Gemeente Westland overweegt deelname aan startersbeurs

College Westland

Westland 17.04.2015 - De fractie van LPF Westland heeft vragen gesteld aan het College inzake de startersbeurs ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid.

Dit naar aanleiding van een persbericht dat op 15 oktober 2014 is verschenen waarin minister Asscher de wethouders een mail heeft gestuurd om hen te manen haast te maken met het indienen van een aanvraag voor een Europees potje voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is de Gemeente Westland eveneens door minister Asscher op de hoogte gesteld?

Antwoord 1

Ja, ook wij hebben de mail van minister Asscher ontvangen.

Vraag 2

Wat is de huidige stand van zaken omtrent de invoering van de startersbeurs in de Gemeente Westland?

Antwoord 2

Wij hebben in de begrotingsraad de stand van zaken toegelicht naar aanleiding van de motie Startersbeurs. Momenteel vormen wij ons een mening vanuit de regionale en landelijke ervaringen van gemeenten met de Startersbeurs.

In de Arbeidsmarktregio Haaglanden en Zuid-Holland Centraal wordt momenteel gesproken over de effectiviteit van de Startersbeurs en de Leerwerkcheque. Daarbij blijkt de systematiek van de Starterbeurs en de Leerwerkcheque steeds dichter bij elkaar te komen, omdat gemeenten de doelgroep van beide instrumenten verruimen.

Gemeente Westland overweegt invoering startersbeurs

Vraag 3

Indien de Gemeente Westland zich nog niet heeft aangemeld voor de Startersbeurs is zij dan voornemens om dit voor 31 oktober 2014 alsnog te doen?

Antwoord 3

Als uit de ervaringen blijkt dat de regeling succesvol is en een positieve bijdrage kan leveren aan de bestrijding en preventie van Jeugdwerkloosheid in Westland - naast de regionale Leerwerkcheque - dan wordt een afweging gemaakt over deelname aan de Startersbeurs. De beschikbare middelen voor preventie van Jeugdwerkloosheid in het Westland spelen hierbij ook een rol.

Vraag 4

Indien het vorige antwoord ontkennend luidt, wanneer denkt de Gemeente Westland uitvoering te geven aan de Startersbeurs?

Antwoord 4

Wij hebben u in de begrotingsraad toegezegd om voor het einde van het jaar antwoord te geven op deze vraag.

Vraag 5

Is de gemeente Westland momenteel nog bezig met andere projecten – al dan niet met Europese gelden -  om de werkloosheid te bestrijden?

Antwoord 5

Wij zijn vooral met werkgevers in gesprek om te komen tot een Lokaal Sociaal Akkoord voor werkkansen ter bestrijding van werkloosheid en deelname van arbeidsbeperkten in het reguliere arbeidsproces.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak