College beantwoord vragen over milieuwetgeving PAS

College Westland

Westland 09.07.2016 - De fracties GemeenteBelang Westland en LPF-Westland hebben in mei collegevragen gesteld of de milieuregelgeving

in Westland niet een beetje is doorgeslagen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Ondervindt de ontwikkeling van de Westlandse Zoom hinder van deze (stikstof) PAS?

Zo ja wat betekent dit in planvorming, in tijd en in financieel opzicht.

- Zo nee kunt u dan bevestigen dat de uitvoering van de Westlandse Zoom volgens planning verloopt en blijft verlopen en dat het gebied Plaats Langeveld inderdaad zoals eerder door het college is aangegeven nu binnen 23 maanden ontwikkeld gaat worden (daarom moet de manege immers wijken).

Antwoord 1

Ja. In de bestemmingsplannen in de Westlandse Zoom die nabij de natuurgebieden liggen dient nader bekeken te worden of de effecten significant zijn. Daarvoor zijn extra onderzoeken van specialistische bureaus nodig.  Dit verlengt de periode voor het opstellen van de bestemmingsplannen met ongeveer 3 maanden. De exacte consequenties van PAS in het algemeen voor Westland zijn echter nog onduidelijk.

 Greenport Holland Overheden pleit voor verbetering Wet Aanpak Schijnconstructies

Vraag 2

Welke andere bedreigingen ziet uw college in deze regelgeving voor verdere ontwikkelingen binnen onze gemeente (naast het gebied genoemd in vraag 1).

Antwoord 2

Aanscherping van de regelgeving en kritische grenswaarden veroorzaken een directe beperking op (het realiseren van) bestemmingsplannen in de nabijheid van natuurgebieden. De projecten in de Westlandse Zoom en in ONW hebben de aanwijzing als prioritair gebied in PAS (geldig voor Monster-Noord, Westmade en Duingeest). We gaan ervan uit dat voor deze gebieden voldoende ruimte gereserveerd is voor de milieu-effecten (PAS) van de ontwikkelingen. Mogelijk zal het voor overige plannen in Westland nodig zijn om zware MER-procedures te doorlopen om ze verder te kunnen brengen.

Vraag 3

Is uw college met ons van mening dat deze regelgeving zo ver door slaat en dat onze inwoners en ondernemers hier door gedupeerd worden / zijn.

Antwoord 3

Zoals uit de beantwoording van vraag 1 en 2 blijkt zijn er nog veel onzekerheden. Hoe de regelgeving exact geïnterpreteerd moet worden is nog onduidelijk. Direct na de zomer verwachten wij meer inzicht te kunnen geven over de impact van deze regelgeving, dan kan ook aangegeven worden wat de consequenties zijn voor de gemeente, haar inwoners en haar ondernemers. 

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak