College ontkent belangenverstrengeling wethouder

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/02/2013 17:51 - Gewijzigd op 07/02/2013 18:07

Westland 07.02.2013 - De fractie Westland Verstandig heeft het College in een op 10 januari 2013 ontvangen brief vragen gesteld over de integriteit van een wethouder, het College en belangenverstrengeling inzake subsidiering Stichting Welzijn E 25.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze als volgt:

Vraag1

Welke financiële gevolgen en voordelen heeft het openblijven van jongerencentrum The Base voor E25? Wie heeft de verlenging geregeld en is wethouder El Mokaddem daar direct bij betrokken geweest, met andere woorden heeft hij het overleg met E25 gevoerd over het verder openblijven van The Base? Welke financiële gevolgen heeft dit voor de Gemeente en welke financieel voordeel heeft E25?

Antwoord

a)         Het blijft binnen de subsidieverlening en heeft geen financiële gevolgen. Het voordeel is dat er voor de stichting zekerheid ontstaat en zij zich kan voorbereiden op de aanstaande beleidswijzigingen.

b)         Wethouder El Mokaddem is wethouder jeugd- en jongerenwerk en in die hoedanigheid betrokken. De beleidsmedewerker Jeugd- en jongerenwerk voert de gesprekken met het jongerenwerk.

c)         Het heeft geen financiële gevolgen en blijft binnen de begroting. Voor E25 zijn er geen financiële voordelen (zie onder a).


Vraag 2

Waarom heeft uw College wethouder El Mokaddem niet tegen zichzelf beschermd en het dossier van E25 en de subsidiëring van de Stichting Welzijn E25 overgelaten aan een andere wethouder en heeft wethouder El Mokaddem, zeker gezien de ophef die al in het verleden hierover ontstaan is, zich niet onthouden van stemming en is dat ook niet als zodanig in de besluitenlijst opgenomen?

Antwoord
Voorafgaand aan de beëdiging van wethouder El Mokaddem d.d. 14 november 2012 is hierover in Uw Raad uitgebreid gediscussieerd. Wij verwijzen naar hetgeen in deze vergadering is besproken en merken in aanvulling hierop op dat er aansluitend op deze raadsvergadering in het constituerend beraad is overeengekomen dat onderwerpen aangaande E25 mede worden beoordeeld en geparafeerd door één van de andere wethouders. Tevens is in het Presidium afgesproken dat de voorzitter van het college er op toeziet dat besluitvorming met betrekking tot dit onderwerp zuiver zal plaatsvinden.

Vervolgens geldt dat wethouder El Mokaddem jeugd- en jongerenwerk in zijn portefeuille heeft, hetgeen mede voortvloeit uit zijn, over een periode van jaren – ook als raadslid – reeds bestaande, betrokkenheid bij dit beleidsveld. Het moge duidelijk zijn dat deze belangstelling niet is gekomen vanaf het moment van beëdiging en dat hij als wethouder niet die mate van invloed heeft die uw fractie hem toebedeelt. Wij komen collegiaal tot besluitvorming, hetgeen betekent dat een wethouder alleen geen besluitvormende bevoegdheden heeft.

Alhoewel dit niet blijkt uit de besluitenlijst onder agendapunt 6.6.3 van 18 december 2012 heeft de voorbereiding van dit onderwerp conform de gemaakte afspraken plaatsgevonden onder auspiciën van twee wethouders.

Ten overvloede wijzen wij er op dat wethouder El Mokaddem zich bij de behandeling van dit agendapunt, om de redenen die u aangeeft, heeft onthouden van stemming. Het college heeft hem echter, gelet op het gegeven dat er sprake is geweest van een door het voltallige college genomen unaniem besluit d.d. 18 december 2012, aangegeven geen redenen te zien dat hij niet bij de besluitvorming aanwezig zou zijn.

 

Vraag 3

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat van belangenverstrengeling sprake is, althans er een vermoeden en schijn van belangenverstrengeling is?

Antwoord

Gelet op de lijn die is geschetst bij de beantwoording van vraag 2, de discussie die zich heeft voorgedaan voor de beëdiging van de wethouder en de nadere afspraken die zijn gemaakt in het constituerend beraad en in het Presidium beantwoorden wij deze vraag ontkennend.

 

Vraag 4

Kan uw College zich ermee verenigen dat eventueel een integriteitsonderzoek bij BING wordt aangevraagd? Is uw College bereid dat onderzoek te laten doen in en na overleg met het Presidium?

Antwoord

Het college wijst nogmaals op de afspraken die zijn gemaakt in het constituerend beraad en in het Presidium en ziet geen aanleiding voor een onderzoek.

Vraag 5

Kan uw College zich voorstellen dat derden die kennis nemen van de gang van zaken rondom de motie van 18 december 2012 zich op het standpunt stellen van: “zie je wel, dat heeft de wethouder geregeld met de Stichting Welzijn E25, zijnde zijn broer en vrienden?” Had het College niet wijzer moeten zijn om belangenverstrengeling, althans de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen? Acht uw College dit integer richting burgers en richting andere subsidie ontvangende instanties?

Antwoord

a)         Wij delen uw standpunt niet. In de openbare raadsvergadering van 6 november jl. is de motie jongerenwerk ingebracht namens alle fracties, behoudens de fracties VVD en Westland Verstandig en overgenomen door het college, waarvan de heer El Mokaddem op dat moment geen deel uitmaakte. Een ieder heeft hiervan kennis kunnen nemen. De ondertekening namens fracties is de keuze van de raad, Het college heeft daar geen invloed op.

b)         Zie het antwoord op vraag 2.

c)         Om voor subsidie in aanmerking te komen hebben wij met elkaar regels afgesproken en deze vastgelegd in de Algemene subsidieverordening Westland 2011 (ASV 2011). Deze regels zijn voor iedereen gelijk en bekend. Wij hebben met al onze lokale partners gesprekken gevoerd voor het uitvoeren van activiteiten die passen binnen de doelstellingen van de gemeente. Met Stichting Welzijn E25 is dit op gelijke wijze gesproken en daarbij is intensief gesproken over de aanvankelijke bezuinigingen en de Motie jongerenwerk. Het proces is helder doorlopen.
Overigens is de rol van de wethouder ten aanzien van het onderwerp jeugd- en jongerenwerk tevens uitgebreid aan de orde geweest bij de beëdiging van de wethouder en is eveneens uitgebreid aan de orde geweest in het constituerend beraad en in het Presidium.

Vraag 6

In het besluit wordt voorts aan de Stichting Welzijn E25 opdracht gegeven de expertise in te zetten om te komen tot nieuwe doelen en taken voor jongerenwerk en combinatiefunc­tiona­rissen. Wat is nu precies de opdracht aan E25? Betekent dit dat ook combinatiefunc­tionaris­sen in en na 2013 onder E25 gebracht gaan worden? Dient de uitbesteding voor de combi­natiefunctionarissen die een bedrag behelst van meer dan € 200.000,-- niet middels een Europese aanbesteding te geschieden?

Antwoord

a)         De Motie jongerenwerk draagt op om te komen tot nieuwe taken en doelen. De opdracht aan Stichting Welzijn E25 is dat wij hen opdragen om daarbij te adviseren. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken welke taken en activiteiten binnen de programmalijnen van de Kadernota Kansrijk Opgroeien in een Sterke Samenleving passen dragen wij hen op om kennis in te brengen. Wij vragen overigens niet alleen E25 maar ook andere partijen kennis in te brengen. 

b)         Nee. Het proces is nu gericht op het komen tot nieuwe taken en doelen van jongerenwerk en combinatiefunctionarissen. Deze moeten worden vastgesteld door de raad. Daarna kan pas een keuze gemaakt worden voor partners. Wij houden ons daarbij aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en specifieke wetten en regelingen die van toepassing zijn op ons handelen en onze besluitvorming.

Vraag 7

  1. Heeft uw College in het nu voorliggende Collegebesluit de uitgangspunten van de motie inzake de financiële dekking verlaten? Waarom?

Antwoord
Nee. De motie heeft financiële kaders gegeven, waar wij ons aan houden.


Vraag 8

  1. Gesteld dat er nu gestopt wordt met E25 na 1 januari 2014, is het College dan van oordeel dat de frictiekosten al door E25 ontvangen zijn?

Antwoord

Nee. Formeel stopt de in dat geval de subsidierelatie per 1 januari 2014 en de stichting is opgedragen maatregelen te treffen. De stichting moet inzage geven over de gevolgen die dit heeft. De gemeente heeft geen verplichtingen jegens de stichting, echter het is onze intentie de stichting tegemoet te komen en een overgangsregeling aan te bieden, aangezien het dan zou gaan om substantiële inkomsten die ineens wegvallen. In vergelijkbare situaties met andere subsidieontvangers is ook, mede op verzoek van de raad, een overgangsregeling gehanteerd waar dat nodig was.

Vraag 9.        
Welke beleidslijnen/codes hanteert het College voor integriteitsvraagstukken gelijk deze/belangenverstrengeling althans schijn van belangenverstrengeling en heeft het College als die code/beleidslijn er is conform die code/beleidslijn gehandeld in dit geval, ervan uitgaande dat het College bekend is met de feitelijke situatie van de (in)directe betrokkenheid van deze wethouder bij de Stichting Welzijn E25?

 

Antwoord

Door het college wordt de door Uw Raad op 30 maart 2004 vastgestelde Gedragscode voor het college van burgemeester en wethouders gehanteerd. Daarnaast wordt de Handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen afkomstig van het Ministerie BZK als nadere uitwerking van de uitgangspunten in de gedragscode meegewogen. Deze handreiking is door uw raad als ingekomen stuk behandeld op 29 juni 2010.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord en beschouwen deze zaak, gezien het debat in Uw Raad, de afspraken zoals deze zijn gemaakt in het constituerend beraad en de goede collegiale verhoudingen in het college, als afgerond.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

M. van Beek

J. van der Tak