Geringe stijging woonlasten Westland in 2014

Gemeente Westland

Westland 18.12.2013 - De gemeentelijke woonlasten in Westland, die bestaan uit de onroerende-zaakbelasting (ozb),...

de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, stijgen in 2014 gemiddeld genomen met circa 1%. Dat is minder dan het inflatiepercentage (2%). In de berekening is rekening gehouden met een gemiddelde WOZ-waarde in 2014 van € 241.000. Het ozb-tarief voor woningen stijgt meer dan het inflatiepercentage (namelijk met 3.5% red.).

Ook de tarieven voor rioolheffing woningen worden enigszins verhoogd. De genoemde tariefsverhogingen worden net als in 2013 grotendeels gecompenseerd door een daling van de afvalstoffenheffing.

Bij de vaststelling van de ozb-tarieven is rekening gehouden met de effecten van de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen tussen de waardepeildata 1 januari 2012 (belastingjaar 2013) en 1 januari 2013 (belastingjaar 2014).

Voor zowel woningen als niet-woningen is er evenals vorig jaar sprake van een gemiddelde waardedaling. De gemeente Westland hanteert als uitgangspunt dat de waardeontwikkeling van woningen en niet-woningen geen voor- of nadeel mag opleveren voor de gemeente. De waardedaling in de genoemde periode wordt daarom gecompenseerd met een verhoging van de ozb-tarieven. In jaren waarbij nog sprake was van waardestijging, werden de ozb-tarieven verlaagd.

Hondenbelasting

Inwoners van Westland betalen met ingang van 1 januari 2014 geen hondenbelasting meer. De gemeenteraad heeft dit besluit genomen bij de behandeling van de gemeentelijke begroting, op 5 november jl.

Verzending aanslagen

De aanslagen gemeentelijke belastingen worden eind februari verzonden. Op het aanslagbiljet dat ieder huishouden ontvangt, staan de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing vermeld. Daarnaast staat ook de nieuwe WOZ-waarde op het aanslagbiljet. Als bezuinigingsmaatregel worden er ingaande 2014 geen acceptgiro’s en bijsluiter meer meegestuurd met het aanslagbiljet. Alle informatie is dan te vinden op het aanslagbiljet of op www.140174.nl