College niet duidelijk over hondenbelasting

Geplaatst door Westlanders.nu op 28/03/2013 22:07 - Gewijzigd op 29/03/2013 07:10

Westland 29.03.2013 - Het College beantwoordde kort voor 19 maart 2013 vragen van de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 over de hondenbelasting.  

Die belasting was blijkbaar niet alleen ingevoerd om de begroting sluitende te krijgen, maar ook om hondenvoorzieningen aan te brengen. Daardoor probeert het College gedaan te krijgen dat de situatie van Westland anders is dan die waarover het Gerechtshof Den Bosch inmiddels beslist heeft. Het Hof Den Bosch vond hondenbelasting niet langer toelaatbaar als de geheven gelden ook niet deels voor hondenvoorzieningen worden besteed.

Eerder had de meerderheid van de Raad al beslist dat in Westland de hondenbelasting enkel en alleen is ingevoerd om gelden op te halen die in de gemeentepot gestopt worden voor de algemene uitgaven. Tussen het standpunt van het College en de meerderheid van de Raad bestaat dus verschil en dit is weer van belang voor de positie van de Westlandse hondenbezitters. Wij menen dat er duidelijkheid is zodra vaststaat dat de rechter in Den Bosch een oordeel gegeven heeft. Het standpunt van het College betekent dat daarna nog opnieuw de Westlandse situatie bekeken moet worden.

Dit verschil heeft de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 in de Raad van 19 maart jl. aan de orde gesteld. Echter de coalitiepartijen dekten wethouder Duijvestijn en deden het voorkomen alsof die duidelijkheid er allang was. Die duidelijkheid is er nu door de houding van die partijen nog steeds niet. Vandaar de inzet op dit dossier die wel nodig en nuttig is.

Nadere toelichting:

Op 19 maart 2013 werd in de Raad voor de tweede keer op rij gesproken over de hondenbelasting. Hondenbelasting is in Westland (her)ingevoerd voor 2012 enkel om de te ontvangen extra centen –circa € 350.000,-- die dat oplevert te gebruiken om de begroting sluitende te krijgen. Het College heeft in 2011 direct laten weten dat de ontvangen hondenbelastingcenten niet gebruikt zouden worden voor het opruimen van hondenpoep of het aanleggen van hondenuitlaatgebieden.

Inmiddels heeft het Gerechtshof Den Bosch beslist dat het gelijkheidsbeginsel geschonden wordt nu alleen hondenbezitters worden aangeslagen, terwijl de opbrengst gewoon in de gemeentekas terechtkomt. Het Hof oordeelde dat een gemeente alleen onder voorwaarden hondenbelasting mag opleggen. Aan die voorwaarden was in de zaak Sittard-Geleen niet voldaan. Tegen die uitspraak loopt nu nog een zaak bij de Hoge Raad. Overigens bevreemdt de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch wel nu volgens de Gemeentewet gemeenten hondenbelasting kunnen heffen als een algemene belasting.

Gemeenten kunnen op dit moment nog gewoon hondenbelasting blijven heffen, ook als de opbrengst niet besteed wordt aan hondenvoorzieningen of bestrijden van hondenpoep. Een aantal gemeenten in Nederland heeft de hondenbelasting opgeschort. Het College van Burgemeester en Wethouders van Westland doet dat niet.

Degenen die hondenbelasting moeten betalen, kunnen binnen zes weken bezwaar maken. Die bezwarentermijn loopt nu.

Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft direct na het bekend worden van de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch actie ondernomen. Zij heeft het College van B&W verzocht de hondenbelasting op te schorten. Dat verzoek heeft het College van Burgemeester en Wethouders naast zich neergelegd. Vervolgens heeft Westland Verstandig-LEO 2.0 het College van B&W verzocht om klip en klaar te verklaren dat als uiteindelijk de beslissing van het Gerechtshof Den Bosch overeind blijft, de Gemeente Westland aan alle hondenbezitters de in 2013 betaalde hondenbelasting zal terugbetalen.

Daarbij is niet van belang of zij bezwaar gemaakt hebben. Als namelijk alle hondenbezitters in Westland bezwaar maken tegen de aanslag, dan betekent dat een aanslag op het ambtelijk apparaat, hetgeen weer geld kost en dus moet worden vermeden. Als het College zou hebben toegezegd dat bij het in stand blijven van de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch alle hondenbezitters in Westland hun geld zouden terugkrijgen, dan zou er verder geen onduidelijkheid meer zijn.

Bij de Raadsbehandeling op 19 februari 2013 leek er duidelijkheid te zijn, doch op latere vragen kwam het College toch weer met allerlei vage mededelingen. Met name is van belang dat de Gemeente Westland ineens ook in de publicatie en ook in de berichten daaromheen aangeeft dat voor de hondenbelasting ineens wel voorzieningen worden getroffen, zodat het nog maar de vraag is of de Gemeente Westland te vergelijken is met de Gemeente Sittard-Geleen.

Wij vinden dit standpunt triest en te gek voor woorden. Immers bij de herinvoering is zelfs uitdrukkelijk erop gewezen dat er geen extra voorzieningen getroffen zouden worden en dat de centen nodig waren om de begroting sluitende te krijgen. Ten onrechte gaat het College nu ineens weer allerlei voorbehouden maken. Wij vinden dit verkeerd en in de Raadsvergadering van 19 maart jl. hebben wij het College verzocht alsnog een duidelijke uitspraak te doen dat ook aan degenen die geen bezwaar maken tegen de hondenbelasting nadat de Hofuitspraak Den Bosch overeind blijft, hondenbelasting 2013 zonder meer wordt terugbetaald en ook de verordening wordt ingetrokken. Een dergelijke toezegging weigerde het College te doen. De overige Raadsleden onder leiding van de coalitie –GBW, CDA en Progressief Westland- steunden de wethouder en deden het voorkomen alsof de vraag van Westland Verstandig-LEO 2.0 om duidelijkheid onzinnig was. Dit ten onrechte. Nog steeds is er dus geen duidelijkheid over het standpunt van het College van B&W.

Wat is het verschil?

Het College van B&W wil pas na de uitspraak van de Hoge Raad de situatie in Westland gaan vergelijken met de situatie in de Gemeente Sittard-Geleen en alleen als de situatie 1-op-1 vergelijkbaar is, dan zal de Gemeente Westland de honden belasting restitueren. Blijkbaar is dat ook het standpunt van de meerderheid van de Raad gezien de opstelling op 19 maart jl. Westland Verstandig-LEO 2.0 meent dat als de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch in stand blijft en dus sprake is van ongelijke behandeling van hondenbezitters ten opzichte van niet-hondenbezitters, de Gemeente Westland in alle gevallen tot terugbetaling van in ieder geval de hondenbelasting 2013 moet overgaan. Het liefst zouden we zien dat ook 2012 wordt terugbetaald daar dan de herinvoering van de hondenbelasting incorrect geweest is.

Voordeel van onze visie

De burgers krijgen duidelijkheid, hoeven geen bezwaarschrift in te dienen en de Gemeente bespaart kosten en tijd door geen hele grote stroom bezwaarschriften te behoeven behandelen. Wordt de uitspraak van het Hof Den Bosch ongedaan gemaakt, dan blijft alles bij het oude. Westland Verstandig-LEO 2.0 is overigens voor afschaffing hondenbelasting in 2014. Er zal een ander dekkingsmiddel gevonden moeten worden. Dan toch maar geen twee nieuwe gemeentehuizen!

Is de zaak al afdoende geregeld?

Één van de partijen in de Raad wees op de bevestigingsbrief zoals bezwaarmakers deze inmiddels ontvangen. Echter die brief bevat geen enkele toezegging van de zijde van de Gemeente. Enkel wordt daarin vermeld dat na de Hoge Raaduitspraak de Gemeente de kwestie opnieuw zal gaan bekijken. Dat is natuurlijk iets heel anders dan wij bedoelen. Die partij doet ook nog een beroep op een artikel uit het Burgerlijk Wetboek, doch de inwoners van Westland moeten daar maar niet echt op vertrouwen. Als men geen bezwaar maakt tegen de hondenbelasting en het College zou beslissen dat de situatie in Westland toch afwijkt van Sittard-Geleen, dan zullen degenen die geen bezwaar gemaakt hebben hun centen echt niet terug krijgen.

Verkiezingen

Dat zal alleen dan anders zijn als de politiek zich daarmee gaat bemoeien. Wie weet komt dat wel goed bij de huidige coalitiepartijen in het zicht van de verkiezingen in 2014.

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0

Leo Geubbels

Vicefractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0