Uitvoeringsprogramma 'Gewoon thuis' voldoende voor jongeren met beperking

College Westland

Westland 05.12.2017 - De fractie Westland Verstandig heeft in oktober collegevragen gesteld over “kleinschalig wonen voor jongeren met een beperking/zorgbehoefte”.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het College bereid om initiatieven te nemen voor kleinschalig wonen voor jongeren/ jongvolwassenen met een WLZ-indicatie? Zo ja binnen welke termijn en wanneer kan de Raad daar een voorstel voor ontvangen?

Inwoners Nederhof verhuisd naar de Rozenhof

Antwoord 1

Vanaf de zomer van 2017 is de gemeente betrokken bij diverse kleinschalige wooninitiatieven voor jongeren met een WLZ-indicatie. Die initiatieven komen bij de gemeente Westland via corporaties, zorgpartijen (veelal GZ-aanbieders), maar worden ook door ouders zelf ingediend. Gezien de snelheid van die ontwikkeling is het (nu) niet nodig dat het college zelf de rol van initiator oppakt. Wel is het belangrijk dat de gemeente dit soort (ouder)initiatieven begeleidt om samen met de initiatiefnemers optimaal te kunnen sturen op programmatische samenhang met overige maatschappelijke voorzieningen en op efficiënte en effectieve realisatie.

Er is geen specifiek beleidsvoorstel richting de raad voor deze groep in ontwikkeling. Er is namelijk al een bestaand beleidskader (het Sociaal Beleids Kader) met uitvoeringsprogramma “Gewoon thuis”, waarin de uitvoering en begeleiding voor dit soort kleinschalige (burger-/ ouder)initiatieven zijn opgenomen. De huidige initiatieven bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling, van initiatief tot realisatie.

Als voorbeeld van dergelijke concrete wooninitiatieven/projecten voor jongeren met WLZ-indicatie in ontwikkeling kunnen genoemd worden: De Nederhof in Honselersdijk en “Droom je thuis/Binnentuin” te Naaldwijk.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven