Doorstart van project Boomawatering

Geplaatst door Westlanders.nu op 11/04/2013 10:55 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 11.04.2013 - Het project Boomawatering krijgt een doorstart. De gemeente Westland, het Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Glaskracht en ondernemers hebben een nieuwe koers uitgezet om dit glastuinbouwgebied, dat ligt tussen Monster en Poeldijk, te moderniseren.  

De gemeente richt zich op het oplossen van knelpunten en is niet langer verantwoordelijk voor de herstructurering. Hoogste prioriteit heeft het realiseren van een goede ontsluiting van het gebied via de Van Ruijvenlaan. De werkzaamheden hiervoor starten eind 2013.

Het gebied Boomawatering is 235 hectare groot en sterk verrommeld. Zowel de ondernemers als de overheden zijn van mening dat het toe is aan een ingrijpende modernisering. In 2007 werd hiervoor een plan opgesteld. Voor dit plan werd een Rijksbijdrage van € 6,9 miljoen toegezegd. De gemeente stelde een krediet beschikbaar van € 7,23 miljoen.

Veranderde marktomstandigheden, nieuwe inzichten en te weinig dynamiek in het project maakten het nodig het plan aan te passen. In een gebiedsprogramma hebben de betrokken partijen aangegeven hoe zij invulling gaan geven aan de opgave om de Boomawatering te veranderen in een modern en duurzaam glastuinbouwgebied. Een gebiedsbemiddelaar gaat aan de slag om te bezien hoe de modernisering met de ondernemers kan worden versneld en tegelijkertijd de doelen uit het gebiedsprogramma gehaald worden. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het uitplaatsen van woningen en het oplossen van verkeersknelpunten.

Budget is bepalend

Was het project Boomawatering voorheen een gemeentelijk project, nu is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, waterschap, LTO Glaskracht en ondernemers. Er worden alleen ingrepen uitgevoerd waar daadwerkelijk geld voor is. De gemeentelijke bijdrage wordt dan ook niet verhoogd. De partijen gaan samen op zoek naar aanvullende middelen om alle gewenste maatregelen te kunnen uitvoeren. Het project wordt in 2018 afgerond en niet, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, in 2013.

Waterberging

Naast het oplossen van verkeersknelpunten wordt er in het gebied één extra berging voor oppervlaktewater en piekberging gerealiseerd. Meer extra berging is niet langer noodzakelijk. Wel zal de loop van bepaalde waterwegen worden veranderd als zij een belemmering vormen voor de herstructurering. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Booma.