De Maasdijk niet meer nodig voor veiligheid

door HH Delfland

Maasdijk 17.12.2014 - De colleges van de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland stellen Provinciale Staten (PS)

en de Verenigde Vergadering (VV)voor de Maasdijk niet langer aan te wijzen als waterkering. De zeewering en de Delflandsedijk langs de Nieuwe Waterweg moeten voldoen aan strenge eisen. Daarmee is het gebied uitstekend beschermd tegen overstromingen. De Maasdijk heeft in het beperken van de gevolgen van een overstroming weinig toegevoegde waarde.

De provincie is in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland in 2013 gestart met het onderzoek voor de Maasdijk. De Maasdijk keert geen water meer en fungeert nu als het ware als een tussendeur. Uit onderzoek naar aanleiding van nieuwe normen voor de primaire keringen blijkt dat de veiligheid van dit gebied zit in de voordeur, namelijk de zeewering en de dijk direct langs de Nieuwe Waterweg. Daardoor hoeft de Maasdijk geen functie als waterkering meer te hebben.

Toekomstig beheer

Op dit moment wordt de Maasdijk beheerd als een waterkering. De Maasdijk is in stand gehouden om de gevolgen van een eventuele dijkdoorbraak te kunnen beperken. Dit betekent dat beheer, onderhoud en investeringen plaatsvinden om de kering in stand te houden. De waterkerende functie is slechts 1 aspect van de dijk. De dijk is drager van de weg, fungeert als peilscheiding voor het water en is een belangrijk landschappelijk element.

Nieuwe benadering
Meer kennis van de conditie van de keringen en mogelijke gevolgen waren aanleiding om de wijze van normering ingrijpend te veranderen. In de nieuwe normering wordt de hoogte en sterkte van de dijk gebaseerd op een risicobenadering: de kans op een overstroming en het gevolg van een overstroming bepalen samen de hoogte van de norm.Met de Deltabeslissingen heeft de Tweede Kamer in oktober 2014 de nieuwe normering van de waterkeringen in Nederland vastgesteld. De nieuwe normen zijn de aanleiding tot onderzoek naar de bijdrage van binnendijken aan de waterveiligheid in Zuid-Holland. Naast de Maasdijk worden ook gelijksoortige keringen in de provincie Zuid-Holland nader bekeken. Dit onderzoek loopt nog.

Ontwikkelingen
Door alleen nog te investeren in de primaire waterkering willen beide overheden doelmatiger omgaan met belastinggeld, zeker nu blijkt dat de Maasdijk niet nodig is voor de veiligheid. De huidige functie van de Maasdijk betekent nu nog extra eisen en daarmee hogere kosten voor projecten als aan de aanleg van woonwijk Wilgenrijk en verkeersknooppunt Westerlee.

Besluitvorming
|De VV bespreekt het voorstel in december en PS bespreken het voorstel in januari 2015. Op basis van de reactie van PS en VV wordt vervolgens een voorstel tot wijziging van de Waterverordening Zuid-Holland gemaakt. Hierin worden wijzigingsvoorstellen voor meerdere binnenkeringen opgenomen. Over dit voorstel worden betrokken overheden geraadpleegd. Het Hoogheemraadschap van Delfland maakt tegelijkertijd een voorstel om de Maasdijk uit de Legger - de kaart waarop de begrenzing van de waterkeringen zijn aangegeven - te halen. In het de eerste helft van 2015 zal het ontwerpbesluit tot wijziging van de Waterverordening door de provincie ter inzage worden gelegd en de ontwerp-Leggerwijziging door het hoogheemraadschap ter inzage worden gelegd. De definitieve vaststelling door PS en VV staat gepland voor halverwege 2015.