Betonblokken bij Albert Schweitzerlaan zijn veilig

College Westland

's-Gravenzande 25.03.2019 - Op 25 februari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig inzake de veiligheid rondom betonblokken in de berm  aan de Albert Schweitzerlaan.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Onze fractie heeft eerder naar aanleiding van opmerkingen van buurtbewoners vragen gesteld over het aanbrengen van de betonblokken in de bermen van de Albert Schweitzerlaan in 's-Gravenzande. Één van de vrezen van de omwonenden is dat het tot onveiligheid leidt. Het College heeft dat ontkend en heeft aangegeven dat zij zich niet herkent in mogelijke dreigingen.

In het kader van een soortgelijke vraag over de Van Luyklaan te Kwintsheul om obstakels in bermen aan te brengen, geeft het College aan: "Ook een afscheiding middels opsiuìtbanden is technisch mogelijk. Bij realisatie aan de Van Luykiaan is er echter voor gekozen geen opsiuìtbanden aan te brengen. Reden hiervan is dat opsluìtbanden een obstakel kunnen zijn. Uit onderzoek blijkt dat voertuigen die een opsíuitband raken uit koers raken waardoor er een groter risico ontstaat voor aanrijding.

Daarom wordt door het CROW (het voormalig Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) geadviseerd zoveel mogelijk obstakeivrije bermen aan te leggen. Ook voor fietsers zijn wij terughoudend bij het plaatsen van ops/uitbanden. Uit onderzoek blijkt ook dat ops/uitbanden voor fìetsers obstakels kunnen vormen en eenzijdige ongevallen totgevolg hebben".

Vraag 1

Kan het College een verklaring geven voor de verschillende manieren waarop dit soort kwestie worden afgedaan blijkbaar?

Antwoord 1

De situatie aan de Van Luijklaan en de Albert Schweitzerlaan zijn niet met elkaar te vergelijken. 

De Van Luijklaan betreft een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met een snelheidsregiem van 60km. Vanuit deze wegfunctie is de Van Luijklaan ook uitgerust met bermen als onderdeel van de weg, deze dienen dan ook om in geval van nood uit te kunnen wijken. Vanuit het beheerplan wegen wordt in het kader van verkeersveiligheid onder andere ingezet op het obstakelvrij maken van bermen langs deze type wegen. 

De Albert Schweitzerlaan betreft daarentegen een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom met een snelheidsregiem van 50km. Langs deze type wegen worden net als langs de Albert Schweitzerlaan geen bermen toegepast. 

De Albert Schweitzerlaan heeft tussen de rijstroken een groenstrook welke is verhoogd d.m.v. opsluitbanden. Deze groenstrook is geen berm en daardoor geen uitwijkmogelijkheid zoals de bermen in het buitengebied. De betonblokken langs de Albert Schweitzerlaan dienen als grensmarkering van de groenstrook en zijn geen onderdeel van de weg. Daarom kunnen zij niet als obstakel gezien worden. De verkeersveiligheid is hier niet in het geding.  

Vraag 2

Wordt het nu niet tijd om voor de Albert Schweitzerlaan te erkennen dat dit een volstrekt verkeerde maatregel is en dat ook eenvoudige paaltjes hadden kunnen worden geplaatst om een mogelijk bestaand euvel weg te nemen?

Antwoord 2

Ook andere maatregelen behoorden tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld houten paaltjes. De ervaring leert dat voor deze situatie betonblokken de meest onderhoudsvriendelijke, goedkope en veilige maatregel is.