Groenvoorziening Mariëndijk blijft gehandhaafd

Geplaatst door Westlanders.nu op 27/02/2013 07:36 - Gewijzigd op 27/02/2013 07:47

Honselersdijk 27.02.2013 - De fractie Westland Verstandig heeft het College in een op 4 februari 2013 ontvangen brief vragen gesteld over het verwijderen van openbaar groen aan de zuidzijde van de Mariëndijk.  

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Waarom wordt omdat toevallig groot asfaltonderhoud moet plaatsvinden, de groenstructuur aan de Mariëndijk zo gewijzigd dat daarna ter plaatse een soort kaalslag te zien zal zijn?

Antwoord

Het asfaltonderhoud wordt conform planning gecombineerd met werkzaamheden aan het groen. Door deze integrale aanpak van ‘grijs’ en ‘groen’ wordt werk met werk gemaakt. Dit levert een kostenbesparing op en zorgt bovendien voor minder overlast voor omwonenden omdat de weg dan maar één keer afgesloten hoeft te worden.

De Populieren aan de Mariëndijk geven wortelopdruk en kunnen op de lange termijn niet gehandhaafd worden. Omdat er onderhoud aan de weg gaat plaatsvinden is het vanuit beheer logisch om de bomen nu weg te halen zodat deze geen wortelopdruk meer in het nieuwe asfalt kunnen geven. Nu groot asfaltonderhoud uitvoeren en de Populieren met hun wortelopdruk laten staan zou een desinvestering zijn.

Vraag 2

Aangegeven wordt dat de Populieren aan het einde van hun levensduur zijn. Kan dit nader worden uitgelegd. Waarom dan nu omdat de weg aan onderhoud toe is, waarom alle bomen tegelijkertijd en waarom niet gefaseerd. Waarom wordt er geen groenplan gemaakt voor gefaseerde verwijdering en herplant?


(foto archief)

Antwoord

Populieren zijn snelle groeiers en gaan niet zo lang mee als bijvoorbeeld Lindebomen. Op enkele bomen zijn zwammen geconstateerd wat erop kan duiden dat de bomen zwakker worden (holle stam). Wanneer nu niet wordt ingegrepen bestaat de kans dat binnen een aantal jaar zowel de Populieren als de huidige Lindebomen gekapt moeten worden. Om te voorkomen dat het nieuwe asfalt beschadigd wordt door wortelopdruk worden alle Populieren tegelijk gekapt. Inmiddels is een definitief bomenplan voor de Mariëndijk opgesteld. Uitgangspunt hierbij is het kappen van de Populieren en het planten van nieuwe Lindebomen op de opengevallen plekken en daar waar nu ook geen bomen staan. Ook worden er 4 erg slechte Lindebomen vervangen. Het groenplan is als bijlage bijgevoegd.

Vraag 3

Aangegeven wordt nog dat schade aan de rijbanen door wortelgroei door het verwijderen van de bomen kan worden voorkomen. Zijn er ook andere maatregelen denkbaar waardoor dergelijke schade zich niet voordoet en ook de veiligheid niet in het gedrang komt? Ook bij andere openbare wegen en ook elders in Nederland staan toch populieren die goed gedijen zonder dat de veiligheid in het gedrang komt danwel schade geleden wordt.

Antwoord

De berm langs de Mariëndijk is erg smal, erg steil richting de watergang en kent een groot hoogteverschil. Deze berm biedt weinig ondergrondse groeiruimte voor welke boom dan ook. Zeker grote, snelle groeiers als Populieren zoeken met hun zeer sterke wortels onder de verharding door naar voedsel, water en zuurstof. De bomen aan de Mariëndijk zijn naar verhouding te groot voor de smalle berm waar ze in staan en vormen daardoor een risico. De wortelschade die de Populieren veroorzaken is niet te voorkomen met bijvoorbeeld een wortelscherm. Groeiplaatsverbetering zou enkel mogelijk als ook in de fundatie van de weg wordt ingegrepen. Bij de geplande asfaltwerkzaamheden blijft de fundatie echter in tact.

Vraag 4

Waarom wordt niet voordat dit soort maatregelen wordt aangekondigd met de bewoners van de Mariëndijk overleg gevoerd omtrent hun wensen en verlangens voor wat betreft de groenstructuur? Lijkt het niet zinvol om in dit soort gevallen waarin een drastische wijziging van de bestaande situatie plaatsvindt en veel onrust te zien is, met een groenplan te komen? Nu wordt in de aankondiging volstaan met de constatering: “Naar verwachting zullen de Lindebomen door het kappen van de Populieren meer licht en ruimte krijgen om beter te kunnen groeien.” Bijvoorbeeld de woorden “naar verwachting” doen vermoeden dat dit niet eens zeker is. Hoe zit dat?

Antwoord

Hoewel in de voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden aan de Mariëndijk tijdig is gestart met communiceren, hebben wij mogelijk onderschat hoeveel het weghalen van de Populieren zou betekenen voor de bewoners van de Mariëndijk. Daarbij moeten we achteraf constateren dat de herplant van bomen onderbelicht is gebleven in dat communicatietraject. Overigens was op dat moment nog niet geheel duidelijk hoe het groenplan er precies uit zou komen te zien. Inmiddels is, mede naar aanleiding van de reacties van bewoners, een uitgebreider herplantplan tot stand gekomen.

Zoals aangegeven is de berm smal en blijft het een moeilijke groeiplaats voor een boom. Een boom is een levend product en geeft geen garantie tot succes. Vandaar de term ‘naar verwachting’. Wij doen er uiteraard alles aan om het groenplan en de asfaltwerkzaamheden met draagvlak onder de bewoners van de Mariëndijk te kunnen uitvoeren.

Vraag 5

Moet niet eerst door de Gemeente gezorgd worden voor draagvlak bij bewoners bij feitelijke maatregelen zoals deze, die voor de bewoners van de Mariëndijk best wel ingrijpend zijn? Wat de fractie van Westland Verstandig betreft dient een dergelijk draagvlak wel vooraf gecreëerd te worden en dient voorkomen te worden dat mensen zich overvallen voelen.

Antwoord

Zowel het asfaltonderhoud als de kap van bomen vallen onder het reguliere beheer van de gemeente. De (inrichting van de) weg verandert niet en de bomenstructuur wordt weer ingevuld. Om deze reden wordt normaliter volstaan met tijdige en volledige informatievoorziening richting omwonenden. Een bewonersavond gericht op de uitvoering zal overigens wel plaatsvinden. Deze zal relatief kort voor aanvang van de werkzaamheden worden georganiseerd, omdat pas dan de fasering en detailplanning bekend zijn. Inmiddels is er een volledig groenplan dat op korte termijn wordt gecommuniceerd met bewoners.

Vraag 6

Is uw College bereid om het weghalen van de bomen uit te stellen totdat deze vragen beantwoord zijn en mogelijkerwijs ook behandeling in de Commissie Ruimte heeft plaatsgevonden? De fractie van Westland Verstandig gaat ervan uit dat het toch niet zo zal zijn dat de bomen hangende een en ander gewoon worden weggehaald. Dit zou een minachting van de bewoners van de Mariëndijk betekenen, hetgeen toch niet gewenst is. Is uw College het met deze stellingname eens?

Antwoord

De bomen zijn nog niet gekapt. Zoals in deze beantwoording is toegelicht, is het kappen van de bomen onvermijdelijk. Er is een bomenplan aanwezig en ook het college van B&W wil natuurlijk een mooie groene uitstraling van de Mariëndijk.

Wij gaan er vanuit uw vragen tot tevredenheid te hebben beantwoord. De omwonenden worden nog nader geïnformeerd over de werkzaamheden en het groenplan. Gezien de relatie met de vele overige wegwerkzaamheden, wensen wij zo spoedig mogelijk tot het kappen van de bomen over te gaan.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

I. Vermeulen, loco

A.W. Meijer, loco