College bezorgd over bezuinigingen op WMO

Geplaatst door Westlanders.nu op 24/01/2013 20:11 - Gewijzigd op 24/01/2013 20:18

Westland 24.01.2013 - De fractie CDA Westland heeft B&W op 11 december vragen gesteld over de gevolgen van de bezuinigingen in het kabinetsbeleid op de Wmo Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vooraf

Namens de gemeenten heeft de VNG op 16 januari jongstleden de Minister President een brief gestuurd waarin zij haar zorgen uit over de maatregelen die met betrekking tot het sociale domein in het regeerakkoord zijn opgenomen. De VNG ziet zeer grote risico’s bij de drie decentralisatietrajecten en overige maatregelen zoals de bezuiniging op de huishoudelijke hulp. De VNG vraagt om op korte termijn een onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid van de decentralisaties, mede gezien de financiële slagkracht van de gemeenten.

Wij sluiten ons aan bij de lijn die door de VNG wordt voorgestaan(zie bijlage).

Vraag 1

Bent u bekend met de inhoud van het regeerakkoord “Bruggen slaan” dat gesloten is tussen de VVD en de PVDA?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Maakt het college zich zorgen over de impact en de gevolgen van het regeerakkoord op het Wmo-terrein voor de inwoners?

 Antwoord

Het college maakt zich inderdaad zorgen. De precieze gevolgen van de aangekondigde maatregelen zijn nog niet bekend, maar gezien de substantiële budgetkortingen zal het uiteindelijke resultaat tegen de grenzen aanlopen van de draagkracht van onze inwoners. Het uitgangspunt van het kabinet is dat een deel van de burgers die deze hulp niet meer zullen ontvangen andere, eigen oplossingen gaan realiseren. Dit betekent een groot beroep op de eigen kracht en de verantwoordelijkheid van Westlanders voor elkaar om deze bezuinigingen het hoofd te bieden. In de Westlandse samenleving is de zorg naar elkaar al groot, het is de vraag of er nog voldoende rek over is.

De Wmo moet een adequate compensatie bieden aan de kwetsbare burgers, die geen beroep kunnen doen op een sociaal netwerk en over onvoldoende financiële middelen beschikken om zelf in ondersteuning te voorzien. Een grotere zorg is de groep net boven het minimum en zelfs mensen met een modaal inkomen voor wie deze financiële stapeling mogelijk een grote impact zal hebben. Dit vraagstuk gaan wij in beeld brengen door middel van een sociale monitor.        

 

Vraag 3

Kan het college inzicht geven in de feitelijke gevolgen voor de verschillende groepen gebruikers in onze gemeente van de huishoudelijke verzorging van het regeerakkoord zoals die tot op heden bekend zijn op het Wmo terrein?

 

Antwoord

Voor mensen met een bestaande indicatie verandert er voorlopig niets. Met het oog op de veelheid van maatregelen hebben wij besloten om op dit moment de huishoudelijke zorg zoals die nu georganiseerd is te handhaven. In de komende tijd zal het kabinet de maatregelen uit het regeerakkoord - waaronder de korting op de huishoudelijke hulp - verder uitwerken in wetsvoorstellen. Als deze gereed zijn kunnen wij concreet en in samenhang aangeven wat de consequenties zijn voor de verschillende groepen in de gemeente. Wij willen graag met u in overleg treden hoe wij u hier als raad bij kunnen betrekken.

Vraag 4

Kan het college een doorrekening maken van de consequenties van de 75% bezuiniging op de huishoudelijke hulp voor wat betreft:
- de korting voor onze gemeente?
- het voortbestaan van deze hulp?
- de inkomensconsequenties voor de huidige ontvangers van hulp indien zij die zelf moeten gaan betalen?
- de werkgelegenheid voor de huishoudelijke hulpen?

Antwoord

Het voornemen is om het budget voor de huishoudelijke hulp met 75% te korten, waarbij alleen hulp overblijft voor hen ‘die het echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen’. In 2012 waren de kosten voor huishoudelijke hulp in Westland circa 5,7 miljoen euro. Op dit bedrag zou de korting uitkomen op 4,3 miljoen euro. Dat betekent dat er naar verwachting een verschuiving optreedt van het aanbod hulp in de huishouding naar de particuliere sector met een beperkte maatwerkvoorziening vanuit de gemeente.

Hierdoor zal de werkgelegenheid bij de thuiszorgorganisaties enorm afnemen. Wij verwachten wel dat een deel van deze werknemers op de particuliere markt terechtkomen, mogelijkerwijs bij schoonmaakbedrijven. Het vangnet dat het kabinet voorstaat is enkel gestoeld op een financiële afweging. Daarbij willen wij benadrukken dat het voeren van inkomensbeleid is voorbehouden aan het Rijk.

Voor inkomensconsequenties voor de huidige ontvangers van hulp zie ook antwoord 2.

Vraag 5

Wat gaat het college doen om de mensen die dit zal treffen te informeren?

Antwoord

Wij beseffen dat een goed en intensief communicatietraject noodzakelijk is. Wij kunnen pas concreet en in samenhang aangeven wat de consequenties zijn, als het kabinet de wetsvoorstellen heeft uitgewerkt. Daarbij vinden wij een consequente aanpak over alle drie de decentralisaties heel belangrijk. De impact van de overheveling van de begeleiding (vanuit de AWBZ) en de jeugdzorg naar de gemeente zal naar verwachting zeker zo groot zijn als de wijzigingen in de hulp bij het huishouden.

Vraag 6

Wat gaat het college doen om invloed uit te oefenen om de voorgestelde maatregelen op deze manier niet door te laten gaan?

Antwoord

Zoals in de preambule verwoord sluiten we ons volledig aan bij de vragen, die de VNG heeft gesteld. Daarnaast benutten wij onze contacten in de Tweede Kamer om invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak