Gemeenteraad buiten spel gezet in kwestie opvang asielzoekers Wateringen

College Westland

Wateringen 03.02.2016 - Er is een hoop onrust ontstaan in het Westland na de plotselinge mededeling van het college dat er 275 asielzoekers in Wateringen komen.  

Aan de gemeenteraad schijnt gevraagd te zijn om wensen en bedenkingen te uiten, maar in de beantwoording van vragen hieronder, heeft het College zelf al aangegeven geen toestemming van de gemeenteraad nodig te hebben om groen licht te geven voor opvang van asielszoekers/statushouders.

Hier een aantal vragen en antwoorden met betrekking tot dit onderwerp zoals de gemeente dit zelf heeft opgesteld.    

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)  

Waarom komen er asielzoekers in Westland?

Door de verhoogde instroom van asielzoekers uit onder andere Syrië, Eritrea, Irak en Ethiopië heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) extra capaciteit nodig voor de opvang van asielzoekers, niet alleen voor de lange termijn maar ook op korte termijn. Het COA zoekt in heel Nederland naar extra opvanglocaties, waaronder ook tijdelijke aanvullende opvanglocaties (avo’s).  

Waar worden de asielzoekers opgevangen?

Het COA acht het hotel voor arbeidsmigranten aan de Lierseweg in Wateringen (bedrijventerrein Zwethove) een geschikte locatie voor aanvullende opvang en heeft hierover een commercieel akkoord bereikt met de eigenaar van het hotel. Er kunnen mensen verblijven die al een tijdje in Nederland zijn en zich goed en zelfstandig kunnen redden.  

Om hoeveel asielzoekers gaat het?  

Er kunnen in het hotel in Wateringen maximaal 275 mensen worden opgevangen. Het huidige hotel biedt weliswaar ruimte voor 400 gasten, maar het COA wil er extra recreatie- en kantoorruimtes realiseren.   

Wat is het profiel van de asielzoekers?

Het profiel van de mensen is eigenlijk een doorsnee van de samenleving. Het gaat om mensen van diverse nationaliteiten, maar de grootste groep zal gevormd worden door Syriërs, Eritreeërs, Irakezen en Ethiopiërs. Dit zijn de nationaliteiten van de mensen die zich op dit moment het meest melden aan de Nederlandse grens en asiel aanvragen. In het hotel in Wateringen komen zowel gezinnen als alleenreizende mannen en vrouwen.  

In welke fase bevinden asielzoekers zich?

Dat is voor iedere asielzoeker verschillend. Hebben mensen een positief besluit van de IND ontvangen, dan start voor hen de inburgering. De asielzoeker blijft op een locatie tot er geschikte woonruimte in een gemeente wordt aangeboden. Na afwijzing van de asielprocedure is de begeleiding gericht op terugkeer, en volgt mogelijke doorstroom naar een vrijheidsbeperkende locatie of gezinslocatie.  

Heeft de IND in de Algemene Asielprocedure geen besluit kunnen nemen, dan is er sprake van een verlengde asielprocedure. Begeleiding van de asielzoeker tijdens deze fase is gericht op oriëntatie op de toekomst. De uitkomst van de Verlengde Asielprocedure kan zowel een inwilliging als afwijzing van het asielverzoek zijn, waarop de begeleiding van de asielzoeker wordt aangepast.  

Mogen bewoners van deze opvanglocatie zich vrij bewegen?

Ja, bewoners kunnen vrij in en uit lopen, net als bij andere opvanglocaties.   

Hoe is het vervoer geregeld?

Bewoners beschikken over het algemeen niet over eigen vervoer. Mensen krijgen een ov-dagkaart als ze bijvoorbeeld gaan verhuizen, of een afspraak met hun advocaat of de IND hebben. Indien men privé wil reizen, moeten bewoners dit zelf betalen.   

Wat krijgen de mensen aan financiële middelen?  

De toelage die mensen ontvangen van het COA bestaat uit een bedrag ten behoeve van eten en een bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Een gezin met twee kinderen onder de 18 jaar ontvangt 164 euro per week. De gemeente verstrekt geen uitkeringen.  

Kunnen mensen bij de asielzoekers op bezoek komen?  

Net als op alle COA-locaties kunnen mensen op bezoek komen bij bewoners, van 9.00 uur tot 22.00 uur. Men moet zich hiervoor melden bij de receptie.   

Als de mensen na hun procedure een verblijfsvergunning krijgen, wat gebeurt er dan met hen?

Vergunninghouders worden niet automatisch gehuisvest in de stad of het dorp waar zij worden opgevangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken legt de gemeenten in Nederland een taakstelling op voor de huisvesting van vergunninghouders. Deze taakstelling is gekoppeld aan het aantal inwoners van de verschillende gemeenten. Mensen die te horen krijgen dat ze een verblijfsvergunning krijgen, worden voor wat betreft huisvesting aan een regio gekoppeld. In Nederland zijn vijf van deze regio’s. Met een training ‘Kennis van de Nederlandse Samenleving’ en aanvullende Nederlandse taallessen bereiden bewoners zich voor op de verplichte inburgering bij de gemeenten. De lessen richten zich op de kennis die vergunninghouders nodig hebben als ze een woning krijgen in een gemeente en besteden aandacht aan de eigen verantwoordelijkheid, meedoen in de samenleving, wonen, gezondheidszorg, werk en inkomen.  

Opvang 275 asielzoekers in hotel arbeidsmigranten Lierseweg

Hoe lang blijven de asielzoekers in het hotel?

Op deze vraag is geen pasklaar antwoord te geven. Dat hangt namelijk af van de status van de individuele asielzoeker. De verblijfduur van de bewoners is daarom verschillend.   

Hoe lang wordt het hotel gebruikt als opvanglocatie?

Het COA wil een overeenkomst sluiten met de eigenaar van het hotel voor de periode van twee jaar, met de mogelijkheid om deze met nog eens twee jaar te verlengen.   

Waar gaan de arbeidsmigranten die nu in het hotel zitten naartoe?

De eigenaar van het hotel heeft laten weten dat het hotel grotendeels structureel leeg staat. De arbeidsmigranten die er nog zitten, zullen door de uitzendbureaus elders worden gehuisvest.  

Veiligheid en beheersbaarheid | klankbordgroep   

Worden de asielzoekers wel goed gescreend?

Bij aankomst in Nederland worden alle vluchtelingen geïdentificeerd en geregistreerd met o.a. vingerafdrukken,door zowel de AVIM (vreemdelingenpolitie) als door de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Bij de screening door marechaussee en andere veiligheidsdiensten worden documenten, vluchtverhaal en identiteit met behulp van vingerafdrukken en foto (biometrie) vastgelegd en onderzocht.  

Hoe voorkomen het COA en de IND dat er onder de vluchtelingenstroom IS- strijders/oorlogsmisdadigers etc. zitten?  

In eerste instantie is het monitoren van de nationale veiligheid een taak van de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). De NCTV is scherp op allerlei bewegingen. Daarnaast onderzoekt de IND bij een asielaanvraag de antecedenten van een vluchteling voordat zij worden toegelaten tot de asielprocedure. Indien een bewoner op een locatie gehuisvest wordt, dan zijn de COA-medewerkers getraind in het waarnemen van signalen die de leefbaarheid en veiligheid op de locatie in het geding brengen. De medewerkers doen regelmatig een kamerbezoek/controle. Mochten er op de locatie aanwijzingen of vermoedens zijn, dan geven COA-medewerkers dit door aan de politie, Vreemdelingen Politie en het COA-meldpunt veiligheid.   

Komt er extra politie?

Op basis van eerdere ervaringen met de opvang van asielzoekers in het land en de (politie)eenheid Den Haag is de verwachting dat het capaciteitsbeslag als gevolg van de vestiging van een aanvullende kleinschalige opvang in Wateringen beperkt zal zijn. Uiteraard vraagt een opvanglocatie voor asielzoekers om extra aandacht vanuit de wijkzorg. De huidige sterkteverdeling in de eenheid, zoals vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de eenheid Den Haag, geldt voor de dagelijkse situatie. Indien nodig, kunnen teams elkaar onderling ondersteunen/bijspringen. In acute situaties kan op snelle en flexibele wijze worden voorzien in opschaling door inzet van centrale eenheden (zoals het parate peloton).    

In de vergadering van het districtscollege Westland-Delft van 28 januari jl. is over de sterkte van de politie gesproken. Het districtscollege heeft de kaders van de extra inzet van de politie besproken, met name het in te richten Flexteam. Het Flexteam gaat bestaan uit 25 fte bedoeld voor een probleemgerichte aanpak van actuele vraagstukken. Het districtscollege heeft besloten om het onderwerp vluchtelingen tot prioriteit te bestempelen. Daarnaast is besloten om de districtelijke capaciteit van het flexteam in te zetten ten behoeve van het AZC in Rijswijk en de opvanglocatie in Wateringen.  

Hoe is de veiligheid op de opvanglocatie geregeld?

In het hotel zal 24 uur per dag beveiliging aanwezig zijn. Zoals elke locatie heeft de opvang in Wateringen een receptie waar bezoekers zich moeten melden als ze bij bewoners op bezoek komen. Hiermee houdt het COA toezicht op mensen die het centrum bezoeken. De asielzoekers op de locatie hebben zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft.   

Hoe worden verstoringen van de openbare orde opgelost?  

Asielzoekers die op een COA-locatie verblijven hebben zich te houden aan de huisregels van het COA. Zij krijgen deze huisregels uitgereikt en toegelicht bij aankomst op de opvanglocatie. Daarbuiten hebben de bewoners van een locatie zich te houden aan de regels die gelden voor iedereen die in Nederland verblijft. En dus wordt hier ook op dezelfde manier op toegezien zoals bij Nederlanders. Dat betekent dat bij overtredingen het COA aangifte kan doen bij de politie. Naarmate een misdraging ernstiger is, is de straf ook ernstiger. Bij ernstige misdragingen kan het directe gevolg zijn, dat de asielprocedure wordt stopgezet.   

De opvanglocatie is overigens 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.  

Aan welke huisregels moeten de bewoners van de opvanglocatie zich houden?

Zie hiervoor de website van het COA: www.coa.nl/nl/factsheets-huisregels-en-veilig-samenleven  

Hoe worden verkeersonveilige situaties op het drukke bedrijventerrein voorkomen?

Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. De gemeente gaat met het COA in overleg over de meest geschikte fiets- en looproutes vanaf de opvanglocatie naar de winkels en overige voorzieningen in de omgeving. Daarnaast is het van belang dat de bewoners van het hotel verkeerslessen krijgen.   

Hoe onderhoudt het COA de contacten met de omgeving van de opvanglocatie?

Op initiatief van het COA wordt er een overlegcommissie gevormd, met daarin vertegenwoordigd het COA, bewoners, ondernemers en gemeente. Deze commissie komt regelmatig samen om de gang van zaken te bespreken en te evalueren.  

Daarnaast is de opvanglocatie 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.   

Wordt er na een bepaalde periode geëvalueerd?  

Na anderhalf jaar zal er een brede evaluatie plaatsvinden op basis waarvan wordt besloten of de overeenkomst tussen het COA en de hoteleigenaar kan worden verlengd. Hierbij zal ook de gemeenteraad worden betrokken.  

Dagbesteding | vrijwilligerswerk   

Wat doen de asielzoekers de hele dag?  

Bewoners zorgen voor zichzelf: ze koken zelf en zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun leefomgeving/kamer/woning. Ook worden zij betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op de locatie, zoals schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten en onderhoud. Ze kunnen bijvoorbeeld de huismeester assisteren in het onderhouden van het gebouw of terrein. Kinderen tot 18 jaar hebben leerplicht en gaan naar school. Hierover vindt overleg plaats met de onderwijsinstellingen in Westland. Voor kinderen die niet leerplichtig zijn organiseert het COA (educatieve) kinderactiviteiten op de locatie, al dan niet samen met vrijwilligers.  

Daarnaast zijn er verschillende programma’s waar de bewoners van de opvanglocatie aan deel kunnen nemen. Denk hierbij aan computercursussen, taallessen, weerbaarheids-trainingen, terugkeertrainingen of trainingen gericht op de inburgering in de Nederlandse samenleving (wonen, werken, waarom oranje bij Nederland hoort, waarom we 4 en 5 mei vieren etc.). Asielzoekers mogen maximaal 24 weken per jaar betaald werk verrichten en ze mogen ook vrijwilligerswerk doen. Vergunninghouders zijn vrij om te werken.   

Hoe kan ik bijdragen aan het welbevinden van de asielzoekers?  

De bewoners in een opvanglocatie van het COA mogen vrijwilligerswerk verrichten, dus als u vrijwilligerswerk voor hen heeft wordt dat op prijs gesteld. .  Ook het organiseren van activiteiten door bijvoorbeeld verenigingen, zoals voetbalwedstrijden wordt door de bewoners op prijs gesteld.  

Waar kan ik mij melden voor vrijwilligerswerk?

U kunt zich hiervoor aanmelden bij Vluchtelingenwerk: info@vwzuidwestnederland.nl   

Waar kan ik kleding e.d. voor de asielzoekers inleveren?

Het Rode Kruis coördineert voor het COA de inzameling van kleding en andere spullen die geleverd worden. Op de website van het Rode Kruis staat meer informatie: http://www.hulpvoorvluchtelingen.nl   

Gezondheidszorg   

Hoe is de gezondheidszorg voor de bewoners van het hotel geregeld?

De gezondheidszorg voor asielzoekers wordt geregeld via een landelijk gezondheidscentrum (GCA, Gezondheidscentrum Asielzoekers). Dat is het eerste aanspreekpunt voor medische zorg voor alle asielzoekers in de opvang van het COA.   Via de GCA Praktijklijn kan een asielzoeker ook 24 uur per dag, zeven dagen in de week bij de GCA terecht met medische vragen.  Het GCA contracteert huisartsen voor het bieden van zorg. De asielzoekers worden ingeschreven bij een huisarts die werkzaam is voor GCA. De huisarts werkt nauw samen met praktijkondersteuners en doktersassistenten van de GCA.   

 Hoe gaat het COA om met asielzoekers die trauma’s hebben doordat ze gevangen hebben gezeten?  Asielzoekers worden door professionele hulpverleners begeleid. Waar nodig wordt de asielzoeker doorverwezen naar de GGZ.  

WV; Westlandse inwoners en gemeenteraad voor het blok gezet met vluchtelingen

Gemeente Westland  

Hoe staat het college van burgemeester en wethouders van Westland tegenover de opvanglocatie?

Positief. Er is sprake van een hoge instroom van mensen, met name uit de brandhaarden in Syrië en Eritrea. Het is de verwachting dat deze toestroom voorlopig niet afneemt. De nood is hoog, dus de gemeente wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Voordat kan worden toegestaan dat er in het hotel asielzoekers worden opgevangen, zal er eerst een vergunningenprocedure moeten worden doorlopen.  

Wat is er vanuit de gemeente nodig om de opvanglocatie mogelijk te maken?

Op dit moment ligt er op de locatie in Wateringen een bedrijvenbestemming met de specifieke aanduiding ‘hotel voor tijdelijke arbeidsmigranten’. Om in het hotel asielzoekers te kunnen opvangen moet worden afgeweken van de geldende bestemming. Hiervoor dient de eigenaar een omgevingsvergunning aan te vragen. In beginsel geldt hiervoor de reguliere procedure met een beslistermijn van acht weken.  

Kan ik bezwaar maken tegen de vergunningverlening?

Na bekendmaking van het besluit van het college om een omgevingsvergunning te verlenen start de bezwaartermijn en kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.   

Hoe ziet de vergunningenprocedure er uit en hoe en wanneer kan ik bezwaar maken tegen de vergunningverlening?

Voor ingebruikname van het pand is een omgevingsvergunning nodig. De ontvangst van de aanvraag daartoe zal gepubliceerd worden in Groot Westland en bij de bekendmakingen elders op deze site. Vanaf dat moment is de aanvraag voor iedereen in te zien, maar is er nog geen bezwaarmogelijkheid. Nadat de vergunning is verleend, volgt weer een publicatie in Groot Westland en op deze website. Vanaf de vergunningverlening is er zes weken lang de mogelijkheid om bezwaar te maken. Zo’n bezwaar moet schriftelijk worden ingediend en worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders.   

Kan de gemeenteraad het plan nog tegenhouden?

De medewerking van het college van burgemeester en wethouders is voldoende om het hotel te gebruiken voor tijdelijke opvang van asielzoekers. Het verlenen van een omgevingsvergunning is namelijk een gedelegeerde bevoegdheid van het college. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp en de verschillende opvattingen binnen de samenleving, hecht het college er echter aan de gemeenteraad te vragen om wensen en bedenkingen.   

Wanneer vergadert de gemeenteraad over de opvanglocatie?

Waarschijnlijk is er op dinsdag 16 februari 2016 een extra raadsvergadering. Nadere informatie volgt.  

Mag ik aanwezig zijn bij de raadsvergadering?

De raadsvergadering is openbaar. Gezien de grote belangstelling die wordt verwacht en het beperkte aantal zitplaatsen, kan het zijn dat geïnteresseerden zich moeten aanmelden. Nadere informatie hierover volgt.  De raadsvergadering kan ook live worden bekeken via Gemeente Westland tv of webcast.nl/westland.   

Kan ik inspreken?

Het is mogelijk om in te spreken tijdens vergaderingen van de gemeenteraad. Nadere informatie hierover volgt.    

Betekent de komst van de opvanglocatie dat er extra banen komen voor de inwoners van Westland?

Een opvanglocatie is een bedrijf in het klein. Wanneer een locatie wordt geopend, wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om werving van personeel via de regionale arbeidsvoorziening te organiseren. Het onderhouden en schoonmaken van gebouwen en beveiliging zijn werken en diensten die ingehuurd worden op basis van een centraal inkoopbeleid. De praktijk leert dat leveranciers hun medewerkers vervolgens wel lokaal of regionaal inhuren. Daarnaast is er altijd behoefte aan vrijwilligers bij bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten.  

Communicatie  

Is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag op de hoogte van dit plan?

Het college van Den Haag is hierover geïnformeerd en heeft het voor kennisgeving aangenomen.   

Welk nummer kan ik bellen voor meer informatie? Vooralsnog kunt u voor meer informatie contact opnemen met de gemeente Westland, tel. 140174 of email info@gemeentewestland.nl. Vanaf het moment dat de opvanglocatie open is, kunt u bij het COA terecht met vragen.   

Ik wil het college van burgemeester en wethouders spreken, kan dat?

Mocht u vragen of zorgen hebben, dan staat wethouder El Mokaddem hen de komende weken persoonlijk te woord tijdens een speciaal spreekuur. U kunt ook een mail sturen naar zijn persoonlijke emailaccount: melmokaddem@gemeentewestland.nl.”  

Een afspraak maken voor het spreekuur kan via tel. 140174 of info@gemeentewestland.nl