Jaarverslag 2017 SchuldHulpMaatje Westland

Schuldhulpmaatje

Westland 14.06.2018 - SchuldHulpMaatje Westland (SHMW) zet zich, samen met andere Westlandse organisaties, in voor burgers die financieel in de problemen

zitten of dreigen te raken. De financiële middelen van SHMW zijn afkomstig van Westlandse Diaconieën en PCI-en, de gemeente Westland alsmede particulieren en diverse fondsen. De stichting Voor Elkaar Westland, waaronder SHMW valt, is in 2013 opgericht door een aantal Westlandse Diaconieën uit ’s-Gravenzande en De Lier.

Doelstelling van Voor Elkaar Westland is het bevorderen van de sociale betrokkenheid in de samenleving, waaronder het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek en van financiële en/of administratieve problemen door middel van persoonlijke begeleiding door getrainde vrijwilligers (SchuldHulpMaatjes). Graag bieden zij u het jaarverslag 2017 van Stichting Voor Elkaar Westland aan.

Uitvoering budgetbeheer schuldhulpverlening naar gemeente Westland

'Met dankbaarheid constateren we dat ook in het jaar 2017 het werk van de stichting zich verder mocht ontwikkelen. Sinds de start in 2013 hebben meer dan 300 Westlanders, dankzij het werk van de SchuldHulpMaatjes van Voor Elkaar Westland, praktische hulp ontvangen om de financiële problemen welke zij hebben, te boven te komen. Er is nog steeds een groeiende behoefte aan het werk van de werkgroep SchuldHulpMaatje. Voor Elkaar Westland wil daaraan – met een kleine organisatie die met relatief weinig middelen toe kan - blijven voldoen.

Het financieel jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de Stichting, en de daarvoor verworven en uitgegeven financiën in het jaar 2017. Onze dank gaat uit naar fondsen, de lokale overheid als subsidieverlener, kerken, parochies en particulieren, die samen het werk van Voor Elkaar Westland ook in 2017 financieel mogelijk hebben gemaakt. Ook de goede samenwerking en afstemming die er was met de gemeente en andere organisaties bij het bereiken van mensen in problemen is iets waar we tevreden op terugkijken.

We spreken wederom onze grote waardering uit voor alle vrijwilligers en medewerkers die zich in 2017 voor hun medemens hebben ingezet onder de paraplu van Voor Elkaar Westland.

Missie

- Voorkomen en samen oplossen van schuldproblematiek
- Bijdragen aan financiële vrijheid van mensen en een rechtvaardiger samenleving
- Goed opgeleide vrijwilligers die de medemens helpen
- Hulp vanuit verbondenheid tussen mensen
- Gedreven door naastenliefde en de Bijbelse motivatie en -opdracht om op te komen voor alle kwetsbaren

Wat heeft SchuldhulpMaatje Westland in 2017 kunnen betekenen voor de hulpvragers?

Het aantal aanvragen blijft toenemen. Dankzij de uitbreiding in 2016 met een derde coördinator en de nieuwe maatjes hebben wij aan de toegenomen vraag kunnen voldoen. Vrijwel alle hulpvragers hadden met schulden te maken. Redenen van de financiële problemen: echtscheiding, werkloosheid, kredieten, te hoge woonlasten, te groot uitgavenpatroon, geen inzicht in de financiën en uitgaven, ziekte en cultuurverschillen, zoals andere omgang met tijdsbesef en familieverplichtingen. Voor hulp: 06 10506757 of schuldhulpmaatje@voorelkaarwestland.nl www.voorelkaarwestland.nl

Indicaties van hulpvragen waren (veelal combinaties van):

- Administratie op orde brengen / inzicht krijgen hierin / Structurele hulp nodig
- Toeleiding naar de gemeentelijke Schuldhulpverlening;
- Zorgen omtrent noodzakelijke vermindering van uitgaven;
- Schuldenregeling met schuldeiser / Zaken met Belastingdienst afhandelen /
- Deurwaarders buiten de deur houden / Voorkomen uitzetting woning;
- Begeleiding bij aanvragen uitkering en bijzondere bijstand/toeslagen.

De eindsituaties van een afgerond begeleidingstraject zijn:

- De hulpvrager is schuldenvrij ofwel voldoende in staat gebleken om de eigen administratie bij te houden;
- De hulpvrager vindt het niet meer nodig;
- Naast de financiële kant is het perspectief van de hulpvrager op diverse fronten verruimd, zoals bijv.: herstelde familie- of arbeidsrelaties, andere leefwijze / uitgavenpatroon.

Coördinatoren en SchuldHulpMaatjes
Ons team van coöordinatoren is het eerste aanspreekpunt voor alle hulpvragen en verzorgt onder meer het tijdig oppakken van de hulpaanvragen, het inzetten van de maatjes en de coördinatie van de opleidingen. De nieuwe SchuldHulpMaatjes volgen eerst een intensieve driedaagse training die ze in staat stelt om praktische en sociale ondersteuning te bieden aan de hulpvragers. Voordat zij aan de slag gaan ontvangen ze een certificaat met uniek maatjes nummer en moeten ze een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen. Evenals in voorgaande jaren hebben de coördinatoren in 2017 een drietal intervisie-avonden georganiseerd waar de maatjes vragen (en oplossingen) uit de praktijk onderling bespraken.

Tevens werden door materie deskundigen specifieke onderwerpen behandeld. Deze bijeenkomsten zijn een aanvulling op de landelijke nascholing die met behulp van elearnings volledig via internet plaats vindt. Alle maatjes zijn verplicht het nascholing programma te doorlopen. Zowel de intervisie avonden als de hercertificering zijn, naast de begeleiding door de coördinatoren en de periodieke nieuwsbrief, belangrijke instrumenten om de kwaliteit van het werk van onze SchuldHulpMaatjes op het gewenste niveau te houden.

Mede hierdoor is het mogelijk om het project SchuldHulpMaatje Westland een permanent karakter te geven.'

Financieel overzicht 2017 SHMW

Het financieel jaarverslag 2017 inclusief de jaarrekening en het overzicht toezeggingen bijdragen, donaties en ontvangen giften leest u op www.voorelkaarwestland.nl