Delflands waterkwaliteit stagneert

Hoogheemraadschap Delfland

Westlanden 26.05.2016 - Onze waterkwaliteit is nog niet goed. Dat blijkt uit de pas verschenen Waterkwaliteitsrapportage 2015. Vooral in glastuinbouwgebieden

moeten nog grote stappen worden gezet. Lokaal worden gelukkig wel al enkele grote slagen gemaakt door intensieve samenwerking tussen tuinders en Delfland.

Er is de afgelopen jaren, in gezamenlijkheid hard gewerkt, maar de resultaten blijven achter. Een tandje erbij is dus echt noodzakelijk om de wettelijke doelen te halen!

College voor behoud kwijtscheldingsprocedure bij Delfland

Dat het water nog niet schoon genoeg is, wordt veroorzaakt door stikstof, fosfaat en bestrijdingsmiddelen in het water. Toch zijn er uitzonderingen: op lokaal niveau is wel enige waterkwaliteitsverbetering zichtbaar.

De hoogste overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen zijn gemeten in glastuinbouwpolders. Bijna alle glastuinbouwbedrijven zijn aangesloten op de riolering, maar de gemiddelde concentratie van de verontreinigingen in de sloot is niet gedaald. Het aantal aangetroffen bestrijdingsmiddelen is zelfs toegenomen.

Aanpak per glastuinbouwpolder

Delfland werkt samen met de glastuinbouwgemeenten, LTO Glaskracht en de individuele tuinders om lozingen vanuit de glastuinbouw terug te dringen. Per polder wordt er met peilbuizen extra gemeten en gecontroleerd, zelfs met infraroodcamera’s. Een Delflandse handhaver loopt samen met een tuinder het gehele watersysteem van de kas na en geeft tips en aanbevelingen. LTO Glaskracht organiseert hiervoor speciale informatieavonden. Uiteindelijk moeten de tuinders natuurlijk zelf regelmatig een rondje door en om hun kas lopen om alles goed in de gaten te houden. Daarbij gaat het niet zozeer om de techniek, maar is vooral adequaat gedrag van belang. Als dat niet gebeurt en er wordt een lozing geconstateerd, dan wordt de tuinder hiervoor verantwoordelijk gehouden.

Ook de verschillende gemeenten hebben een belangrijke rol: zij handhaven op de riolering. Belangrijk, want het afvalwater uit de verschillende kassen moet uiteindelijk afgevoerd worden via het riool en niet via de sloot.

Naast de gezamenlijke aanpak onderneemt Delfland ook op eigen titel actie om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo brengen we relatief schoon water uit het Brielse Meer in ons gebied om ons water te schoon te spoelen. Dit is echter relatief dure tijdelijke maatregel. Omdat Delfland er eigenlijk naar streeft om de waterkwaliteit duurzaam te verbeteren.

Schoon en gezond water, ook belangrijk voor de glastuinbouw

Natuurlijk is schoon en gezond water in sloten, kanalen en plassen voor iedereen belangrijk: voor planten en dieren, voor burgers en bedrijven. De tuinbouwsector heeft ook een belang vanwege het duurzaamheidsimago, het toelatingsbeleid van bestrijdingsmiddelen dat landelijk onder druk staat en het belang van eerlijke concurrentie tussen de glastuinbouwondernemers . Als iedereen zich aan wet- en regelgeving houdt, zijn de concurrentieverhoudingen gelijk.

Samen aan de slag: er moet een tandje bij!

Delfland spreekt met gemeenten en LTO onder het Afsprakenkader Emissieloze kas af wie wat doet en wanneer. Onder meer over de uitbreiding van de aanpak per polder door gebiedsgericht te monitoren en te handhaven totdat alle polders doorgelicht zijn. En daarna volgt een nazorg traject. Gemeenten hebben daarin een rol bij het handhaven van een goede aansluiting op het riool, LTO Glaskracht heeft een rol bij de communicatie en bewustwording onder de tuinders want waterbewustzijn en naleefgedrag is essentieel om de waterstromen uit de kas te sluiten en om te voldoen aan de aanstaande zuiveringsplicht.

De komende weken zal Delfland de resultaten van de waterkwaliteitsrapportage toelichten bij de verschillende gemeenten en op waterdagen voor de tuinders.