College wilt handhaving van woonservicepunt

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/02/2013 14:24 - Gewijzigd op 13/12/1901 21:05

Naaldwijk 15.02.2013 - De fractie LPF Westland heeft het in een op 15 januari 2013 ontvangen brief vragen gesteld over de sluiting van het kantoor van Vestia Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

  1. Is het college op de hoogte gesteld door Vestia over de voorgenomen plannen? Zo ja, waarom is de Raad van Westland hierover niet geïnformeerd? Zo nee, is het college het met onze fractie eens dat dit niet past? Vestia zou toch minimaal dit bericht aan de wethouder kenbaar moeten maken?

Antwoord

Ja, het college is op de hoogte gesteld. De wethouder Wonen is onlangs tijdens het Bestuurlijk Overleg Corporaties (BOC) nader geïnformeerd over de plannen van Vestia. Tevens is in de raadscommissie Bestuur van december 2012 (tijdens de bespreking van de locatie(s) voor het nieuwe gemeentehuis) het onderwerp kort aan de orde geweest.  

 Vraag

  1. Is het college voornemens om met Vestia in overleg te treden voor een goede oplossing, bij voorkeur middels het behoud van een vestiging of bemand loket in Westland?

Antwoord

De wethouder heeft in een overleg met Vestia erop aangedrongen dat er een woonservicepunt van Vestia voor huurders en andere belangstellenden in het Westland blijft. Dit is door Vestia toegezegd aan de wethouder tijdens het Bestuurlijk Overleg Corporaties.

Op dit moment wordt nog bekeken waar het woonservicepunt wordt gehuisvest en wat de openingstijden zullen zijn. Ook voor de kwaliteit van de dienstverlening op het gebied van onderhoud blijven dezelfde normen gelden als op dit moment. Voor goede orde, dit betreft de interne bedrijfsvoering van Vestia.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak