Jaarrekening gemeente Westland in de plus

Geplaatst door Westlanders.nu op 07/05/2013 14:12 - Gewijzigd op 31/07/2013 21:10

Westland 07.05.2013 - De gemeente Westland sluit het jaar 2012 af met een positief resultaat van € 1,2 miljoen. Incidentele meevallers, zoals minder kosten voor werving en selectie,..  

een hogere interim-dividend uitkering van Evides en verschuiving van een aantal investeringen, compenseren het nadeel als gevolg van het afwaarderen van gronden.

Ook in 2012 heeft de economische crisis in Europa aangehouden. De open Nederlandse economie blijft de nadelen van de crisis ondervinden. De vastgoedmarkt kampt nog steeds met een stagnerende bouwproductie en onder druk staande marktprijzen. Corporaties en particuliere ontwikkelaars leggen projecten stil. Dit geldt ook voor Westland. De waarde van het gemeentelijk grondbezit is in 2012 als gevolg hiervan wederom gedaald. Ook zullen de financiële resultaten van lopende projecten lager uitvallen.

Het nadeel op gebiedsontwikkeling bedroeg in 2012 in totaal € 8,1 miljoen. Hiervan was € 2,8 miljoen al opgenomen in de begroting via een door de gemeenteraad vastgestelde begrotingswijziging. Voor de toekomst blijven er aanmerkelijke risico's in gebiedsontwikkelingen. In het verleden heeft de gemeente een voorziening gevormd om onder de huidige economische omstandigheden belangrijke gebiedsontwikkelingen mogelijk te kunnen blijven maken. Gezien de ingeschatte risico’s is besloten deze voorziening in stand te houden.

Bereikte resultaten

Ondanks de economische crisis zijn in 2012 veel activiteiten uitgevoerd en doelstellingen gerealiseerd. Belangrijke mijlpalen zijn onder andere de bereikte overeenstemming over het centrumplan ‘s-Gravenzande, de eerste Westlandse aardwarmteboring en de totstandkoming van onze visie op arbeidsmigranten en het besluit over de gemeentelijke huisvesting.

Ook is stevig ingezet op het digitaliseren van de gemeentelijke dienstverlening, het aanpakken van de waterproblematiek en het veiliger maken van het Westlandse wegennet. Op sociaal vlak was het op participatieve wijze tot stand komen van het integraal jeugdbeleid en de vaststelling van het nieuwe Wmo-beleidskader van groot belang. Verder kan worden gesteld dat Westland veiliger is geworden; er waren in 2012 minder inbraken en het aantal aanhoudingen is toegenomen. Deze resultaten dragen in belangrijke mate bij aan het streven van het college van burgemeester en wethouders om Westland een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en recreëren te laten zijn.

Solide financieel beleid

Het beeld van de jaarrekening over 2012 versterkt het in het Collegewerkprogramma opgenomen belang van een solide financieel beleid en de uitvoering van daarvoor noodzakelijke bezuinigingen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2012 voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de raad wordt voorgesteld om het overschot van € 1,2 miljoen te storten in de algemene reserve.

De jaarstukken zullen naar verwachting worden besproken tijdens de verzamelcommissie EFO op donderdag 23 mei 2013. Behandeling in de raad is gepland op dinsdag 28 mei 2013. De jaarstukken en de agenda’s van de commissie- en raadsvergaderingen zijn te raadplegen via de website van de gemeente (www.140174.nl).

Boekhoudkundige truc

(Noot van de redactie) - Vorig jaar heeft de redactie van Westlanders.nu navraag gedaan bij de gemeente Westland over hoe groot de schuld was. Dat was in het najaar rond de € 306 miljoen. Momenteel is die schuld door nieuwe leningen opgelopen tot boven de € 320 miljoen en daar kwam laatst nog een creditverstrekking bij voor het opknappen van de wegen van dik € 1 miljoen.

Volgens een ingewijde in gemeentekringen is bovenstaand verhaal van gemeente Westland gebaseerd op een boekhoudkundige truc met de gronden die de gemeente in haar bezit heeft. In de praktijk lopen de schulden nog steeds op. Meer hierover in latere berichtgeving.