Gemeente € 1,7 miljoen kwijt aan vervoerskosten WMO in 2012

Progressief Westland

Westland 28.01.2014 - De fractie van Progressief Westland heeft B&W vragen gesteld over de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ en...

over bepalingen die, ten aanzien van de zogenoemde vervoersvoorziening, zijn opgenomen in de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Westland 2013’. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw ‘Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad’, beantwoorden wij deze vragen als volgt: 

Vraag 1. Is het beroep dat op de verordening wordt gedaan volgens verwachting?

Antwoord

Op 1 januari 2013 deden 1855 Westlanders een beroep op de gemeente voor een vervoerkostenvergoeding. In 2012 werd daadwerkelijk 1,7 miljoen aan beschikkingen afgegeven. Daarvan werd ruim 9 ton door gebruikers gedeclareerd. Toegekende bedragen werden dus lang niet altijd benut. In de eerste helft van 2013 werd 8 ton toegekend en ruim 4 ton daadwerkelijk gedeclareerd. Bijna 200 gebruikers declareerden nooit en een deel van de gebruikers declareerden incidenteel.

In de periode 1 januari t/m 30 juni 2013 zijn alle gebruikers benaderd en geherindiceerd. De verwachting was dat 75 % van de gebruikers een Regiotaxi-pas zouden ontvangen. Voor een klein deel van de gebruikers is toekenning van een Regiotaxi-pas een onvoldoende compensatie. Voor hen wordt het verstrekken van een financiële vervoerskostenvergoeding gehandhaafd.

Resultaat na de herindicatie was dat 1361 Westlanders een Regiotaxi-pas kregen toegekend met recht op vervoer over 1700 kilometer tegen het OV-tarief (€ 0,65 per zone), voor tussen de 10 en 25 personen bleef de financiële vergoeding gehandhaafd.

Vraag 2.

Worden de gestelde maatschappelijke doelen in voldoende mate bereikt?

Antwoord

Doelstelling zoals verwoord in het beleidskader 2013-2016 is dat er meer beroep gedaan zou worden op de eigen kracht van burgers en hun netwerk maar dat ook een kwalitatief goed alternatief wordt geboden. Maatschappelijk doel van een Wmo-vervoersvoorziening is dat mensen die niet zelf hun vervoer kunnen regelen zich toch lokaal kunnen blijven verplaatsen en zo deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. 

Er zijn mogelijkheden in het Westland om zelf je vervoer te regelen; het Openbaar vervoer, Regiotaxi, Plusbus, Rolbus. Om mensen hierover te informeren heeft de gemeente de krantenartikelen, de WOS-uitzending en de informatiemarkten in het kader van “Op weg in Westland” van harte ondersteund. “Op weg in Westland” was een initiatief van de gezamenlijke cliëntenorganisaties (Platform Gehandicapten Westland, Seniorenadviesraad Westland, Sien/Platform VG en Doel).   

Zie voor wat betreft het bereiken van de doelen ook het antwoord op vraag 9.

Vraag 3.

Verwacht het college over- of onderschrijdingen van het budget dat voor de verordening  conform de Wmo is gereserveerd?

Antwoord

Voor vervoer is in 2013 een onderschrijding van de raming. De jaarrekening zal later dit jaar hier inzicht in bieden. De laatste maanden van 2013 laten een toename van gebruik Regiotaxi in Westland zien. Op basis van opgedane ervaring met Regiotaxi in andere gemeente, is het reëel te verwachten dat ook in de gemeente Westland de toegekende budgetten/aantal zones niet door iedereen volledig benut zal worden.

Mensen die voor het eerst een Regiotaxi-pas kregen toegekend, moeten de weg nog leren kennen. Op basis van ervaringen van gemeenten in de regio wordt verwacht dat het gebruikt in de komende jaren zal toenemen. Er wordt niet verwacht dat dit zal leiden tot overschrijdingen. Wij houden vast aan het uitgangspunt dat WMO-middelen beschikbaar blijven voor WMO.

Vraag 4.

Zijn er aanvragers door de veranderingen die met deze verordening werden doorgevoerd in de problemen gekomen?

Antwoord

Door een zorgvuldige indicatiestelling en het inwinnen van medisch advies is geprobeerd om problemen bij gebruikers tot een minimum te beperken. Anderzijds zijn we ons ervan bewust dat iedere verandering, m.n. bij ouderen en mensen met een beperking, ingrijpend kan zijn.

Een enkele gebruiker gaf aan dat door de beëindiging van de vervoersvoorziening in geld, familie of kennissen niet meer bereid zijn om te rijden.

Voor enkele cliënten die begeleiding nodig hebben bij het vervoer vormt reizen met de Regiotaxi een probleem. In die gevallen werd om medisch advies gevraagd.

Een probleem dat zich incidenteel voordoet is dat door de beëindiging van de financiële vergoeding mensen aangeven dat het aanhouden van de eigen auto een probleem wordt. Doel van de vervoersvoorziening is niet het subsidiëren van de eigen auto. Wanneer het duidelijk is dat er een compensatie vraag ligt en een eigen auto echt de enige mogelijke vervoersmogelijkheid is dan kennen wij een financiële vergoeding toe.

Vraag 5.

Speelt de groep (jonggehandicapte) bewoners van Westerhonk een significante rol?

Antwoord

Vanuit het Westerhonk hebben ons inderdaad signalen bereikt over gevolgen van de beleidswijzigingen. Wij zijn daarom in gesprek gegaan met een vertegenwoordiging van de bewoners en hebben het beleid nader kunnen toelichten.

Over de evaluatie - en de effecten van het gewijzigde beleid het volgende: bij de jaarlijkse benchmark van de SGBO zal extra worden ingezoomd op nieuw beleid. Ook bepalingen over de vervoersvoorziening uit de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Westland 2013 vallen daarbinnen. Wij zullen deze gegevens met u delen zodra ze beschikbaar zijn.

Vraag 6.

In hoeveel gevallen moest maatwerk worden toegepast en waaruit bestond dat?

Antwoord

13 personen behielden het recht op een financiële vergoeding,

22 personen kregen op verzoek een indicatie voor individueel vervoer per Regiotaxi,

61 personen kregen op verzoek een indicatie voor vervoer per Regiotaxi onder begeleiding (zij kunnen zonder begeleiding geen gebruik maken van de Regiotaxi),

12 personen kregen op verzoek een indicatie voor vervoer “voorin” de Regiotaxi.

Vraag 7.

Hoeveel aanvragen hebben beroep aangetekend tegen de beslissing die zij ontvingen op hun aanvraag?

Antwoord

Er werden 47 bezwaarschriften ingediend op 1750 besluiten (2,7%).

Vraag 8

Zijn al deze beroepszaken behandeld of zijn er beroepszaken ingetrokken n.a.v. gewijzigde besluiten?

Antwoord

Van de 47 ingediende bezwaarschriften:

zijn 18 bezwaarschriften na overleg en uitleg ingetrokken, 2 bezwaarschriften leidden na overleg en uitleg tot een nieuw besluit, 2 bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard.

Zo zijn uiteindelijk 25 bezwaarschriften aan de bezwaarcommissie voorgelegd. Hiervan zijn 21 bezwaarschriften ongegrond verklaard en 4 bezwaarschriften zijn nog niet afgehandeld i.v.m. nader onderzoek/advies).


Vraag 9

Is de uitvoering van “de vervoersvoorziening” voor het college nog aanleiding om te bezien of de verordening of de uitvoering daarvan moet worden bijgesteld?   

Antwoord

De in de verordening opgenomen “vervoersvoorziening” geldt voor nieuwe aanvragen vanaf

1 januari 2013. Burgers die op 1 januari al een vervoersvoorziening hadden zijn in het eerste halfjaar van 2013 geherindiceerd. Voor hen gold een overgangsregeling en ging de nieuwe regeling op 1 juli 2013 in. Er is dus pas een half jaar ervaring opgedaan met de nieuwe regeling.

Met de invoering van de nieuwe regeling deden de consulenten van het team Zorg ervaring op met het bieden van ondersteuning op maat en met keukentafelgesprekken. De trainingen die zij daarvoor hebben gevolgd zullen een vervolg krijgen. Anderzijds liet de Wmo-verordening voldoende ruimte voor maatwerk, beoordeling en toekenning van vervoersvoorzieningen door consulenten.

In de jaarlijkse SGBO onderzoeken over gebruik en resultaten (benchmark) van de Wmo zal de invoering van nieuw beleid een eerste trend van ontwikkelingen in het Westland laten zien. De resultaten zijn voor ons nog geen aanleiding om de verordening of de uitvoering daarvan bij te stellen, dat geldt uiteraard voor de huidige taken van de gemeente.

De decentralisaties hebben tot gevolg dat de gemeente ook verantwoordelijk wordt voor vervoer van cliënten naar de dagbesteding. Dat maakt een samenhangende vervoersvoorziening nodig die ondersteuning biedt voor mensen met een beperking, leerlingenvervoer, ABWZ/ Wmo dagbesteding etc. Dit kan op termijn wel leiden tot aanpassing van de verordening.

 Wij verwachten hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                  de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak