Convenant getekend voor energietransitie in de glastuinbouw

Geplaatst door Westlanders.nu op 01-12-2022 02:30 - Gewijzigd op 01-12-2022 08:30

Westlanden 01.12.2022 - De ministeries van Landbouw, Economische zaken en Klimaat en Financiën hebben woensdag 30 november met de glastuinbouwsector het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 ondertekend.


Dit om de CO2-uitstoot in de glastuinbouw de komende jaren aanzienlijk te verminderen. De partijen gaan werken aan maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming die noodzakelijk zijn voor een gezonde en renderende glastuinbouw.


Foto archief

De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale en economisch rendabele sector te zijn. Daartoe zijn al stappen gezet, zoals het programma Kas als Energiebron. Met de ondertekening van het convenant wordt de energietransitie geïntensiveerd. De aanzet hiervoor is gegeven in het Klimaatakkoord van 2019.

Convenant
Het convenant gaat uit van het restemissiedoel voor 2030 voor de glastuinbouw, dat aangeeft hoeveel emissies deze sector dan nog maximaal mag uitstoten. Dit is voorlopig vastgesteld op 4,3 tot 4,8 Mton CO2-equivalenten. Het doel is een grotere reductie van 1,0 tot 0,5 Mton en daarmee ambitieuzer dan voorgaande afspraken, zoals in het coalitieakkoord. Het definitieve restemissiedoel wordt in het voorjaar van 2023 bepaald, wanneer een aantal nog ontbrekende maatregelen is uitgewerkt.

Het convenant bevat maatregelen en de inzet van de partijen om het beoogde doel te halen. Dat gebeurt door stimulerende maatregelen, zoals subsidies, infrastructuur, gebiedsgerichte aanpak via de Greenports, het programma Kas als Energiebron voor R&D en kennisuitwisseling. En door maatregelen zoals verdere beprijzing van CO2-emissie door aanpassing van de energiebelasting, het verbeteren van het CO2-sectorsysteem na 2024 met een individuele prikkel en het verplichten van energiebesparende maatregelen, die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.

Dit convenant is een vervolg op eerdere Meerjarenafspraken waarin het programma Kas als Energiebron de kern vormde.

Reacties ((geen reacties geplaatst))

Nog geen reactie geplaatst

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.