College geeft antwoord op vragen zorginstelling

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/02/2013 12:45 - Gewijzigd op 14/02/2013 12:51

Westland 14.02.2013 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft het College in een op 21 januari 2013 ontvangen brief vragen gesteld over de situatie binnen zorginstelling Pieter van Foreest.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Heeft de wethouder kennis van de problemen bij zorginstelling Pieter van Foreest?

Antwoord

Ja. Hoewel wij geen directe bemoeienis met de bedrijfsvoering van de zorginstelling hebben en geen inschatting kunnen maken over de ernst van de situatie hebben wij evenals u kennis genomen van de berichten in de pers over de ontstane situatie binnen de zorginstelling. Wij hebben ons laten informeren door de voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft onderzoek gedaan naar de problemen in de organisatie.

Zoals u inmiddels zult hebben vernomen heeft de raad van toezicht besloten om de voorzitter van de raad van bestuur uit haar functie te ontheffen. De raad is van mening, dat een andere manier van leidinggeven voor de instelling gewenst is. De taken van de raad van bestuur worden de komende tijd door een lid van de raad van toezicht waargenomen.

Vraag 2

Weet de wethouder dat er een onderzoek plaats heeft gevonden en wordt zij van de uitkomsten van dit onderzoek op de hoogte gebracht?

Antwoord

Zie antwoord 1. Het onderzoek bestond uit een serie van gesprekken en zal niet gedetailleerd extern worden gecommuniceerd door de raad van toezicht.

Vraag 3

Fractie GBW is geschrokken dat de zorg kennelijk lijdt onder de harde werksfeer. Deelt de wethouder deze zorg?

Antwoord

Zie antwoord 1.

Vraag 4

Is de wethouder bereid onze zorgen kenbaar te maken aan de directie van deze stichting en de raad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen en uitkomsten van het onderzoek bij deze stichting?

Antwoord

Gezien de ontwikkelingen in de raad van bestuur van Pieter van Foreest is een dergelijke bemoeienis onzerzijds inmiddels achterhaald.

 Vraag 5

Weet de wethouder of er in het Westland zorginstellingen zijn, die gebruik hebben gemaakt van de Agemagelden?

Antwoord

De beide in Westland werkzame instellingen in de ouderenzorg hebben gebruik gemaakt van de middelen voor intensivering van de ouderenzorg.

Vraag 6

Indien een zorginstelling van deze gelden gebruik heeft gemaakt kan de wethouder dan nagaan of deze gelden gebruikt zijn waar deze voor waren bestemd?

Antwoord

De instellingen, die op deze middelen aanspraak maken hebben een plan van aanpak ingediend bij het zorgkantoor, op basis waarvan gelden zijn toegekend. Het zorgkantoor heeft ons desgevraagd meegedeeld, dat er periodiek overleg met de instellingen is geweest. Het zorgkantoor heeft geen signalen ontvangen, dat in deze regio de gelden voor andere doeleinden zijn bestemd dan waarvoor ze ter beschikking zijn gesteld, namelijk voor handen aan het bed.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                      de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak