Belastingen in Westland omhoog voor sluitende voorjaarsnota

Gemeente Westland

Westland 14.06.2019 - Het college van burgemeester en wethouders is er in geslaagd de begroting voor de jaren 2020-2023 sluitend te krijgen.

Ondanks de stevige financiële opgave die er ligt als gevolg van onder meer landelijke ontwikkelingen, is er in de begroting ook ruimte gecreëerd voor een aantal gewenste voorzieningen en maatregelen. 

Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, wil het college onder meer de onroerendzaakbelasting op niet-woningen verhogen. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota 2019 die vandaag is gepresenteerd. 

De Voorjaarsnota 2019 is de opmaat naar de meerjarenbegroting 2020-2023 en schetst het financiële en beleidsmatige beeld voor de komende jaren. Ontwikkelingen in het gemeentefonds, jeugdzorg, de opgave voor de energietransitie, noodzakelijke investeringen in ICT en bijstelling van verwachte inkomsten uit leges en heffingen leiden tot een tekort in de begroting dat zonder noodzakelijke maatregelen oploopt tot € 13 miljoen in 2023.

Toch wil het college geld vrijmaken voor onder meer een fitpark in Heenweg, gecombineerd met gymfaciliteiten, de ontwikkeling van een aantal dorpscentra, nieuwbouw van zwembad De Hoge Bomen en de aanleg van twee metropolitane fietspaden. 

Lasten onder landelijk gemiddelde

De onroerendzaakbelasting (ozb) op niet-woningen wordt verhoogd en er wordt reclamebelasting ingevoerd. “De wetenschap dat de economie van Westland groeit en bloeit, in combinatie met het gegeven dat wij de afgelopen jaren stevig hebben geïnvesteerd in ons bedrijfsleven en hen daarbij tot nu toe financieel hebben ontzien, rechtvaardigt deze keuze”, meent het college. Met de voorgestelde correctie op de ozb blijft de bijdrage van het Westlandse bedrijfsleven nog altijd onder het landelijk gemiddelde.

De ozb op woningen stijgt niet. Wel ziet het college zich genoodzaakt de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen om de landelijk sterk gestegen kosten voor het inzamelen en verwerken van afval te compenseren. Ook worden de tarieven voor rioolrechten verhoogd in verband met de gestegen kosten voor de rioolinfrastructuur. De komende periode zal het college benutten om nadere keuzes te maken, op basis van het principe ‘oud voor nieuw’. 

Woontorens, Huis van de buurt en nieuwe Naald

Voor de lange termijn heeft het college de ambitie om op verschillende plekken, bijvoorbeeld de Greenport Horti Campus, woontorens te realiseren (‘horti towers’). “Deze ambitie vloeit voort uit de verwachte groei van de Westlandse bevolking. Die groei vraagt om een daadkrachtige aanpak van het wonen-vraagstuk, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkte beschikbare ruimte in Westland”, aldus het college.

Verder wil het college meewerken aan het concept ‘Huis van de Buurt’, een initiatief van Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland. “Dit wordt een plek waar jong en oud, redzaam en minder redzaam elkaar ontmoeten en helpen. Het concept sluit aan bij onze ambitie om te zorgen voor sterke verbondenheid, zelfredzaamheid, ontmoeting en minder eenzaamheid.” Ten slotte is de inzet van het college een nieuw Westlandtheater De Naald te realiseren, vanuit het gegeven dat de levensduur van dit theater ten einde is. Het streven is om in 2020 met een plan te komen voor de nieuwbouw van het theater in combinatie met de ontwikkeling van het gebied rond de Verdilaan. 

Financieel in balans
Het college realiseert zich dat de voorgestelde financiële maatregelen pijn zullen doen. “Ze zijn echter noodzakelijk om als gemeente financieel in balans te blijven en tegelijkertijd het voorzieningenniveau in Westland op zijn minst in tact te houden en waar mogelijk te versterken.” 

De Voorjaarsnota 2019 is uitgebracht als digitaal magazine en te vinden op www.gemeentewestland.nl. De nota wordt op dinsdag 16 juli behandeld door de gemeenteraad. De agenda voor deze vergadering vindt u binnenkort op de gemeentelijke website.