Gemeente staat borg voor 27 miljoen bij HVC

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/02/2013 22:40 - Gewijzigd op 13/03/2013 14:36

Westland 13.03.2013 - De fractie LPF Westland heeft het College in een op 15 februari 2013 ontvangen brief vragen gesteld over de financiële situatie met betrekking HVC en de gevolgen voor de aandeelhouders, waaronder de gemeente zelf.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is de gemeente Westland geïnformeerd en als aandeelhouder tijdig geïnformeerd over de schuldpositie van HVC?

Antwoord

Ja, wij krijgen alle stukken die in onze relatie met HVC als verbonden partij zijn afgesproken. Over de schuldpositie van HVC worden wij op de hoogte gehouden, waarbij vooraf bandbreedtes zijn bepaald. In de aandeelhoudersvergadering van juli 2012 is de jaarrekening van 2011 besproken en is door HVC een reeks van maatregelen aangekondigd, waaronder een ombuigingsprogramma van structureel € 19 miljoen dat leidt tot een sluitend meerjarenperspectief. Tevens zijn de consequenties van de overgang van annuïtair naar lineair afschrijven belicht, waardoor het resultaat van HVC over 2011 negatief is uitgevallen.

Vraag 2

In de beantwoording op onze eerder vragen over HVC gaf u aan dat de gemeente niet garant zou staan voor de investeringen in duurzame energie. Ons is uit jaarstukken van HVC niet gebleken dat die stelling ook zo is opgenomen. Kunt u ons concreet aangeven waarop kan worden gebaseerd dat gemeente Westland niet garant staat voor de duurzame investering?

Antwoord

Aandeelhouders van HVC staan hoofdelijk garant voor de investeringen in de type I activiteiten (activiteiten m.b.t. de wettelijke taak afvalbeheer), zoals vastgesteld in de AVA van december 2012. Investeren in Duurzame Energie is voor HVC een belangrijke stap om aan haar bedrijfsdoelstelling te voldoen. Maar, anders dan bij de kernactiviteiten zijn die duurzaamheids-activiteiten facultatief qua participatie. Daarbij garanderen deze participanten de leningen voor investeringen in duurzaamheidsactiviteiten. Gemeente Westland participeert tot op heden niet in duurzame investeringen en staat derhalve ook niet garant voor dergelijke investeringen.

Vraag 3

Is er een scenario beschikbaar voor het geval HVC vanwege financiële perikelen niet meer aan de verplichtingen kan voldoen en is bekend wat de financiële gevolgen in een “worst case” scenario zou kunnen zijn en het schadebedrag voor Westland zou kunnen worden?

Antwoord

Er zijn geen aanwijzingen van een dreigende discontinuïteit. In de plenaire startbijeenkomst “Herijken Strategie” op 30 januari jl. is in dit verband door de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)  geconcludeerd dat HVC onverminderd goed financierbaar is op basis van een beoordeling van de activiteiten en de kasstroom uit contracten. BNG acht de continuïteit van HVC niet in gevaar.

De onderneming bereidt zich, samen met de aandeelhouders, voor op een in economische zin minder gunstige toekomst door logische maatregelen (transitie naar duurzame energie, aanpassing tariefstructuur, ingrijpend bezuinigingsprogramma en de import van restafval uit het buitenland om de capaciteit te benutten). Via het bovengenoemde project “Herijken Strategie” wordt intensief met de aandeelhouders afgestemd. Ook legt men de aandeelhouders bij de financiële meerjarenraming keuzes voor met betrekking tot de financiering.

Alle aandeelhouders gezamenlijk staan garant voor een leningenportefeuille van € 670 miljoen (inclusief de Waterschappen ten aanzien van slibverwerking). Gemeente Westland houdt 130 van de 3311 aandelen en het aandeel van onze gemeente in de garantstelling bedraagt voor 2013 € 27 miljoen. Gezien het eigen vermogen van HVC (€ 87 mln. ultimo 2011) zijn mogelijke risico’s vanuit de exploitatie zeer beperkt.

Vraag 4

Indien de schuldpositie tot operationele aanpassingen zouden kunnen leiden, valt er dan een tariefsverhoging voor de afvalverwerking te verwachten en zijn daarvoor nadere afspraken gemaakt?

Antwoord

Er is geen aanleiding om vanuit de schuldpositie operationele aanpassingen te verwachten. Wel is er een reguliere tariefsverhoging afgesproken waarbij het verwerkingstarief jaarlijks met € 1,-- per ton stijgt. Dit betekent dat de inflatiecorrectie voor de helft wordt toegepast. Het tarief was in 2012 € 75,-- per ton en is per 1 januari 2013 € 76,-- per ton. Deze jaarlijkse tariefsverhoging met € 1,-- per ton is als zodanig opgenomen in de begroting 2013-2016.

Vraag 5

Het college heeft het mandaat aan de aandeelhoudersvergadering van HVC deel te nemen en namens de gemeente Westland te besluiten. Nu er ook nog eens een investering van 58 miljoen euro in de stadsverwarming van Purmerend op stapel staat, is er wederom sprake van een mogelijk financieel risico. Is het college het met onze fractie eens voortaan eerst overleg te hebben met de gemeenteraad alvorens een standpunt te bepalen in dergelijke grote investeringsvraagstukken?

Antwoord

Ja, wij zijn als college bereid om, aanvullend op het aan ons gegeven mandaat, uw raad te betrekken bij dergelijke grote investeringsbeslissingen betreffende participatie van Westland in duurzaamheidsprojecten.

Overigens heeft gemeente Purmerend onlangs aangegeven dat zij afziet van verder onderzoek naar mogelijkheden van participatie door HVC in Stadsverwarming Purmerend (SVP). Purmerend concludeert, op basis van de reacties bij deze bespreking, dat er bij de aandeelhouders onvoldoende draagvlak is voor een risicodragende participatie van HVC in SVP. Een niet-risicodragende participatie is voor Purmerend niet interessant. Om die reden ziet Purmerend af van verder onderzoek naar participatiemogelijkheden van HVC in SVP.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester, 

M. van Beek

J. van der Tak

Mogelijk opnieuw miljoenenstrop voor gemeente

Westland 15.02.2013 - Deze week is uit diverse berichtgevingen naar voren gekomen dat de schuld van afvalverwerker HVC te Alkmaar, waar de gemeente Westland aandeelhouder van is, inmiddels is opgelopen naar 1 miljard euro.

Een en ander was te lezen in het Noord-Hollands dagblad van 12 februari jl. In de beantwoording van de art. 26 vragen van onze fractie van 1,5 jaar geleden over de bemoeienis van HVC bij windmolenparken, stelde het college dat bij de investeringen gedaan in duurzame energie de gemeente niet garant staat. HVC heeft inmiddels 75 miljoen geïnvesteerd in Gemini, een windmolenpark voor de Waddeneilanden, een belang van 75% in “Horizon Energy” (zonnepanelen) en met de overname van 3 vennootschappen zijn ze eigenaar geworden van 3 bestaande windmolenparken.

 

In de jaarstukken van HVC over 2011 komen wij de bovengenoemde zaken niet apart tegen. Dus klopt het wel dat de aandeelhouders hiervoor niet garant staan? Het eigen vermogen is ongeveer 90 miljoen dus als dat de garantstelling is voor de duurzame hobby, dan is de rest van de wankele situatie voor de deelnemende gemeenten / waterschappen. Verder is het vermeldenswaardig dat HVC 25 miljoen euro binnenharkt aan subsidies, ook betaald door de burger en dat men 27 miljoen euro in de boeken wil opnemen als Goodwill.

LPF-Westland maakt zich ernstig zorgen over de financiële situatie bij HVC.
Ontstemd zijn wij vanwege het feit dat wij als Raad niet eerder door het college op de hoogte zijn gesteld van de weinig florissante situatie bij HVC. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat een en ander toch al bekend moest zijn bij het college. HVC is in het verleden door de aandeelhouders (gemeenten en waterschappen) opgericht om binnen het gebied van de aandeelhouders te zorgen voor een efficiënte en betrouwbare afvalverwerking.

Nu is echter gebleken dat HVC haar activiteiten met tal van andere zaken heeft uitgebreid die oorspronkelijk niet tot haar opdracht behoorden, zoals onder andere projecten op het gebied van windmolens en een overname van de Purmerendse stadsverwarming voor 58 miljoen euro. Met de expansie van HVC, gefinancierd met vreemd vermogen wordt het aandeelhouderschap een steeds riskantere aangelegenheid. Het bedrijfsrisico dat HVC loopt, komt volledig voor rekening van de aandeelhouders en daarmee volledig voor rekening van de belastingbetalers in onder meer Westland.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is de gemeente Westland geïnformeerd en als aandeelhouder tijdig geïnformeerd over
    de schuldpositie van HVC?

2. In de beantwoording op onze eerder vragen over HVC gaf u aan dat de gemeente niet
    garant zou staan voor de investeringen in duurzame energie. Ons is uit jaarstukken
    van HVC niet gebleken dat die stelling ook zo is opgenomen. Kunt u ons concreet
    aangeven waarop kan worden gebaseerd dat gemeente Westland niet garant staat
    voor de duurzame investering?

3. Is er een scenario beschikbaar voor het geval HVC vanwege financiële perikelen niet
    meer aan de verplichtingen kan voldoen en is bekend wat de financiële gevolgen in
    een “worst case” scenario zou kunnen zijn en het schadebedrag voor Westland zou
    kunnen worden?  

4. Indien de schuldpositie tot operationele aanpassingen zouden kunnen leiden, valt er
    dan een tariefsverhoging voor de afvalverwerking te verwachten en zijn daarvoor
    nadere afspraken gemaakt?

5. Het college heeft het mandaat aan de aandeelhoudersvergadering van HVC deel te
    nemen en namens de gemeente Westland te besluiten. Nu er ook nog eens een
    investering van 58 miljoen euro in de stadsverwarming van Purmerend op stapel
    staat, is er wederom sprake van een mogelijk financieel risico. Is het college het met
    onze fractie eens voortaan eerst overleg te hebben met de gemeenteraad alvorens
    een standpunt te bepalen in dergelijke grote investeringsvraagstukken?

Wij verzoeken het college de vragen uiterlijk binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF - Westland,  

Bert Doelman