28 onderscheidingen uitgereikt in Westland tijdens Lintjesregen

Gemeente Westland, foto Thierry Schut

's-Gravenzande 26.04.2016 - Ter gelegenheid van Koningsdag heeft burgemeester Van der Tak van de gemeente Westland op dinsdag 26 april 2016 Koninklijke

onderscheidingen uitgereikt. Tijdens een feestelijke uitreiking in De Kiem in ‘s-Gravenzande kregen 28 personen vanmorgen een Koninklijke onderscheiding.

De volgende vijf personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Mevrouw C.E. (Corrie) Hendriks-Borgers te De Lier richtte in 1994 Stichting Drempeltheater te De Lier op en was daar sindsdien regisseur . De stichting heeft tot doel de spraak- en de toneelkunst te bevorderen. Daarvoor was zij van 1986 tot 1995 voorzitter van de Stichting Nederlandse School voor Spraakvorming in Den Haag. Van 1998 tot 2002 was zij raadslid van de gemeente Schipluiden, tegenwoordig is zij in Midden-Delfland actief als Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand. Vanaf 2002 is zij vrijwilliger van bij de Antroposofische Vereniging in Nederland, afdeling Rotterdam. Daarnaast was betrokkene bestuurslid van de Bond van Vrije Scholen in Driebergen (1975-1978), medeoprichter en bestuurslid van de Vrije School in Delft (1979-1983) en voorzitter van De Kosmos in Amsterdam (1989-1992). (Foto Thierry Schut)

De heer J.A.T.M. (Jan) van Kester te Kwintsheul is vanaf 1978 trainer bij Handbalvereniging Quintus. Sinds 1998 is hij analist van het nationale selectieteam bij het Nederlands Handbal Verbond. Van 1999 tot 2001 was hij bondscoach van Jong Oranje Heren. Ook is de heer Kester sinds 2006 lid van de Westlandse Handbal Denktank, deze denktank organiseert in samenwerking met regionale verenigingen diverse handbalactiviteiten (trainingscursussen, scheidsrechterscursussen, schoolhandbaldagen en jeugdtrainingsdagen). Vanaf 2009 is betrokkene vrijwilliger bij het HandbalCollege Westland voor talentontwikkeling en aanvullende trainingsfaciliteiten. Vanaf 2012 is hij lid van de werkgroep Talentontwikkeling van het Nederlands Handbal Verbond en sinds 2014 lid van de werkgroep Competitie.

De heer P.A.J. (Paul) Steyn te Den Haag was van 1980-1986 lid van de komkommerwerkgroep van de Nederlandse Tuinbouw Studieclubs (NTS) en van 1987-1997 bestuurslid/voorzitter van diverse regionale groentestudieclubs. Van 1988-2011 was hij lid van het plaatselijk bestuur van LTO Noord Glaskracht. Van 1996-2001 was de heer Steyn actief als bestuurslid van de landelijke commissie Radijs en van 1998-2011 bestuurslid van WLTO, kring Westland en vanaf 2005 van LTO Noord, afdeling Westland. Van 1999-2005 was hij lid van de werkgroep Madestein, belangenbehartiging voor tuinbouwondernemers in Madestein voor uitplaatsing van de tuinbouwondernemers en wijziging van het bestemmingsplan. Van 2002 tot 2005 was hij medeoprichter en vervolgens bestuurslid van de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) een samenwerkingsorgaan voor een vitaal, duurzaam en maatschappelijk gewaardeerd glastuinbouwcluster. Van 2002-2013 was hij voorzitter en lid van de sectorcommissie van Aequor, een registerend orgaan voor erkende leerbedrijven. Vanaf 2003 is decorandus voorzitter van de Stichting Streekpromotie Westland. Daarnaast is hij sinds 2005 bestuurslid en vanaf 2013 voorzitter van de Cliëntenraad Sociale Zaken Westland, waar hij een voortrekkersrol vervulde in het fusieproces en de kennisuitwisseling met andere gemeenten. Sinds 2012 is hij bestuurslid van de Stichting Loswal De Bonnen.

De heer L.M. (Leen) Valstar te Naaldwijk was van 1970-1980 bestuurslid van de kiesvereniging ARP/CDA. Van 1977-1985 was hij voorzitter van de commissie van beheer van de Gereformeerde Gemeente Naaldwijk, daarna werd hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk Naaldwijk en vanaf 2007 tot heden secretaris van het Genootschap Oud-Westland. Van 1989-1998 was betrokkene voorzitter van de Christelijke Nationale Schoolvereniging Naaldwijk, van 1993-2003 was hij bestuurslid van de Interconfessionele Scholengroep Westland en werd hij bestuurslid van de Stichting Lucas Onderwijs (1995-2003) en aansluitend lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas (2003-2008). Van 2001-2009 was hij lid van de Besturenraad protestants-christelijk onderwijs te Voorburg. Van 1998-2008 was decorandus bestuurslid van het Projectenfonds van Rabobank Midden-Westland. Sinds 2007 is betrokkene secretaris van het Genootschap Oud-Westland, vanaf 2009 is hij voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Westland en sinds 2010 vrijwilliger bij de Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck.

De heer R.H.J. (René) van der Weijden te Wateringen is van 1982-2000 vrijwilliger (penningmeester, wedstrijdleider, kantinemedewerker en organisator) van COM-Schietvereniging, afdeling ’s-Gravenhage en vanaf 2013 tot heden vervult hij daar de functie van penningmeester. Van 1995-2014 was hij penningmeester/secretaris van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA), district Zuid-Holland. Tevens was de heer Van der Weijden van 2005 tot 2012 voorzitter/secretaris van de Landelijke Technische Commissie Klein Kaliber Geweer. Vanaf 2007 is hij medeorganisator van de jaarlijkse Nederlandse Kampioenschappen Luchtdrukwapens. Sinds 2009 is hij secretaris/penningsmeester van de organisatie Internationaal schietevenement InterShoot en van 2011-2015 voorzitter van de Districts Technische Commissie Klein Kaliber Geweer.

De volgende 23 personen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

De heer H. (Henk) Blok te ’s-Gravenzande is vanaf 1983 lid van de EHBO-vereniging ’s-Gravenzande. Van 1988-2015 was hij actief in de kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk, eerst van Den Haag-Zuid, vanaf 1995 in ’s-Gravenzande. In 1996 richtte hij mede de Vakantiebijbelweek in ’s-Gravenzande op, tot 2012 organiseerde hij dit evenement. Vanaf 2000 was hij actief in diverse (bestuurlijke) functies bij FC ’s-Gravenzande (jeugdleider, toernooicommissie, organisatie Grote Clubactie, scheidsrechter, jeugdbestuur, EHBO-er. Daarnaast was betrokkene van 1972-1982 leider van de Kinderclub Pieter Langendijkstraat (Den Haag) en van 1980-1995 bestuurslid van het jeugdwerk van de Christelijke Gereformeerde Kerk in samenwerking met Gospel for Guests. (foto gemeente Westland)

Mevrouw J.E. (Jopie) Boon-Kuivenhoven te ’s-Gravenzande is vanaf 1950 vrijwilliger bij voetbalvereniging FC ’s-Gravenzande en nog steeds actief voor de wekelijkse keuken- en bardienst. Vanaf 2005 is zij voorzitter van de vrouwenvereniging van de Protestantse Gemeente (Uniekerk) in ’s-Gravenzande. Zij organiseert de tweewekelijkse bijbelbijeenkomsten, lezingen en is actief betrokken bij de jaarlijkse bazaar en inzameling voor de voedselbank.

Mevrouw G.J.C. (Gerda) van den Bos-de Ridder te ’s-Gravenzande was van 1986 tot 2000 secretaris van EHBO-vereniging, afdeling ’s-Gravenzande. Ze zette zich in als EHBO-er bij (sport)evenementen en was actief voor de redactie en bezorging van het ledenblad. Vanaf 1999 is zij vrijwilliger bij Pieter van Foreest, locatie De Kreek. Zij begeleidt de wekelijkse ontspanningsavond, de handwerkgroep en fungeert als bibliothecaris. Daarnaast verkoopt zij zelfgemaakte handwerken, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de activiteiten in De Kreek.

De heer J.C. (Jan) Dekker te Naaldwijk is vanaf 1971 in diverse bestuurlijke functies actief voor Schaakvereniging Schaakmat. Jaarlijks organiseert hij het Westlands Schaakkampioenschap en diverse regionale schaaktoernooien, het schoolschaakkampioenschap en het schaaktoernooi voor ouderen. Hij geeft schaakles op scholen en binnen de vereniging. Ook bezorgt hij het clubblad Schaakmat en is verslaggever voor WOS radio van schaakwedstrijden. Vanaf 1975 vervult hij diverse functies bij de Protestantse Gemeente Naaldwijk (lid Commissie Bijzondere Kerkdiensten, jeugddiaken en bestuurslid Diaconie, lid Commissie Beheer en lid van het College van Kerkrentmeesters, vrijwilliger voor collecte). Daarnaast is betrokkene altijd actief geweest als bestuurslid voor de personeelsvereniging van zijn werkgever.

Mevrouw H.A.G.M. (Leny) Hendriks-van Paassen te Naaldwijk was van 1993-1999 voorzitter van de werkgroep Eerste Communie en Heilig Vormsel van de RK Parochie Onze Lieve Vrouwe van Goeden Raad, Honselersdijk. Vanaf 2001 is zij vrijwilligster bij Themapark De Westlandse Druif, zij verzorgt daar rondleidingen en is er actief in de krentperiode en helpt bij de druivenverkoop tijdens evenementen. Vanaf 2004 is zij actief bij de bezoekdienst van De Zonnebloem, afd. Naaldwijk. Sinds 2010 is zij vrijwilliger bij RK Adrianusparochie in Naaldwijk, zij zet zich in voor de kerkbijdrage en de parochiekrant.

De heer D.A. (Dirk) Keijzer te De Lier was van 2000-2008 pastoraal ouderling van de Nederlands Hervormde Kerk te De Lier, sindsdien redactielid van kerkblad de Ramshoorn en lid van de Startdienstcommissie van genoemde kerk. Vanaf 2008 is betrokkene gids van het Tuinbouwmuseum in boerderij Burgersdijk en sinds 2008 is hij vrijwilliger bij Het Westerhonk, hij vervoert de bewoners wekelijks naar de kerkdienst. Van 1974-2004 was betrokkene lid van de vrijwillige brandweer De Lier.

De heer J.J.C. (Hans) Kerklaan te Wateringen is vanaf 1983 actief als vrijwilliger in diverse functies bij Carnavalsvereniging De Jolige Druif. Van 1983-2003 was hij vrijwilliger bij het Oranje Comité Wateringen als bestuurslid Technische Zaken. Vanaf 2002 begeleid decorandus wekelijks de zwemavond van Stichting Myosotis Westland voor mensen men een beperking. Sinds 2009 is hij actief bij de opbouw en het opruimen van het terrein voor Samenloop voor Hoop, daarnaast doet hij hiervoor ook fondsenwerving. Sinds 2011 is betrokkene vrijwilliger bij OMNI-vereniging Velo, medeverantwoordelijk voor het beheer van de accommodatie.

Mevrouw J.C. (Annie) van der Kruijk-van der Kruk te Monster is vanaf 1985 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Monster (vrouwenbijbelstudieclub, verjaardagsfonds, ouderenbezoekdienst, avondsluiting in De Opmaat). Van 1988-1998 was zij coördinator van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie, afdeling Monster. Zij is actief als bezoekster en begeleidster bij Vitis Welzijn Monster. Vanaf 2008 is zij mantelzorger voor haar zus. Vanaf 2013 is betrokkene medeorganisator van de jaarlijkse Burendag van de Zeestraat, Monster.

De heer W.L. (Wim) van der Kruk te Monster is vanaf 1971 actief voor de Protestantse Gemeente Monster in diverse functies (jeugdouderling, diaken, kerkrentmeester, koster en beheerder van het kerkgebouw). Sinds 1989 is hij presentator bij de WOS en heeft hij een eigen radioprogramma ‘Gewijde muziek’ waarbij hij kerkelijke verzoeknummers draait. Van 1993-1994 was hij raadslid namens ARP/CDA van de gemeente Monster. Vanaf 1993 is betrokkene presentator bij de Stichting Zorgradio Haaglanden in Den Haag, deze omroep exploiteert uitzendingen op locatie voor regionale verpleeg- en verzorgingstehuizen. Vanaf 1999 is hij vrijwilliger bij ’s-Heeren Loo, locatie Westerhonk. Hij maakt CD’s met verzoeknummers voor de bewoners en is daar actief als koster in de Westerkerk.

Mevrouw W.P.M.J. (Ineke) Meijer-de Leeuw te Wateringen is vanaf 1990 vrijwilliger bij de RK Parochie Sint Joseph. Vanaf 1995 is zij actief voor Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Wateringen, waar ze een aantal jaren de functie van penningsmeester vervulde en actief is in de organisatie van wekelijkse soosmiddag, kaartweekend, jaarlijkse vakantieweek, kerstviering en recreatieve uitstapjes. Van 1996-2000 was zij vrijwilligster bij het decanaat van de Bartholomeusparochie in Poeldijk. Vanaf 2007 is zij bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren van de Komkommerstraat. Van 1973-1967 was mevrouw vrijwillig actief voor de RK Parochie Moerwijk, Den Haag.

De heer T.J. (Theo) Mesman te De Lier is vanaf 1980 actief bij Voetbalvereniging SEP in Delft als verzorger en masseur van het 1e elftal en organisator van het jaarlijkse basisschooltoernooi voor kinderen uit Delft en Den Hoorn. Van 2005-2014 was hij veelzijdig vrijwilliger bij verzorgingshuis De Triangel. Vanaf 2011 is hij actief voor de bezoekdienst van De Zonnebloem, afdeling De Lier en verzorgt hij dagactiviteiten. Vanaf 2012 is hij vrijwilliger bij wijkcentrum Het Anker als coördinator van de vrijwilligers en diverse hand- en spandiensten. Sinds 2014 zet betrokkene zich in voor Vluchtelingenwerk, afdeling Westland en begeleidt hij vluchtelingen om de Nederlandse taal te leren. Daarnaast is hij actief voor Dorcas.

Mevrouw H.J. (Henny) van Middelburg-van Ooijen en de heer A.N. (Arie) Middelburg te Honselersdijk zijn vanaf 1991 als vrijwilliger actief voor kledinginzameling, schoeisel en huishoudelijke goederen voor de Poolse gemeenschap in Grodzisk Wielkopolski. Daarnaast ondersteunen zij scholen in dat gebied en doen zij aan fondswerving voor kinderen met een visuele beperking voor hulpmiddelen of oogheelkundige behandeling.

In 2000 namen zij het initiatief voor de Egelopvang-Westland in Honselersdijk. Het echtpaar vangt aan huis gewonde en verzwakte egels op, circa 200 per jaar. Daartoe hebben zij de schuur omgebouwd tot een volwaardige opvangruimte voor egels en zijn zij ’s-avonds en ’s-nachts beschikbaar voor het ophalen en/of opvang van zieke of gewonde egels. Daarnaast voorzien zijn met de egelopvang ook in diverse stageplaatsen voor de Herman Broerenschool en het Floracollege.

Daarnaast is de heer Middelburg sinds 2014 vrijwillig actief als chauffeur voor de Voedselbank Haaglanden.

De heer J.W.R. (Joop) Sep te Zoetermeer is vanaf 1978 voorzitter/secretaris van het Orgelcomité van de Nederlands Hervormde Gemeente in Wateringen. Vanaf 1995 vervulde hij achtereenvolgens de functie van bestuurslid en voorzitter van het Christelijk Gemengd Koor Cantiléne in Wateringen. Sinds 2003 is hij bestuurslid van de bewonersvereniging Résidence Belgique in zijn woonplaats.

Mevrouw C.J.M. (Toos) Slaman-Zwinkels te Honselersdijk is sinds 1982 vrijwilliger bij Sportvereniging Honselersdijk (SVH). Van 1989-2003 was zij vrijwilliger en bestuurslid/voorzitter van het RK Vrouwengilde Honselersdijk. Sinds 1995 is zij vrijwilliger van het Najjar Fonds, fondsenwerving ten behoeve van de ziekte van Crigler Najjar. Vanaf 1998 is zij vrijwilliger bij Kom in de Kas, afdeling Westland. Sinds 2002 is betrokkene bestuurslid van het Beraad van Gemeenschapsopbouw in Honselersdijk, maatschappelijke organisaties met een katholieke inslag die onderlinge samenwerking initiëren. Daarnaast is zij jaarlijks collectant voor het Anjerfonds, het Reumafonds en actief voor de verkoop van loten ten behoeve van De Zonnebloem.

Mevrouw G.J. (Gerry) van Spronsen-’t Hart te ’s-Gravenzande is vanaf 1980 vrijwilliger bij Pieter van Foreest, locatie De Kreek in ’s-Gravenzande. Zij organiseerde wekelijks een activiteitenavond voor bewoners van De Kreek. Van 1984-2003 geeft zij leiding aan meisjesclub ‘Lydia’ van de Hervormde Gemeente in Monster (bijbelactiviteiten, handvaardigheid). Vanaf 2010 is zij lid van de Oost-Europa Commissie van de Hervormde Gemeente Monster/’s-Gravenzande die kleding inzamelt voor minder bedeelden in Roemenië.

De heer C. (Cor) Stolze te De Lier was van 1972-1985 bestuurslid/penningsmeester van Veilig Verkeer Nederland, afdeling De Lier. Sinds 1975 is hij vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente De Lier als bezorger van kerkdiensten op cassetteband, beheerder van de kerktelefoon, coördinator van de jaarlijkse kerkbalans en aanwezig bij kerkelijke evenementen als EHBO-er. Sinds 2005 is hij hulpkoster voor de Hervormde Gemeente De Lier. Vanaf 1975 actief lid van EHBO-vereniging De Lier en sinds 1981 lotusslachtoffer bij BHV-oefeningen voor bedrijven, brandweer- en calamiteitenoefeningen.

De heer W. (Wim) Storm te Monster is vanaf 1969 vrijwilliger bij de Hervormde Kerk te Monster, hij maakt geluidsopnamen en bezorgt die bij mensen die niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. Sinds 1970 vervulde hij diverse (bestuurs)functies bij Postzegelvereniging Monster (jeugdleider, ledenadministratie, penningmeester, redactie en bezorging maandbulletin). Vanaf 1997 is hij algemeen bestuurslid van de Stichting Protestants Christelijke Ouderenhuisvesting ‘De Amandelgaarde’ in Monster en sinds 2001 bestuurslid (onderhoud en sleutelbeheer) van de Vereniging van Eigenaren van appartementencomplex Zeereep.

De heer J.P.C.M (Jan) van der Valk te Naaldwijk richtte in 1972oprichter van Carnavalsvereniging De Naaldnarren in Naaldwijk en daar tot 1999 actief als voorzitter. Sinds 1995 is hij voorzitter van Klaverjas- en Jokerclub De Binnenhof in Naaldwijk. Van 1997-2013 was hij vrijwilliger/voorzitter van Tennisvereniging LTC Naaldwijk. In 2001 was hij medeoprichter en sindsdien bestuurslid van Stichting Evenementen Coördinatie (STEC) Naaldwijk, een samenwerkingsverband tussen horeca, winkeliers, oranjecomité, gemeente en overige voor jaarlijkse festiviteiten rondom de Naaldwijkse feestweek. Sinds 2008 is hij actief als voorzitter van de Stichting Westland Korenfestival, een jaarlijks korenfestival in Naaldwijk met optredens van vele Nederlandse koren.

Mevrouw M. (Margriet) van der Veen-Hanemaaijer te ’s-Gravenzande is vanaf 1977 onderbroken actief als vrijwilliger (diaken, ouderling, catechisatie voor jongeren en gastvrouw) bij de Gereformeerde Kerk/PKN te ’s-Gravenzande. Vanaf 1989 is zij actief als vrijwilliger bij de Stichting Hoop voor Albanië. Zij verzamelt, selecteert en distribueert goederen en zet zich in voor promotie en fondsenwerving van de stichting. Van 1992-2006 was zij vrijwilliger bij de Stichting Hulp Hongarije-Oekraïne te ’s-Gravenzande. Vanaf 2000 is mevrouw vrijwillig actief als coördinator en gastvrouw bij woonzorgcentrum Sonnevanck in ’s-Gravenzande en van 2000 tot 2010 was zij voorzitter van de Christelijke Vrouwenbeweging Passage, afdeling ’s-Gravenzande.

De heer C. (Cor) Verbree te Monster is vanaf 1975 vrijwilliger bij de KNVB, district West als scheidsrechter, lid van de Commissie Grote Steden Beleid, afgevaardigde veldvoetbal en waarnemer amateurvoetbal. Sinds 1985 is hij organist van de Hervormde Gemeente Ter Heijde, lid van de Commissie Eredienst en voorzitter van de Paaskring van genoemde kerkgemeenschap. Van 1994-2012 was hij vrijwilliger bij Voetbalvereniging Monster als jeugdvoorzitter, jeugdleider en secretaris.

Van 2010-2014 was decorandus secretaris/voorzitter van Federatie Voetbalverenigingen Westland en Midden-Delfland (FEVO West). Van 2002-2006 was betrokkene raadslid voor gemeente Monster en aansluitend voor gemeente Westland (CDA). Vervolgens was hij raadslid voor gemeente Westland van 2009-2010 (CDA). Daarnaast was hij lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Monster, secretaris van COC Haaglanden, secretaris van de medezeggenschapsraad van diverse scholen en bestuurslid van het CDA, afd. Monster/Poeldijk/Ter Heijde.

De heer B. (Ben) Zeeman te Monster is vanaf 1968 bestuurlijk actief als vrijwilliger bij Schietvereniging Monster als secretaris en voorzitter. Daarnaast is hij gediplomeerd instructeur, begeleidt hij wekelijks de schietmiddag voor ouderen en twee verenigingsavonden. Hij is verantwoordelijk binnen de vereniging voor het volgen van de KNSA-richtlijnen. Sinds 2006 is betrokkene vrijwilliger bij Jeu de Boulevereniging Mon Boule, waar hij verantwoordelijk is voor wedstrijdorganisatie en de wedstrijdschema’s.

De heer P.W.M. (Peter) Zuidgeest te Poeldijk is sinds 1994 vrijwilliger bij de RK Barholomeusparochie in Poeldijk als lector, voorganger bij avondwaken, wijkpersoon, schrijver van de overlijdenskruisjes, lid en vicevoorzitter van de parochievergadering en secretaris van de Parochiefederatie Sint Franciscus. Van 2001-2013 was hij voorzitter van de Stichting Rondje Poeldijk. Sinds 2007 is betrokkene voorzitter van de Sportstichting Verburch, Poeldijk. Van 2011-2014 was hij lid van de Initiatiefgroep Leefbaar Poeldijk en sinds 2012 voorzitter van de Stichting Vrienden van de Terwebloem met als doelstelling het ondersteunen van bewoners van De Terwebloem op maatschappelijk, sociaal en godsdienstig gebied.

-----------------------------------------------------------

Lintjesregen in Midden-Delfland

RSS

Zijne Majesteit de Koning heeft ter gelegenheid van zijn verjaardag vier inwoners van Midden-Delfland benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester A.J. Rodenburg heeft hen op dinsdag 26 april toegesproken naar aanleiding van hun bijzondere inzet voor de samenleving gedurende geruime tijd. De gedecoreerden hebben in de raadzaal van het gemeentehuis in Schipluiden de versierselen opgespeld gekregen die horen bij deze eervolle onderscheiding.

De volgende personen hebben een lintje gekregen:

De heer G.H.J. Rosier (Hans), Schipluiden

De heer Rosier is de oprichter van het administratie- en belastingadviesbureau Rosier-Bijl-Van Kan in Delft. Zijn financiële kennis en kunde heeft hij sinds 1991 tot de dag van vandaag ook vrijwillig ingezet als penningmeester van verschillende verenigingen en organisaties. Namelijk bij de vereniging Delftse Tennis Bond, het museum Paul Tetar van Elven, Hopspice Delft, de Trombosedienst Delft, de Stichting Algemeen Studiefonds en de Commissie stadsgeschiedenis Delft. Naast deze jarenlange vrijwillige inzet is de heer Rosier sinds 2014 actief voor de Midden-Delfland Vereniging.

De heer B. Zelle (Bauke), Den Hoorn

Al 35 jaar zet de heer Zelle zich in voor de kerkelijke gemeenschap in Delft. Sinds 1981 is hij actief op een breed terrein van ondersteunende activiteiten. Bijvoorbeeld het verspreiden van het kerkblad en andere stukken is vrijwillig door de heer Zelle gedaan. Daarnaast heeft hij zich ontfermd over de ledenadministratie. Een bewerkelijke klus door de fusie van de hervormde gemeenten met de gereformeerde gemeenten, doordat beide administraties niet op elkaar aansloten. Handmatig is de gehele administratie nagelopen om vervolgens de stap naar digitalisering te kunnen maken. Sinds 2014 is de heer Zelle meerdere dagdelen per week werkzaam op het kerkelijk bureau van de PGD.

De heer W.L.M. Gielesen (Wim), Schipluiden

Dertig jaar lang is de heer Gielesen dirigent geweest van het jeugdorkest van St. Caecilia. Naast deze werkzaamheden organiseerde hij ook theorie- en praktijklessen, beheerde hij de muziekbibliotheek, wierf nieuwe leden en arrangeerde muziekstukken voor St. Caecilia. Sinds 2000 is de heer Gielesen de organisator van de muzikale begeleiding van de kerkdiensten van de parochie Heilige Jacobus de Meerdere in Schipluiden. Ook de verantwoordelijkheid van de muziek in de musicals van Stichting Muziek Midden-Delfland ligt bij hem. Tot slot is de heer Gielesen al vijf jaar dirigent tijdens de openluchtdiensten van de Zomerfeesten Schipluiden.

De heer A. van Woerden (Arij), Maasland

De heer van Woerden is op allerlei vlakken actief. Sinds 1978 is hij de kerkrentmeester van de gereformeerde kerk in Maasland en beheerder van het bijbehorende zalencentrum De Magneet. Gedurende acht jaar (1985-1993) is hij lid geweest van de Medezeggenschapsraad van de basisschool ’t Spreeuwennest in Maasland. Niet onverdienstelijk is ook de inzet als bestuurslid van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond en als penningmeester van de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie.