De zesde uitstervingsgolf op aarde! 3/7

Aad van Uffelen

Westland 12.09.2018 - Wat wordt (in het klimaatakkoord) bedoeld met ''het klimaat'' over welk klimaat heeft men het dan, is er een ideaal klimaat en is dat voor iedereen hetzelfde?

Veel politici en (gesubsidieerde) wetenschappers zeggen dat het klimaat verandert. Dat is nog waar ook, want sinds de aarde bestaat, 4.6 miljard jaar geleden, verandert het klimaat constant en zal dat blijven doen. Klimaatverandering is blijkbaar een stabiele factor op de aarde. En er is ook een soort natuurlijke thermostaat.

Klimaatverandering heeft afgelopen miljarden jaren tot flinke veranderingen geleid, maar telkens kwam de aarde weer tot een zeker evenwicht, al duurde dat soms miljoenen jaren. Is dat evenwicht nu zoek, zo ja, hoe komt dat en wat moet je doen om het te herstellen, zo dat al kan? Is het de schuld van de mens dat het klimaat nu (sneller) verandert of zijn er (ook) andere oorzaken, zo ja welke?

Overlast in Maassluis door zwavelgeur

Economie is gebaseerd op groei, méér winst, méér banen, méér consumeren. De Club van Rome (1972) en ook Prof. Jaap van Duijn zeiden al jaren geleden dat een groei-economie niet eindeloos kan doorgaan. Het boek De Schuldenberg is hierin treffend. Er is einde aan groei en een grens aan de hoeveelheid mensen op aarde. De klimaatindustrie draait desondanks overuren voor  nog meer groei, dat valt niet met elkaar te rijmen! Economie zou veel meer een middel moeten zijn om ''samen'' vooruit te komen, een pad naar niet ''meer'' maar beter!

Kan je de toekomst van de mens veilig stellen als we fundamenteel naar een ander economisch model gaan zoals de ''betekeniseconomie'' of het ''donutmodel'' van Kate Raworth? Kan het met een eerlijkere verdeling?
Het gaat bij de huidige klimaathype niet om het klimaat te redden, maar de economie, dat is wel duidelijk. Het klimaat redden is onmogelijk, de mens redden is misschien haalbaar. Dus wat redden we eigenlijk en als we ''het'' hebben gered, hoe gaan we dan verder?

De invloed van het klimaatakkoord
Wat is de invloed van het Nederlandse Klimaatakkoord op het klimaat van de aarde? Als alle maatregelen uit het Nederlandse klimaatakkoord en dus de energietransitie worden uitgevoerd, hoeveel daalt dan de temperatuur op aarde of hoeveel minder stijgt de temperatuur van het klimaat? Men zegt dat dit slechts 0.0003 graden C is? Dus er zijn honderden miljarden nodig voor 0.0003 gr C. De zee en het land worden vol gezet met windmolens en zonnepanelen. Intussen  doen we niets aan de echte problematiek; overbevolking, overconsumptie, verspilling en vervuiling. Toerisme (vooral vliegreizen) is een van de grootste bronnen van vervuiling en klimaatzorg, maar die goudmijn offeren we niet op voor het klimaat. En wat doen andere landen, want alleen Nederland kan het klimaat en de mensheid niet redden.

Het klimaatakkoord met de energietransitie als belangrijkste pijler, wordt door bijna iedereen gehanteerd als een uniek verdienmodel voor woningaanpassing, isolatie, warmtepomp, warmtenet, geothermie en zo voort. Het is primair een banenmachine en een goudmijn voor het bedrijfsleven. We struikelen al over: groene consultants, transitieversnellers, energielobbyisten, duurzaamheidadviseurs,  klimaatwetenschappers, belanghebbenden en veel ''valse profeten''. Het zijn de subsidiekrijgers en bedrijven die de motor zijn achter de energietransitie. Wantrouwen is dus op zijn plaats, ook voor de producten die ze aanbieden!

Een stukje geschiedenis dan maar:

Al  4.6 miljard jaar ontwikkelt het klimaat zich op aarde. Ooit was er alleen maar oersoep, nu zijn er continenten, die na ontelbare tijden min of meer tot stilstand zijn gekomen. Ooit was er geen water, toen vielen er ijsplaneten op de aarde waardoor hier water kwam. Ooit was er geen zuurstof, nu wel, ooit waren er ijstijden en tropische tijden, mede afhankelijk van waar de aardschollen zich bevonden. Ooit waren er nog geen zoogdieren, geen zaadplanten, geen insecten, geen vogels, geen mensen, nu wel.

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Toekomst_van_de_Aarde

Ooit was de gemiddelde temperatuur op aarde meer dan 22 graden, nu ca. 14.5 graden. Dr. Patrick Moore,  oprichter van Greenpeace, noemt deze tijd een ''interglacial  age'' tussen de ijstijden. Er komt dus een nieuwe ijstijd aan en dat zeggen meer wetenschappers!

https://www.usgs.gov/faqs/how-long-can-we-expect-present-interglacial-period-last?qt-news_science_products=0#qt-news_science_products

20.000 jaar geleden tijdens de laatste ijstijd, kon je van Nederland naar Engeland lopen en lag de Noordzee deels droog, liepen er hier wolharige neushoorns, wolven en mammoeten, sindsdien is de zee ca. 90 meter gestegen en stijgt nog steeds... dat gaat dus op en neer.  Alleen wonen er nu veel mensen in lage kustgebieden en dat is niet zo handig. Nederland is inmiddels ook al vele meters gedaald en daalt nog steeds. In de veen- en kleigebieden zelfs al 10 meter! Oxidatie van veen is een belangrijke oorzaak van CO2 uitstoot.

https://wetenschap.infonu.nl/natuurverschijnselen/98835-de-geschiedenis-van-de-ijstijd.html

https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bodemdaling/

Ooit waren er nog geen mensen, sinds 50.00 jaar krioelen ze over de aarde, vooral de laatste 100 jaar zijn rampzalig zoveel mensen er de aarde bevolken en er komen er nog miljarden meer aan. Dit lijkt het echte probleem te zijn en de mens bedreigt daarmee zijn eigen voortbestaan; overbevolking van een soort leidt altijd tot ondergang.
Doordat miljarden mensen wonen, eten, kopen, reizen en verspillen, wordt de aarde geplunderd, de zee leeg gevist, de oerbossen gekapt, de lucht, de bodem en de zee vervuild. Deze aanslag op de aarde wordt alsmaar groter. Het probleem van te veel mensen op aarde wordt niet aangepakt met kimaatakkoorden. Er zijn zelfs landen en religies die mensen stimuleren nog meer kinderen te maken!

Een globaal tijdverhaal:

          De aarde was ruim 4 miljard jaar geleden een slijmerige massa en klontering van gassen

          De aarde werd gebombardeerd met ijskometen waar de zee uit ontstond.

          Door afkoeling en uitstoot van vulkanen ontstond een atmosfeer en een dampkring.

          De dampkring stabiliseert het klimaat. En houdt de temperatuur op gemiddeld ca. 15 graden. Een soort deken om de aarde dus.

          De dampkring is opgebouwd uit vier lagen: de troposfeer, de stratosfeer, de mesosfeer en de ionosfeer. In de troposfeer vindt ''het weer'' plaats.

          2.5 miljard jaar geleden ontstaan kleine continenten, ze drijven in de soep.

          500 miljoen jr. geleden, aardplaten ontstaan op de Zuidpool.

          Cambrium 400 miljoen jr. geleden. Nederland lag waar nu Argentinië ligt.

          In het begin waren er eencelligen, toen kwamen er algen en wieren.

          Algen en wieren zijn de echte waterplanten.  Daarna kwamen de landplanten. Wat wij als waterplanten zien zijn landplanten die weer in het water zijn gaan wonen.

          Het duurde 3 miljard jaar van eencelligen tot de eerste oer landplanten.

          Landdieren kwamen pas na de landplanten, logisch want ze moesten wat te eten hebben.

           Ongeveer 450 miljoen jaar geleden zijn de eerste planten ontstaan. Zij evolueerden uit wieren  en algen. Maar algen groeien niet alleen in zee, maar ook op land.

          Koolzuur is een broeikasgas dat, als er voldoende van in de atmosfeer zit, zorgt het dat de temperatuur op aarde niet te laag wordt. Zit er te weinig koolzuur in de atmosfeer dan kan er een ijstijd ontstaan met als gevolg het uitsterven van allerlei dieren en planten.

          3 miljard jaar geleden ontstaan zuurstofproducerende bacteriën, later algen, planten en bomen die ook zuurstof maken. Dat heeft leven op aarde mogelijk gemaakt.

          Devoon, 360 miljoen jaar, eerste bossen ontstaan, primitieve planten.

          Carboon, 300 miljoen jaar, NL ligt op de evenaar, klam en heet, reuzenpaardenstaarten domineren, eerste ijs op de polen ontstaat.

          Perm, 275 miljoen jaar, NL lag waar nu Sahara ligt. Desolaat.

          Zoutkorsten in witte en grijze tinten bedekken de bodem, slechts onderbroken door windribbels van rood woestijnzand. Geen teken van leven, niet eens een spoor.

          Tijdens het Perm was Nederland onderdeel van een grote zoutwoestijn. Dit zoutbekken lag onder zeeniveau en meermaals overspoelde de zee het land.

          Na verdamping in het verzengende woestijnklimaat bleef weer een laagje zout achter.  De Permafzettingen vormen tweehonderdvijftig miljoen jaar na dato de bron voor ons keukenzout en herbergen tevens ons aardgas.

          200 miljoen jr. geleden een Ramp, 95 % zeeleven en 70 % landdieren gaan dood.
Opkomst reptielen, dinosauriërs en bedektzadige planten.

          Jura, 150 miljoen jr. geleden, poolkappen smelten, eerste vogels ontstaan.NL bedekt door water. Later droger en er ontstaan bossen. De kust lag langs onze huidige zuidgrens.

          Krijt, 145 - 65 miljoen jr. geleden eerste bloemplanten ontstaan, insecten komen op.

          Door een meteorieteninslag 66 miljoen jaar geleden, gingen de grote dieren als dino’s dood, tijdperk van zoogdieren begint.

          Paleoceen, 66-55 miljoen jr. geleden, NL waar nu Spanje ligt, bedekt door tropische zee.

          Vroeg pleistoceen, 1.8 miljoen jr. geleden, warm en vochtig, de komst van ijstijden, zeespiegel daalde 100 meter. De Maas, Rijn en Schelde namen werk van Eridanos over.
De oermens komt uit Afrika naar Europa.

          200.000 jr. geleden, NL nog subtropisch. 40.000 jr. geleden liepen hier nog grote beesten rond, tijdperk van de jagers.

          2.4 miljoen jr. geleden in het begin van het Pleistoceen bestond NL nog niet. De kust liep bij Limburg. Het zeeniveau was toen meer dan 150 m hoger dan nu. De bodem lag veel lager.

          Laat Pleistoceen met een warmer Emien als tussentijd tussen ijstijden.

          Door afzettingen via rivieren ontstond NL. Vooral via de Eridanos, de Rijn en de Maas. Hun loop is vaak veranderd.

          Pleistocene afzettingen liggen in Westland ca. 20 m lager; steunpunt voor heipalen.

          Om de 100.000 jaar was er een ijstijd.

          Weichsellien, laatste ijstijd was 10.000 jr. geleden. Zeespiegel 80 m lager dan nu. Wolharige neushoorn, wolf, wisent, bison, rendieren, paarden… Je kon nog naar Engeland lopen.

          De eerste mensen verschenen 125.000 jaar geleden op aarde de Homo sapiens (mogelijk ruim 200.000 jaar) Hun voorvaderen verschenen ca. 4 miljoen jaar geleden in Kenia, de Australopithecus anamensis. 25.000 jaar voor Chr. verschenen de eerste mensen in Nederland.

          Holoceen, ca. 11.000 jaar geleden. Mens wordt dominator over de aarde. NL krijgt vorm. In het holoceen, 10.000 jaar geleden bestond Westland niet. Zee stijgt door smelten van ijs, stuifduinen en strandwallen ontstaan, net als klei en veengronden.

          6000 jaar geleden eerste mensen in het kustgebied. NL transformeert van bos en moerasgebied naar kunstmatig landschap.

          4500 v Chr. Neolithicum zeespiegel bereikt zijn huidige stand.

          3400 v Chr. bewoning op droge kustdelen.

          Dieren als de wolf, oeros, bruine beer en everzwijn worden uitgeroeid door bejaging en bossen worden gekapt met scherpe stenen bijlen.

          Bronstijd, 2000 tot 800 v Chr., de Nederlandse kust ontwikkelt zich bossen worden gekapt.

          225 v Chr. Late IJzertijd. De Rijn verlegde zijn loop naar de Maasmond. Overstromingen, veenmeren, moeras, kleikwelder.

          700 na Chr. Het Westen van NL (Westland waar ik woon...) wordt door natuurgeweld vernield.  Pas een paar honderd jaar later wordt de streek opnieuw bewoond een nieuwe immigratiestroom komt op gang, Naaldwijk ligt nog aan zee, Ter Heijde verdwijnt 3 x in zee door kusterosie.

          1740 begin van de industriële revolutie.

          Koningin Wilhelmina roept in 1950 op te emigreren, Nederland was vol met 10 miljoen inwoners. https://gerard1945.wordpress.com/2015/10/02/nederland-was-te-vol/

          2018 al 7.5 miljard mensen op aarde.

 

Overpopulatie en toenemende wereldbevolking leidt tot grootschalig uitsterven. De zesde uitstervingsgolf is gaande en deze gaat erg snel. Dieren, insecten, vogels en planten verdwijnen vooral omdat de mens hun leefomgeving verwoest. Onder andere door vervuiling, gif, kunstmest en klimaatverandering. Mensen kappen bossen en eisen land en zee op voor hun eigen expansie en voedselproductie, voor  de natuur is geen plaats meer. Natuur die er nog is moet zo nodig economisch worden uitgebuit voor recreatie.

De zes uitstervingsgolven op aarde:

433 miljoen jaar geleden door een ijstijd, wat een klimaatverandering tot gevolg had;
360 mlj. jr. geleden door klimaatverandering;
250 mlj. jr. geleden door vulkaanuitbarstingen;
200 mlj. jr. geleden door vulkaanuitbarstingen;
66 mlj. jr. geleden klimaatverandering door meteorietinslag; uitsterven van de dinosaurussen; De zesde is nu gaande... en wordt door de mens veroorzaakt.

Er is een Rode Lijst met soorten die op aarde nu uitsterven. De rode lijst van IUCN (International Union for Conservation of Nature) geeft nu ca. 25.000 soorten planten, dieren, insecten en vogels aan die verdwijnen.

Om uitsterven van soorten te voorkomen moet volgens wetenschappers het volgende gebeuren: betere wetten om natuur te beschermen, aanleg van nieuwe bossen en wilde natuur, de zee beschermen tegen leegvissen, stoppen met gifgebruik in de landbouw, stoppen met vervuiling van bodem, lucht en water. We hebben nog maar ca. 25 jaar om grootschalige uitsterving te voorkomen! We zullen het dus echt anders moeten gaan doen...

https://nos.nl/op3/artikel/2182871-de-volgende-uitstervingsgolf-van-dieren-is-al-begonnen.html

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/19/regeerakkoord-helpt-klimaat-met-00003-graden-13584998-a1578000

https://www.scientias.nl/aarde-pompte-ooit-twee-keer-zoveel-co2-de-lucht/

Lees verder in deel 4

Zie voor alle gebruikte bronnen, deel 7

Hier de link naar de delen 1 en 2

Aad van Uffelen