een veel betere route is het winkelcentrum te bereiken via Heerenvliet i.p.v. de drukke Herenstraat. Zo ja, hoe wilt u dan het probleem van de bolbrug oplossen?

Antwoord 3

Zie inleidende tekst.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester

M. van Beek

J. van der Tak