Verbod op vrachtverkeer Sportlaan niet mogelijk

College Westland

De Lier 12.01.2018 - De fractie Westland Verstandig heeft in november collegevragen gesteld over verbod voor vrachtverkeer op de Sportlaan vanaf de hoek

Hoofdstraat/Sportlaan en rotonde De Lier

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Aanpassingen Sportlaan 2e halfjaar van 2017 van start

Vraag 1

Is de wethouder bereid om een vrachtwagen inrijverbod aan beide zijden van de Sportlaan op te leggen en in ieder geval zorg te dragen voor deugdelijke verwijzing van vrachtwagenchauffeurs naar de alternatieve route?

Antwoord 1

Op dit moment is het niet mogelijk een verbod voor vrachtverkeer op de Sportlaan in te stellen. Er is voor het vrachtverkeer van bedrijven in De Lier nog geen alternatief. De  Sportlaan is een gebiedsontsluitingsweg waar vrachtverkeer gebruik van maakt.  Tot de realisatie van de Oostelijke Randweg en de verlengde Veilingroute is de Sportlaan de enige ontsluiting voor het achterliggende (tuinbouw-)gebied en is een vrachtwagenverbod niet realistisch.

Vraag 2

Is de wethouder bereid om met de organisatie Tomtom contact op te nemen om de favoriete route te wijzigen?

Antwoord 2

Navigatiesystemen worden beïnvloed na het vaststellen en publicatie van Verkeersbesluiten. Op dit moment is het niet mogelijk een  realistisch en goed gemotiveerd Verkeersbesluit te nemen omdat er voor het vrachtverkeer geen alternatieve route voor handen is.  Het vrachtverkeer, waaronder de firma Berg, op de Sportlaan heeft veelal een bestemming op de Veilingweg en/of de Kanaalweg en hebben daardoor geen alternatief.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven