College geeft uitleg over situatie Markenborgh

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2012 16:00 - Gewijzigd op 20/12/2012 16:34

De Lier 20.12.2012 - De fractie GemeenteBelang Westland heeft ons in een op 23 november 2012 ontvangen brief vragen gesteld over de verkeerslast in de Markenborgh en omgeving in De Lier.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad”, beantwoorden wij deze vragen als volgt.

Vraag 1

Waarom is de toegezegde tijdelijke oplossing van een ontsluiting via de bouwweg (zie de aangenomen motie van het CDA) nog steeds niet uitgevoerd? Is er een planning?

Antwoord

De motie van het CDA van 10 november 2011 had betrekking op de ontsluiting van de wijk Molensloot, waardoor de Markenborgh, Bleijenburg en omgeving zou worden ontlast. Bepleit werd om Molensloot zoveel mogelijk via de Veilingweg te ontsluiten. Bij de behandeling van de zienswijzen van het ontwerpbestemmingsplan “Molensloot-West, deelplan 5AA en 5C, gewijzigd vastgesteld op 25 oktober 2011, is toegezegd het bouwverkeer van Molensloot-West via plan Liermolen – met een slagboom tegen sluipverkeer - op de Veilingweg te ontsluiten.

In april 2012 hebben wij besloten het bestemmings- en exploitatieplan Liermolen niet ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden en het plan – uitgezonderd het onderdeel Lithos – in principe tot 2015 stop te zetten. Dat de bouwweg nog niet is doorgetrokken door Liermolen, houdt zowel verband met het stopzetten van dit plan als met de vertraagde ontwikkeling van Molensloot-West, deelplan 5AA en 5C. Het is mogelijk om in combinatie met het bouwrijp maken van een gedeelte van Liermolen, ten behoeve van de ontwikkeling Lithos, de bouwweg tot Molensloot-West door te trekken.

Gezien de eisen echter, die aan een weg gesteld worden, de veiligheid op de bouwplaats - en de gemeentelijke verantwoordelijkheid daarbij - kan die weg uitsluitend dienen voor het bouwverkeer van Molensloot-West, waar nog circa 40 woningen gebouwd kunnen worden. Wanneer deze woningen daadwerkelijk gebouwd worden is afhankelijk van de markt. Het bouwrijpmaken van voormeld gedeelte van Liermolen, ten behoeve van Lithos, staat voor eind 2013 gepland.

Het doortrekken van de bouwweg betekent een uitgave van circa € 90.000,- exclusief BTW, ten laste van de grondexploitatie van Liermolen. Omdat de definitieve wegtracé’s in Liermolen nog niet vaststaan, is het – anders dan ten tijde van de toezegging - onduidelijk in hoeverre een dergelijke investering ook later zijn nut afwerpt.  Het lijkt ons zinvol om in de loop van 2013 te bezien in hoeverre de realisatie van de laatste 40 woningen in Molensloot-West concrete vormen aanneemt, en het doortrekken van de bouwweg daarop af te stemmen.

Vraag 2

Hoe staat het met voortgang/planning Oosterbrug?

Antwoord

De Oosterbrug is onderdeel van de Oostelijke Randweg. In de commissie EFO van december 2011 is afgesproken het project in 2016 op te starten, met als doel de weg uiterlijk vier jaar later op te leveren. De planning is daarna niet gewijzigd.

Vraag 3

Kunnen de drempels ter hoogte van Markenborgh 7 en van de Bleijenburg naar de Markenborgh weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht om zodoende de snelheid weer omlaag te krijgen en de veiligheid nog enigszins te vergroten?

Antwoord

In 2011 is de Markenborgh herstraat vanuit het gemeentelijk herstraatprogramma. De drempel ter hoogte van Markenborgh 7, die onderdeel is van het plateau, is daarbij hersteld. Tevens is op verzoek van de busmaatschappij de spoorvorming in het wegdek op de kruising van de Bleijenburg/Markenborgh verwijderd. Gezien de uitgestelde aanleg van de Oostelijke Randweg, zijn we bereid om samen met de bewonersgroep te onderzoeken in hoeverre er aanvullend snelheidsbeperkende maatregelen op de Markenborgh getroffen kunnen worden. 

Vraag 4

Is het mogelijk om op de Markenborgh herhalingsborden van 30 km te plaatsen, zoals op de Bleijenburg?

Antwoord

Het beleid van de gemeente is er op gericht geen herhalingsborden te plaatsen. Wel zijn wij bereid om, vooruitlopend op het onderzoek en het overleg met de bewonersgroep, op het wegdek aan te geven dat hier een 30 km zone geldt. De ervaring leert dat deze maatregel het gedrag van de verkeersdeelnemers gunstig beïnvloedt.

Wij gaan er van uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak