Discussienota windenergie moeilijk op gang

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/05/2013 21:07 - Gewijzigd op 15/05/2013 21:16

Westland 15.05.2013 - Dat is de strekking van de uitkomst van de behandeling van het collegestuk waarin de discussie over al dan niet toepassen van grootschalige windenergie in Westland in de commissie EFO (Economische Zaken, Financiën en Organisatie) van 14 mei jl.  

Op de inbreng van LPF-Westland, WV-Leo20 en CU/SGP na, was er vooral een wat matte houding over de behoefte van grootschalige windenergie. Wel spraken veel fracties zich uit dat Westland met zijn dichte bebouwing van woningen en bedrijven, zich eigenlijk niet leent voor grote windmolens. Daarbij komt dat de ambitie die het college heeft opgetekend, laten zien dat je met een windmolen duurzaamheid omarmt, vooral als symboolpolitiek moet worden gezien.

In geen enkel stuk van de landelijke overheid staat immers dat je duurzaamheiddoelstellingen alleen met wind kan vervullen. Neem daarbij al de 800 MW aan WKK’s en de aardwarmteprojecten die in Westland opgestart zijn en je ziet gelijk dat onze gemeente al ver voor loopt in duurzaamheid, ook zonder windmolens.

Een ander punt is ook de wetgeving en regels op het gebied van plaatsing van windmolens op land. Steeds vaker worden lokale overheden teruggefloten door bestuursrechters of de Raad van State als het gaat om zogenaamde solitaire windmolens in bewoond gebied. De provincie Noord-Holland heeft bijvoorbeeld recent al het besluit genomen dat deze alleenstaande molens helemaal niet meer zijn toegestaan.

Daarbij is ook de landelijke overheid bezig windenergie te concentreren op die plekken waar de minste overlast of protest te verwachten valt, op zee of op open vlaktes zoals bij de Waterweg of Europoort. De raad mocht van dhr. Bouwman uit Heenweg de dag voor de commissiebehandeling een stuk ontvangen (ondersteund door een handtekeningenlijst met 150 handtekeningen) die overduidelijk aangeeft wat de werkelijke feiten zijn als het gaat over hoe de windenergie wordt toegepast en welke non-argumenten bijvoorbeeld Natures Pride en de Prominentgroep hanteren.

Neem daarbij nog eens de constatering die door iedereen gemaakt wordt, namelijk dat windmolens zonder overheidssubsidie niet kunnen draaien en je weet dat je voor de lange termijn de verkeerde keuzes maakt als het gaat over de toepassing van grootschalige windenergie.

LPF-Westland is ook over dit onderwerp altijd meer dan duidelijk geweest. Vanwege de overlast (geluid, slagschaduw) de inefficiënte wijze van energiewinning via wind en de ruimtelijke aspecten, vinden wij grootschalige windturbines in Westland onnodig en ongewenst. De wethouder gaf naar aanleiding van de matige discussie, maar wel op basis van de reacties van de diverse fracties aan, dit punt nog eens goed te gaan bekijken en daar later nog  op terug te komen. Het woordelijk verslag en de geluidsopnamen van deze commissiebehandeling zal binnenkort ter beschikking komen via de website van de gemeente.

 

Fractie LPF-Westland