Meer bebouwing mogelijk langs de Nederlandse kust

Rijksoverheid, Westlanders.nu

Westlanden 18.12.2015 - De regels voor kustbebouwing worden aangepast. Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan

voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten. Zo komen er vanaf 1 juli 2016 onder andere meer mogelijkheden om strandpaviljoens het gehele jaar rond te exploiteren. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Door meer ruimte te bieden aan initiatieven in het kustgebied wil het Rijk een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust realiseren. Daartoe komt het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied te vervallen. Het gaat om het geheel van zee, strand, zeedijken, dammen en het duingebied.

De wijziging vloeit voort uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, 2012) en de Nationale Visie Kust (2013). De kustverdediging is goed op orde en toekomstbestendig, dat geeft ruimte voor nieuwe initiatieven. Het kabinet streeft daarnaast naar decentralisatie van de ruimtelijke ordening. In de nieuwe situatie gaat het Rijk langs de kust alleen nog over de bescherming van het achterland tegen overstromingen. Dit is opgenomen in de nieuwe Beleidslijn kust. Provincies en gemeenten gaan over de ruimtelijke kwaliteit. De voorwaarden van het Rijk over waterveiligheid waarmee provincies en gemeenten in hun bestemmingsplannen rekening moeten houden, zijn vastgelegd in het herziene Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.

Mits het verstuiven van zand op het strand en in de duinen niet wordt gehinderd, betekent dit onder meer dat strandpaviljoens het hele jaar kunnen blijven staan. Nu nog worden veel strandtenten in het najaar afgebroken en in het voorjaar weer opgebouwd. Daarnaast worden achter de duinen die als waterkering dienen, geen eisen meer gesteld vanuit waterveiligheid. Ook daar is dus meer bebouwing mogelijk.

Op dit moment is op enkele plaatsen in Nederland ontheffing verleend voor bebouwing in het kustgebied. Een voorbeeld is het Inspiratiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam. Dit soort bebouwing past wel in het nieuwe beleid.

Collegevragen rondom bevoorrading strandpaviljoen The Coast

Westland

Ook in Westland zijn er plannen voor meer bebouwing langs de kust, zoals het plaatsen van strandhuisjes. Probleem is dat op sommige gedeelten de kuststrook te smal is tijdens storm en hoog water. Dan komt het water (bijna) tot aan de duinen zo ook op voorgaande foto te zien is, wat extra risico 's met zich meebrengt voor paviljoenhouders.

Alleen in Monster staat nu sinds 2014 een paviljoen jaarrond op hoge palen op het strand. Daar komt het water minder ver en wordt het strand verbreed, mede door de verspreiding van het zand van de zandmotor