College geeft visie weer op beveiligers

Geplaatst door Westlanders.nu op 08/05/2013 10:42 - Gewijzigd op 06/06/2013 13:32

Westland 08.05.2013 - De fractie CDA Westland heeft het College van B&W in een op 8 mei 2013 ontvangen brief vragen gesteld over samenwerking tussen politie en particuliere Westlandse beveiligingsbedrijven.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Op welke manieren vindt er nu al samenwerking plaats tussen gemeente, politie en particuliere beveiligingsbedrijven in Westland?

Antwoord

Samenwerking met particuliere beveiligingsbedrijven vindt op allerlei manieren plaats. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van particuliere beveiligers door evenementenorganisatoren waarbij de politie de operationele aansturing vormgeeft. In het uitgaansleven zijn er ook allerlei vormen van structurele en minder structurele vormen van samenwerking. Met de horecabedrijven in de Havenstraat te Naaldwijk is bijvoorbeeld een goede vorm van samenwerking tussen de ingehuurde beveiliging en de politie die op uitgaansavonden wordt ingezet.

Samenwerken met particuliere beveiligers, maar ook andere veiligheidspartners is voor de gemeente en óók de politie een belangrijk uitgangspunt voor de bevordering van de veiligheid in Westland. Veiligheid is immers een verantwoordelijkheid van eenieder en niet slechts van de overheid.

Vraag

Is het college op de hoogte van initiatief in Rotterdam en zijn er al resultaten van dit project bekend?

Antwoord

Het college is er van op de hoogte dat in het kader van het Donkere Dagen Offensief gemeenten, het bedrijfsleven en zeker ook de politie activiteiten ontwikkelen om de veiligheid in de zogenaamde donkere dagen te vergroten. Het initiatief in Rotterdam tot samenwerking is één van de vele activiteiten in het kader van het Donkere Dagen Offensief. Een eventuele daling van de criminaliteit kan dan ook niet alleen worden toegewezen worden aan het samenwerkingsinitiatief. Wij hebben gelet hierop geen onderzoek gedaan naar de criminaliteitscijfers in Rotterdam.

Overigens merken wij op dat onze gemeente ook deelneemt aan het Donkere Dagen Offensief en dan vooral gericht op het tegengaan van woninginbraken. Zo hebben we afgelopen jaar in gezamenlijkheid met Politie Haaglanden, onze Boa’s en de Buurtpreventieteams onder andere “witte voeten”- acties georganiseerd, maar ook de actie “Zet inbrekers in het licht”. Onder meer via de WOS hebben we hier aandacht aan besteed.

Vraag

Is het college bereid de voor- en nadelen van (uitbreiding van de bestaande) samenwerking uit te werken en te bespreken in de raadscommissie Bestuur?

Antwoord

Zoals wij voorgaand hebben aangegeven is het verbeteren van de veiligheid niet slechts een overheidsverantwoordelijkheid. In ons Westlands veiligheidsbeleid 2011-2014 en de uitvoering daarvan besteden wij aan deze gedeelde verantwoordelijkheid dan ook veel aandacht. Wij sturen er dan ook doorlopend ook op dat partijen betrokken bij het veiligheidsbeleid hun verantwoordelijkheid nemen. Wij zien in Westland veel partijen die nadrukkelijk bijdragen aan de veiligheid. Zo is burgerparticipatie in Westland zeer goed ontwikkeld. Denk in deze aan de grote deelname aan Burgernet, maar ook Buurtpreventie is in Westland sterk verankerd.

Wij zijn van mening dat we de ingeslagen weg vooral moeten voortzetten. Wij zullen hierop in het nieuwe nog op te stellen veiligheidsbeleid (2014-2017) sterk voor maken.

Vraag

Kan het college bij de uitwerking, zoals bedoeld onder vraag 3 ook de financiële gevolgen inzichtelijk maken van een meer intensieve samenwerking?

Antwoord

De vorm van samenwerking is sterk bepalend voor de eventuele financiële gevolgen.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak