Leiding voor 100 MW restwarmte naar Westland

Trias Westland

Westland 13.03.2019 - Komt de leiding er wel of niet? Het werk is in volle gang. Het transportnet voor het 100 MW project met warmte vanuit de Rotterdamse haven is uitgetekend,

de kosten van de uitkoppeling berekend en de afzet in beeld gebracht met als doel de volledige keten van bron tot gebruiker te sluiten en de onrendabele top zoveel mogelijk te verkleinen.

Door naast lokale warmte vanuit geothermie of biomassa ook restwarmte uit Rotterdam te gebruiken kan een aanzienlijk deel van de warmtevraag in de regio Westland CO2 vrij worden ingevuld. Als het project slaagt betekent dit een grote stap in de ontwikkeling van het WarmteSysteem Westland. Vanuit Energie Transitie Partners en de Joint venture (Gasunie en Port of Rotterdam) is het initiatief genomen om samen met vele andere stakeholders de plannen deze maand verder te concretiseren. Het beslissingsmoment van 1 april komt dichterbij. Dan wordt besloten of er voldoende basis is om door te gaan met dit project.

De verschillende warmtecollectieven in het Westland (Geothermie Polanen, Kralingerpolder, Westland Midden (io), Wippolderlaan, Geo4Energy, Aardwarmte Maasdijk, Aardwarmte Vogelaer, Nature’s Heat, Green Well Westland, GeoPower Oudcamp, Geothermie de Lier en Trias Westland) is verzocht dit project te ondersteunen door een intentieverklaring af te geven waar in wordt benoemd dat in collectief verband er vraag is naar deze 100 MW restwarmte.

Voldoende interesse participatie 2e doublet Trias Westland

In december zijn alle bestaande deelnemers van Trias Westland gevraagd naar hun interesse in het meefinancieren op het tweede doublet. Er is goed nieuws te melden!

Er is voldoende belangstelling getoond voor de financiële participatie in de ontwikkeling van het tweede doublet om de juridische uitwerking te starten. In samenwerking met de geïnteresseerde deelnemers wordt de financiële participatie inhoudelijk nu verder uitgewerkt. Dit proces verloopt parallel aan de doorontwikkeling en het organiseren van de financiering voor het tweede doublet wat naar alle waarschijnlijkheid in juni gereed komt

Corrosie, hoe gaat Trias Westland ermee om?

Diverse media berichtten de afgelopen weken over corrosie van geothermieputten. Corrosie is een risico voor de levensduur van geothermieputten.

Tot op heden werden de stalen buizen in de putten, de casings, beschermd door toevoeging van een corrosie inhibitor vloeistof die tegen de stalen wand aan kleeft. Trias Westland pakt het anders aan. In de putten wordt een binnenbuis van epoxy en glasfiber (GRE) geplaatst. Deze buis geeft meer zekerheid op een langdurige bescherming tegen corrosie. In het buitenland en in de olie- en gasindustrie is de GRE een bewezen techniek en Trias Westland gaat deze nu voor het eerst toepassen in een geothermieproject in Nederland. De techniek maakt mogelijk onderdeel uit van onze nieuwe geothermiestandaard in putontwerp en wordt toegelicht in het interview met boormanager Gerrit Schurink. 

Tweede put Trias Westland gereed, toren verdwijnt uit Naaldwijk

Boormanager Gerrit Schurink: nieuwe geothermiestandaard in putontwerp

Het klinkt eenvoudig, je gaat op zoek naar warm water in de diepe ondergrond en je gebruikt de kennis die voor handen is. Kennis over verschillende aardlagen in Nederland en kennis van putontwerp en het boorproces uit de olie- en gassector. “Vooral simpel houden. Door op deze manier te kijken naar het juiste putontwerp, de boor-  en completeringsmethode bereik je een kostenefficiënte en een kwalitatief steeds betere geothermieputstandaard”, aldus Gerrit Schurink (manager geothermieputten bij HVC en ETP).

Bij HVC is het initiatief genomen om een mijnbouworganisatie op te starten voor de ontwikkeling van de geothermieputten bij 43 aandeelhoudende gemeenten, waaronder gemeente Westland. Met kennis en ervaring vanuit de olie- en gassector in onze eigen organisatie worden we steeds kundiger in het ontwerpen, boren en completeren van putten. Gerrit is begin dit jaar als manager geothermieputten bij HVC gestart. Hij heeft jarenlange expertise vanuit de olie- en gassector op dit gebied. Hij maakt deel uit van de mijnbouworganisatie die onder andere ingezet kan worden bij de projecten die de warmtecoöperaties in het Westland via ETP ontwikkelen. Hij is primair verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwerp en realisatie van de geothermieputten.

Eerste sectie Triasboring gereed

Nieuwe standaard in putontwerp

Je start bij de basis: waar zoek je een geothermiebron?  Welke aardlaag is op de beoogde locatie het meest geschikt? Vanuit deze benadering ontwerp en realiseer je een put op basis van bewezen methodes en technieken. Het nieuwe concept is voorzien van corrosiebestendige GRE-buizen (glasfiber reinforced epoxy). Voor optimale productiviteit wordt de buis ter hoogte van de waterhoudende zandlagen geperforeerd. Het nieuwe ontwerp biedt de mogelijkheid om de staat van de geothermische put constant te kunnen monitoren.

Zo wordt de veiligheid voor het milieu tijdens de levensduur van de put gewaarborgd. Het ‘nieuwe concept’ is samen met Floris Veeger, Axel Sandén (Veegeo) en Bert Jan Koers (Well Engineering Partners) in detail uitgewerkt. Het concept is de standaard voor het eerste doublet van Trias Westland en zal worden toegepast en verder geoptimaliseerd voor het tweede doublet. Deze kennis wordt natuurlijk ook ingezet bij de andere putten die in ontwikkeling zijn.