Kosten huisafval gestegen met € 6 miljoen

Geplaatst door Westlanders.nu op 11-09-2020 07:54 - Gewijzigd op 11-09-2020 08:22

Westland 11.09.2020 - Het college van gemeente Westland heeft donderdag een brief gezonden naar de raad over de gestegen kostenontwikkeling van het huisafval.


Het college legt uit;

'Om de kosten helder en inzichtelijk te krijgen en een prognose te maken voor de kostenbegroting van 2020 en 2021 is een taskforce ingericht. De taskforce heeft onderzoek gedaan naar de sterke kostenstijging en wat de gevolgen zijn voor het tarief van de afvalstoffenheffing.

Wij moeten helaas constateren dat de totale kosten voor afval vanaf 2018 (begroting) tot 2021 (nieuwe raming) zijn toegenomen met € 6 mln. Wij constateren ook dat het tarief voor de afvalstoffenheffing al jarenlang niet kostendekkend is. De afgelopen jaren hebben wij dit vol kunnen houden omdat er voldoende reserve was. In 2019 werd nog rekening gehouden met een onttr ekking van € 6 ton om het saldotekort te compenseren , maar door het grotere tekort in de jaarrekening 2018 was de reserve afvalstoffenheffing al voortijdig leeg.

Voor de toegenomen kosten zijn vijf belangrijke oorzaken aan te wijzen. De eerste grote oorzaak is het nieuwe contract voor het inzamelen van huishoudelijk afval dat in 2019 is afgesloten met Renewi. Hierover is de commissie EFO in februari 2019 geïnformeerd. Renewi was de enige inschrijver. Na langdurig onderhandelen is begin 2019 het nieuwe con tract getekend en hebben wij de sterk gestegen prijzen moeten accepteren. De stijging was groter dan dat wij in de begrotingswijziging van 2019 hebben meegenomen. Bij de jaarrekening 2019 hebben wij u dit verklaard.

De tweede oorzaak van de kostenstijgin g zit in het nieuwe contract voor het ophalen van oud -papier met HVC. Eind 2019 verbrak Peute Papierrecycling de voor de gemeente gunstige concessieovereenkomst door gebruik te maken van de opzeggingsmogelijkheid. Peute maakte gebruik van vrijwilligers. Die mogelijkheid wilden wij doorzetten bij het nieuw af te sluiten contract met HVC. HVC liet echter op een laat tijdstip weten niet te kunnen c.q. te willen werken met vrijwilligers. Aangezien er geen beter alternatief was, konden wij niet anders dan de overeenkomst met HVC sluiten. 

De derde oorzaak is gekoppeld aan de verkoop van de gemeentewerf ’s -Gravenzande. Door de sluiting van de gemeentewerf zijn de openingstijden van de andere twee werven verruimd. Hierdoor kon de bezetting niet meer met eigen perso neel worden opgevangen en is een contract met Patijnenburg afgesloten. Dit resulteerde in een toename van de exploitatiekosten.

In januari 2019 heeft het Rijk de verbrandingsbelasting op restafval flink verhoogd (van € 13,21 naar € 32,12 per ton) wat doorwerkt in de tarieven voor verwerking van de huishoudelijke afvalstromen. Doordat daarnaast ook de volumes van afvalstromen in 2019 toenamen, werkte deze tariefstijging extra door in de kosten.

Tot slot zien we jaarlijks een toename van (grof)afvalstromen. Dit leidt ook tot hogere inzamelings- en verwerkingskosten. De coronacrisis heeft er daarnaast toe geleid dat de afgelopen maanden meer bezoekers bij de milieustraten afval kwamen brengen. Het betrof meer afval dan in dezelfde periode vorig jaar.

Bovenstaande oorzaken hebben tot gevolg dat voor dit jaar een kostenstijging van € 2,8 mln. moet worden verwerkt in de prorap en dat het tarief afvalstoffenheffing zou moeten stijgen met circa 31% om kostendekkend te zijn. We realiseren ons dat de boodschap allerminst prettig is om aan u mede te delen. In het bestuursakkoord hebben wij immers als uitgangspunt opgenomen dat wij de woonlasten voor onze inwoners gemiddeld genomen niet meer willen laten stijgen dan met het inflatiepercentage. Dit blijkt nu niet haalbaar.

Wij hebben diverse klachten van burgers ontvangen over de aanloopproblemen met het ophalen van oud-papier en plastic. In de media zijn hierover ook berichten verschenen. Deze aanloopproblemen zijn verholpen en we hebben onze processen daarop aangepast. Wij hechten er aan om te benadrukken dat de kostenstijgingen niet het gevolg zijn van deze problemen bij de inzameling.

Wij begrijpen dat deze brief meer toelichting vraagt. Als bijlage alvast inzicht in de ontwikkeling van de kosten vanaf 2018. Wij nodigen u graag uit op woensdag 16 september aanstaande na het ROF om in een gezamenlijke commissie Ruimte en EFO meer informatie te krijgen over de kostenontwikkeling, de effecten en de oorzaken. Ook zulle n wij aangeven welke mogelijkheden er zijn om de kosten en het afvalstoffentarief nog te beïnvloeden.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

A.C. Spindler   B.R. Arends

 

Reacties (15 reacties geplaatst)

Als je als gemeente niet kunt rekenen, onderhandelen en begroten, wat heeft een gemeente bestuur dan nog voor zin.
Kunnen jullie niet beter allemaal lekker naar huis gaan en het aan echt goede bestuurders overlaten?
Wat een bevret van onvermogen is dit. Schandalig en Westland onwaardig zo'n bestuur.

Als je alles uit besteed ben je goed koper uit.
Totdat je geen eigen middellen heb en hellemaal overgeleverd ben aan bedrijven!en het aanbesteden overlaat aan medewerkers die er de ballen verstand van hebben.
De groote fout is al gemaakt een paar jaar geleden om het pasjes systeem niet aan te nemen.
Heel de wereld kan vuil brengen anderen gemeente gooide de millieu straten dicht tijdens de corona tijd.
Daarbij is het een huisvuil werf en geen werf om verbouwingen te lozen voor bedrijven zo als het nu nog steeds gebeurt.
Wat betreft die openings tijden is helemaal niet te begrijpen,kosten meer en er komen echt niet meer bewoners vuil uit de gemeente Westland brengen. Is toch geen controle.
En volgens mij kan je beter het vuil op laten halen tegen betaling €12,50
Alles wordt verwijderd, wat niet meegenomen word door Reniwi, haalt de gemeente zelf op en er wordt nog netjes na geveegd ook. (zelf gezien in Wateringen)
Zelfs de rest van de buurt gooit er van alles bij de Boa's controleren hier toch niet op want die moeten je op heeeeeter daad betrappen. Dan ga je toch niet in de fille staan zonde van je tijd.


Met een lastenverlichting voor burgers probeert het kabinet de koopkracht toch nog een stimulans te geven. Dat lukt: door de bank genomen gaan we er 0,8 procent op vooruit. Maar door de coronacrisis zijn de voorspellingen onzekerder dan ooit. Bedankt gemeente Westland
Bij mij staat de groene bak al maanden leeg alles in de grijze simpel
Alles in de grijze bak donderen en zoeken het zelf maar uit niks scheiden
Vanwege alle verhogingen ga ik niet meer afval scheiden.
Ja roepen is makkelijk, maar ik zou als oppositiepartij een nette lijst maken, en aantonen dat in x gemeente het beter en goedkoper is, en uiteraard met nascheiding
Wat ik niet begrijp is, je sluit een werf, dan blijf je anders later open, maar kom je ineens mensen tekort, liepen er geen mensen daar?.

@Sjaak, niet zover hier vandaan bij Avalex (Delft, Pijnacker
Leidschendam-Voorburg-Rijswijk, Midden-Delfland) was enige tijd geleden al een financieel gaatje van vele miljoenen en daar gaan de kosten komend jaar ook schrikbarend omhoog.

Waarom waren er geen andere bieders op de aanbestedingen afgekomen? Wordt er nog geëvalueerd hoe dit kwam? Was het te onaantrekkelijk?

De externe factoren zijn helder, maar welke invloed heeft de gemeente uitgeoefend en wat is nu het plan? Gaan we met het PMD-afval nog verdere stijgingen in kosten tegemoed zien of krijgt de gemeente toch nog grip op deze zaak?

met een bak gaat alles als restafval de verbrandingsoven in tegen het hoogste tarief. Daarom is sorteren ook goedkoper

Zie hieronder. Hoe kan je nu meer kosten hebben ? Beter niet verkopen dan.

Citaat:
De derde oorzaak is gekoppeld aan de verkoop van de gemeentewerf ’s -Gravenzande. Door de sluiting van de gemeentewerf zijn de openingstijden van de andere twee werven verruimd. Hierdoor kon de bezetting niet meer met eigen personeel worden opgevangen en is een contract met Patijnenburg afgesloten. Dit resulteerde in een toename van de exploitatiekosten.

Geautomatiseerd en gemechaniseerd scheiden van afval (excl gft) is sinds enkele jaren goedkoper dan als consument afval scheiden en verdelen over verschillende bakken.
Resultaat van één aanbieder op de tender roept vragen op over de gestelde voorwaarden. Waren deze haalbaar voor een competitieve prijs of alleen tegen een significante meerprijs...? Tevens wordt de indruk gewekt dat met de toekomstige ontwikkelingen in het scheiden van afval geen rekening is gehouden. Voorbeeld; oranje bak. Al met al beschouw ik dit als gemeentelijk falen.

Terug naar een bak en elke week legen al dat apart ophalen wordt alleen maar duurder kijk maar 2 gemeente werven dicht en dan kom je op eens mensen te kort niet overna gedacht lekker dom en wij maar betalen
er zijn dus geen andere aanbieders die het willen doen, behalve voor de hoofdprijs.

Daarom is ook het oude papiercontract ook stopgezet door Peute, ze verdienden er waarschijnlijk te weinig aan.
Er zijn meer aanbieders die afval op willen halen. Is de aanbesteding juist verlopen?
Papier werd door vrijwilligers opgehaald nu door beroeps wat denken jullie dat goedkoper is?
Weer een extra afvalbak Wat heeft dat ons allemaal gekost in andere regio's hebben ze twee bakken 1 voor groen en de rest is scheiden bij de afvalverwerker.
Misschien eens bij andere regio's kijken zij ook zoveel meer kwijt?

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.