College geeft antwoord op vragen in Woudtzicht-soap

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/04/2013 11:43 - Gewijzigd op 15/05/2013 15:55

Westland 15.05.2013 - De fractie Westland Verstandig - Leo 2.0 heeft het College in een op 5 april 2013 ontvangen brief aangevuld met een brief van 8 april 2013 vragen gesteld over het dossier Woudtzicht.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Brief van 5 april 2013

Vraag 1

In hoeveel gevallen heeft de Gemeente vanaf 2006 medewerking verleend aan de constructie zoals deze is toegepast in de kwestie van Sprongenloet 18 / Woudtzicht 21?

Antwoord

De constructie met het verplaatsen van het woonrecht/ bouwrecht van Sprongenloet 18 was op dat moment nog niet vaker toegepast.  Tot dat moment moest er altijd een herstructureringsinitiatief zijn om een in de weg staande (overbodig geworden) woning te verplaatsen. Inmiddels maakt dit onderdeel uit van algemeen beleid (zie ook Poelzone). Daar wordt geanticipeerd op toekomstige herstructurering door het verwijderen van obstakels, zoals in de weg staande woningen.

Nadere toelichting op het verplaatsen van (agrarische) woningen:

De eenwording van de gemeente Westland was een natuurlijk moment om de problematiek van niet agrarisch bewoonde bedrijfswoningen in het glastuinbouwgebied op een eenduidige manier op te pakken. Mede omdat woningen in het buitengebied bij reconstructie en schaalvergroting voor belemmeringen kunnen zorgen is in 2004 gestart met het project Woningen buitengebied. In april 2005 is in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, LTO-Westland, de stichting Buitengebied Westland en een aantal lokale accountants- en makelaarskantoren het Raamplan woningen buitengebied opgesteld. Hierin is aangegeven dat schaalvergroting en herstructurering van de glastuinbouw noodzakelijk zijn om de leidende rol van Greenport Westland te behouden en de concurrentiepositie te versterken.

Het Raamplan bevatte beleidscriteria voor bestemmingswijziging van agrarische bedrijfswoningen naar burgerwoningen en voor het verplaatsen van woningen. De ingezette beleidslijn voor omzetting van agrarische bedrijfswoningen en voor het verplaatsen van woningen is opgenomen in de parapluherziening bestemmingsplannen buitengebied Westland en onlangs in het vastgestelde bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Westland.

Verplaatsen (ook wel uitplaatsen genoemd) is het scheppen van mogelijkheden om woningen in glastuinbouwgebieden die reconstructie belemmeren te slopen en elders binnen het gebied te herbouwen. Het belangrijkste criterium voor het verplaatsen van een woning is dat de woning toekomstige reconstructie/schaalvergroting frustreert. In het verleden moest er daadwerkelijk een reconstructie plaatsvinden om een woning te kunnen verplaatsen.

De huidige verzoeken voor het verplaatsen van woningen die worden ingediend zijn duidelijk meer op de toekomst gericht. Dit is een zeer goede ontwikkeling, die mede voortvloeit uit de meer actieve handelwijze van de gemeente ten opzichte van glastuinbouwreconstructies. Zo zijn prioritaire glastuinbouwreconstructiegebieden aangewezen en worden in het pilot-project Poelzone subsidies verstrekt voor het uitplaatsen van woningen die toekomstige reconstructies in de weg zouden kunnen staan als ook voor het vergraven van watergangen met het oog op een verbetering van de  structuur in het gebied. Inmiddels wordt in samenspraak met het Hoogheemraadschap van Delfland gewerkt aan een prioriteitenlijst voor het opstellen van kansen- en knelpunten kaarten voor de verschillende deelgebieden. Gestart is met het prioritaire gebied Poelzone, waarin de deelgebieden Lange Stukken, Tuinveld en De Baak liggen. De kansenkaarten vormen een leidraad voor de beoordeling van omzettings- of uitplaatsingsverzoeken en indien van toepassing van subsidieverzoeken.

Kortom, er wordt niet alleen gekeken naar een huidige/feitelijke of gevraagde situatie, maar er wordt  voorgesorteerd op de toekomstige gewenste inrichting/gebruik van het gebied. Dit is uniform beleid.

Zoals eerder vermeld, wordt het verplaatsen van woningen getoetst aan verschillende criteria. De uitgaande brief waarin toestemming wordt gegeven voor het verplaatsen van een woning wordt in de praktijk een “woonrecht” genoemd.

Sprongenloet 18

Op 20 september 2006 heeft het college besloten het verzoek van de heer P.W. Grootscholten van 6 november 2001 tot het wijzigen van de agrarische bestemming van de woning Sprongenloet 18 te Honselersdijk niet in te willigen, omdat een dergelijke bestemmingswijziging de toekomstige reconstructie in de weg zou staan. In aanvulling hierop heeft de heer Grootscholten bij brief van 23 oktober 2006 een brief ontvangen, waarin is aangegeven dat tot het tijdstip van een toekomstige reconstructie van dit glastuinbouwgebied niet handhavend zal worden opgetreden tegen bewoning in strijd met het bestemmingsplan.

Vooruitlopend op een mogelijke reconstructie in het gebied aan de Sprongenloet is er een verzoek ingediend om de woning Sprongenloet te verplaatsen. Het verzoek om verplaatsing van de woning Sprongenloet 18 is getoetst aan de geldende beleidscriteria. Ook hier is gekeken naar de gewenste toekomstige inrichting/gebruik van het gebied (Broekpolders): er ligt geen reconstructieverzoek aan deze uitplaatsing ten grondslag.  De woning ligt midden in het duurzame glastuinbouwgebied. Deze zou als gevolg van een eerder verkregen schriftelijke toezegging nog jarenlang privé kunnen worden gebruikt en derhalve een eventuele toekomstige reconstructie in de weg staan. Om die reden is uitplaatsing van de woning akkoord bevonden, onder de voorwaarde dat de vrijkomende gronden worden toegevoegd aan het naastgelegen glastuinbouwperceel.

Zoals al eerder is vermeld, is dit onderdeel van algemeen beleid, zoals ook toegepast in de Poelzone.

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan Woudtzicht gaat over het verplaatsen van de agrarische bedrijfswoning Sprongenloet 18 te Honselersdijk als burgerwoning naar een locatie naast Woudtzicht 21 in De Lier in het kader van het realiseren van een proef- cq opleidingskas en mogelijk in de toekomst een kennis-, innovatie, opleidings- en onderzoekscentrum. Om dit project te laten slagen zou goede begeleiding nodig zijn. Hieraan zou optimaal invulling kunnen worden gegeven door naast de op te richten proef- cq opleidingskas een woning te bouwen.

Met het oog hierop en rekening houdend met het saldo “0” beleid wilde Royal Pride de agrarische bedrijfswoning Sprongenloet 18 verplaatsen naar het Woudtzicht naast 21. In casu kon de woning niet verplaatst worden als zijnde bedrijfswoning in verband met de financiering. De bank wilde de aankoop van een woonrecht (Sprongenloet 18) en de bouw van de woning op het perceel naast Woudtzicht 21 niet financieren als zijnde een bedrijfswoning. Er werd dan ook bij hoge uitzondering voor gekozen om in dit geval de woning te bestemmen als een burgerwoning (ondanks het feit dat de woning de bedrijfswoning was voor de nog op te richten proef- cq opleidingskas).

Een constructie waarbij een woning die agrarisch wordt gebruikt, wordt bestemd als burgerwoning, was en is niet eerder en niet vaker toegepast. Tijdens de raadsvergadering van 12 oktober 2011 heeft het college erkend niet juist te hebben gehandeld. Besloten is toen om uitvoering te geven aan de wens van de Raad om het wijzigingsplan in te trekken. Dit heeft tot gevolg gehad dat dit wijzigingsplan uiteindelijk niet in het op 19 december 2012 vastgestelde bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied Westland” is opgenomen;

Vraag 2

Zo ja, in hoeveel gevallen is het makelaarskantoor Santen & Gasille betrokken en/of de heer W.C.M. Duijvestijn?

Antwoord

Zie de beantwoording van vraag 1 en 3.

Vraag 3

Welke mening neemt het College in met betrekking tot de bijgevoegde stukken en hetgeen daarin te lezen valt en met name over de positie van de betrokken wethouder en feitelijk aanvrager van de constructie? Kan uw college aangeven wat de relatie is tussen de wethouder en W.C.M. Duijvestijn?

Antwoord

Er is sprake van een louter zakelijke relatie tussen de gemeente Westland en makelaarskantoor Santen & Gasille. Dit blijkt ook uit de stukken. De heer W.C.M. Duijvestijn is als makelaar bij Santen & Gasille zaakgelastigde geweest in het dossier Royal Pride. De heer W.C.M. Duijvestijn is de broer van wethouder Duijvestijn.

Vraag 4

Waarom worden de afspraken tussen Royal Pride en de Gemeente geheim gehouden? Welke overwegingen hebben bij uw College geleid tot geheimhouding?

Antwoord

Voorop dient te worden gesteld dat vaststellingsovereenkomsten in beginsel altijd een geheim-houdingsclausule bevatten en dat partijen de inhoud daarvan niet aan derden bekend maken. Daarnaast is voor het college de reden om geheimhouding op te leggen dat de gemeente door openbaarmaking in een eventuele juridische procedure in een nadelige(r) positie terecht zou komen. Dit laatste is een van de uitsluitingsgronden van openbaarheid, zoals aangegeven in de Wet openbaarheid van bestuur (van artikel 10, lid 2, aanhef en onder b en g Wob). De geheim-houding laat overigens onverlet dat de gemeenteraad met het college een inhoudelijk debat kan voeren over de overeenkomst.

Met de advocaat van Royal Pride hebben wij op 8 mei jl. contact gehad om de openbaarheid van de vaststellingsovereenkomst te bespreken. De advocaat heeft namens Royal Pride Holland toestemming gegeven om de vaststellingsovereenkomst openbaar te maken. Royal Pride heeft daarbij aangegeven er aan te hechten dat bekend wordt gemaakt dat de schade van Royal Pride vele malen hoger is dan het bedrag dat nu met de gemeente overeen is gekomen.

 

Wij gaan er van uit uw vragen met deze brief afdoende te hebben beantwoord. Overigens hechten wij er aan u te laten weten dat wij uw vraagstelling suggestief vinden. Er is naar onze mening sprake van een zekere mate van impertinentie.

Brief van 8 april 2013

Vraag 1

Welke afspraken heeft de Gemeente Westland gemaakt met de Gemeente Midden-Delfland om de regeling, waar voorlopig geheimhouding op rust, mogelijk te maken? Gedoeld wordt dan zowel op de financiële afspraken als andere afspraken.

Antwoord

Zoals gebruikelijk is tussen overheden, is met de gemeente  Midden-Delfland bestuurlijk overleg gevoerd om te bezien of er een geschikte locatie aanwezig was voor de bouw van een woning in de nabijheid van Woudtzicht. Hieruit is voortgekomen dat Midden-Delfland medewerking wil verlenen om het door Royal Pride verworven woonrecht aan de Gaagweg 1-6 te Schipluiden te verplaatsen naar het perceel naast Pastoor Verburghlaan 11 te Schipluiden.

De gemeente Midden-Delfland heeft medewerking verleend aan het door Royal Pride ingediende principeverzoek, nadat de gemeente Westland had aangegeven hiermee in te stemmen met inachtneming van de gangbare afstandscriteria, en heeft de mogelijkheid tot het bouwen van de woning op de bedoelde locatie opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Gras, waarbij de bestemming gewijzigd is van “Agrarisch” naar “Wonen”.

Vraag 2

Indien er een schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen de Gemeente Midden-Delfland en de Gemeente Westland dan willen wij gaarne vernemen wat de inhoud daarvan is.

Antwoord

Er  is geen schriftelijke overeenkomst gesloten.

Vraag 3

Is er geen schriftelijke overeenkomst gesloten dan willen wij weten op welke wijze de afspraken gemaakt zijn. Zijn deze afspraken dan op Collegeniveau tot stand gekomen of hebben ambtenaren afspraken gemaakt?

Antwoord

Zoals uw raad bekend is, heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden met Royal Pride en Midden Delfland.

Vraag 4

Wie van de Collegeleden heeft het overleg -indien gevoerd- gevoerd met de Gemeente Midden-Delfland en wie is namens de gemeente Midden-Delfland in deze opgetreden?

 

Antwoord

Wethouder Duijvestijn (namens het college van Westland) en wethouder Horlings (namens het college van Midden Delfland).

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak