Handtekeningen voor coalitie herstructurering en ontwikkeling glastuinbouw

Provincie Zuid Holland

Westland 13.11.2015 - Telersverenigingen, Rabobank, overheden en de agrologistieke sector hebben vandaag een lange termijn samenwerkingsovereenkomst getekend.Doel van de samenwerking is herstructurering en ontwikkeling van de glastuinbouw. Voormalig minister Cees Veerman gaat leiding geven aan deze coalitie.
 

Niet gezond

De Nederlandse glastuinbouw is niet gezond. Ondanks dat een deel van de ondernemers nog steeds winst maakt, heeft een groot deel van de glastuinbouwbedrijven te maken met rode cijfers. De afgelopen jaren nam haar solvabiliteit sterk af. Dit leidt tot stagnatie van de innovatiekracht en uitgestelde kapitaalinvesteringen. Ook is ook de infrastructuur aan verbetering toe en vormt de afhankelijkheid van aardgas een risico. Verder heeft de vruchtgroentesector problemen in de afzetstructuur. Verbeteringen op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke herstructurering en agrologistiek zijn nodig. Voor de groentesector geldt daarnaast dat verbetering van de afzetstructuur en aanpassing van het GMO-beleid noodzakelijk zijn. De gevormde coalitie gaat deze onderwerpen gezamenlijk aanpakken, waarbij elke partij haar verantwoordelijkheid neemt.

Unieke en omvangrijke samenwerking

7 partijen hebben hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst, die in ieder geval voor de komende 4 jaar geldt en een evaluatie heeft na 2 jaar. Betrokken partijen zijn de Federatie VruchtgroenteOrganisaties, waarin 5 grote telersverenigingen zijn vertegenwoordigd, goed voor ruim 70% van het Nederlandse vruchtgroenteareaal. Vanuit de sierteelt is FloraHolland betrokken, waardoor vrijwel het gehele Nederlandse areaal in sierteeltproducten is vertegenwoordigd. Rabobank heeft een groot financieel belang in de glastuinbouw en heeft een team vrijgemaakt voor deze samenwerking. Vanuit de overheid zijn gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en de landelijke overheid vertegenwoordigd. Gezien het evidente belang van logistiek en de grote uitdagingen op dit terrein is agrologistiek eveneens partner.

Veel perspectief

Op lange termijn wil de sector zich blijvend manifesteren als specialist in bloemen, planten en vruchtgroenten - in Europa en de wereld: technologisch top, dominant in de belangrijkste productie- en afzetmarkten, met een sterke focus op producten met hoge toegevoegde waarde, ruim inhakend op kansen in nieuwe marktsegmenten en groei in groeimarkten. Om dit te kunnen bereiken en de nodige investeringen te kunnen doen, is op korte termijn betere winstgevendheid vereist. Het besef is gegroeid dat de sector daarvoor de krachten moet bundelen.

Gedeputeerde Han Weber: "We moeten nu snel gebieden gaan moderniseren en aansluiten op warmtenetten. Alleen met duurzame betaalbare energie behoudt het Westland haar concurrentiepositie."